היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פוליסות דולריות לנדל"ן וביטוח קבלנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשבים


האם כדאי לבטח נדל"ן ועבודות קבלניות בדולרים?

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

הערה: החישובים נעשו בעזרת המחשבון שבאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

והמחשבון שבאתר בנק ישראל.

 

סמל של הדולראחת האופציות העומדות בפני מבוטחים היא לבטח רכוש ועבודות קבלניות בפוליסות דולריות המשמעות של הביטוח בפוליסות דולריות היא שסכומי הביטוח, גבולות האחריות,ההשתתפות העצמית והפרמיה מחושבים לפי שער הדולר. הסיבה לכך היא שלפי תקנה של חוק הפיקוח הישראלי יש לקבוע את כל הסכומים בפוליסה באותו מטבע או בהצמדה לאותו מטבע.

 

שמצב שבו מבוטח רוכש ביטוח נדל"ן או ביטוח עבודות קבלניות בפוליסה דולרית, קיים סיכון להיווצרותו של ביטוח חסר או חוסר בסכום ביטוח או בגבולות אחריות לכיסויים בשל הפרשי שער שייווצרו במהלך תקופת הביטוח בשל ירידה בשער הדולר לעומת השקל במהלך תקופת הביטוח כאשר במרבית המקרים המבוטח אינו יכול ליהנות ממצב הפוך, כאשר שער הדולר עולה לעומת השקל וזאת משום שחברת הביטוח אינה אמורה לשלם למבוטח יותר מהנזק שנגרם.

 

הפתרון העומד בפני המבוטח בפוליסה דולרית המעוניין להבטיח כיסוי מלא לרכושו הוא להגדיל מדי פעם את הסכום הביטוח בפוליסה הדולרית ולשלם פרמיה נוספת וגם לעמוד על המשמר כאשר שער הדולר עולה ולהקטין את סכום הביטוח על מנת להימנע מתשלום פרמיה מיותרת וזאת בעיקר כאשר מדובר ברכוש המבוטח בסכומי פרמיה גבוהים.

 


 

דוגמא בביטוח נדל"ן

ניקח לדוגמא מבנה שערכו בשקלים הוא 10,000,000 ש"ח שבוטח ביום 1/1/2009 בפוליסה דולרית כאשר שער המטבע ביום המרת סכומי הביטוח לדולר (31/12/2008) לפי הפוליסה עמד על  3.802 כך שסכום הביטוח בפוליסה נקבע על סך 2,630,000 $.

 

ביום 31/12/2009 היה המבוטח מוצא את עצמו עם סכום ביטוח השווה בשקלים ל 9,928,000 ש"ח (לפי שער הדולר ביום הנזק שעמד על 3.7750).

 

בפוליסה שקלית הצמודה למדד המחירים לצרכן היא עומד סכום הביטוח על סך 10,380,000 ש"ח

כך שפער הסכומים לעומת הפוליסה הדולרית היה עומד על 452,000 ש"ח כ 4.5% מסכום הביטוח.

 

כאשר מדובר בפוליסות המבוססות על תנאי ביט או תנאים משופרים דומים, הרי שביטוח חסר בשיעור נמוך מ 10% מסכום הביטוח אינו אמור להשפיע על הפיצוי המשולם על ידי המבטחים וזאת בשל ההרחבה המיוחדת לעניין זה הקובעת, כי במקרה של נזק ייעשה חישוב ביטוח חסר לפי 90% מערכו של הרכוש המבוטח. כמו כן בפוליסות לביטוח אש לפי תנאי ביט ודומיהם, קיימת הרחבה המקנה כיסוי להגדלות בערכי רכוש מסיבות שונות וביניהן שינוי בשער המטבע עד ל 10% מסכום הביטוח לרכוש ובהגבלה של 5,000,000$ להגדלה. מדובר בהרחבה ו' לפי תנאי ביט 2010 שאינה חלה לגבי מלאי עסקי.

 

כלומר, הפער בין סכומי הביטוח לערך הרכוש שנוצר בשל הביטוח הדולרי, אינו אמור להשפיע על הפיצוי המשולם על ידי המבטח לפי הדוגמא הנתונה במקרה של נזק חלקי או במקרה שבו מדובר בפוליסה הכוללת בסכום ביטוח אחד מספר מבנים בערכים דומים המפוזרים במקומות שונים בארץ.

אולם כאשר מדובר בנזק מוחלט (טוטל לוס) לרכוש שנמצא במקום אחד אשר מלכתחילה היה מבוטח בסכום הנמוך מערכו, המבוטח עשוי להתמודד עם חוסר בסכום ביטוח ואולי גם עם ביטוח חסר רק בשל העובדה בחר לערוך ביטוח בדולר במקום ביטוח בשקלים.

 

 


דוגמא בביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות לפרויקטים גדולים, מאופיין בתקופת ביטוח ארוכה הנמשכת בדרך כלל על פני שנים אחדות כאשר ההפרש בין שער הדולר עשוי להגיע לשיעורים גבוהים שאינם יכולים למצוא פתרון בתנאי ביט לביטוח עבודות קבלניות הכוללים הרחבה לחישוב ביטוח חסר לפי 90% מערכו של הרכוש בדומה לפוליסת האש.

 

ניקח לדוגמא הקמת מבנה שערכו 50,000,000 ש"ח שהחלה ביום 2/1/2007 כאשר שער הדולר עמד על 4.8131 ועל כן נקבע בפוליסה שהוצאה לתקופת ביטוח של שלוש שנים סכום ביטוח לעבודות על סך 10,390,000 $. לקראת תום תקופת הביטוח, ביום 1/1/2010 היה המבוטח מוצא את עצמו עם סכום ביטוח השווה בשקלים ל  39,220,000 ש"ח (לפי שער דולר של 3.7750 ביום 31/12/2009).

 

כלומר סכום הביטוח יורד נומינלית ב 10,780,000 ש"ח בשל התנודות בשער הדולר. כאשר בפוליסה שקלית צמודה למדד היה מתקבל סכום ביטוח של כ 55,766,000 ש"ח וההפרש על כן הוא 16,546,000 ש"ח ובאחוזים: 29.67%.

 

כלומר בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות קיים סיכון מוגבר להיווצרותו של ביטוח חסר ומחסור בסכום ביטוח וגבולות אחריות להרחבות השונות בשל הפער בשערי הדולר מיום תחילת הביטוח ועד לסיומו.

 

 

 


פער בגבולות האחריות לי ביטוחי אחריות חוקית

בנוסף לביטוח הרכוש, נדרשת חברת הנדל"ן לביטוחי אחריות חוקית שלפיהם מוגבלת אחריות המבטח בגבולות אחריות הנקובים בפוליסה. גם כאן כמו בביטוח הרכוש, חשוף המבוטח במחסור בגבול אחריות בפוליסה דולרית לעומת הפוליסה השקלית הנובע מפער בשערי הדולר שנוצר במהלך תקופת הביטוח.

 

בפוליסה שקלית ההצמדה של גבולות האחריות היא בין מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום תחילת הביטוח לבין המדד שפורסם בסמוך למועד תשלום התביעה, כלומר ההצמדה נמשכת עד למועד היישוב הסופי של התביעה העשוי להיות מספר שנים לאחר קרות מקרה הביטוח וכך גם קורה עם סכום הביטוח  שנקבע בדולר, כאשר ההפרש בביטוחי אחריות חוקית עשוי להגיע לשיעורים גבוהים בהרבה מאלו של ביטוח הרכוש בשל תקופת הזמן הארוכה יותר הנדרשת לעיתים לצורך יישוב תביעה והמבוטח עשוי למצוא את עצמו במחסור בסכום ניכר הנובע מההפרש בשער הדולר. כאשר בביטוחי אחריות חוקית, במקרה של עלייה בשער הדולר, עשוי המבוטח ליהנות מגבול אחריות גבוהה יותר לעומת הסכום המבוטח לפי הפוליסה השקלית.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright