היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח בית משותף - חברת ניהול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 ביטוח בית משותף באמצעות חברות ניהול

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

 תכולה של עסק   מבנים ונדל"ן       אחריות המוצר ליזם    קביעת סכומי ביטוח

האם הפוליסה התקנית חלה על ביטוח בית משותף?

הכיסוי לנזקי סערה למבנה של בית משותף

האם יש צורך בביטוח תאונות בחדר כושר בבית משותף?

 

 

צילום אילוסטרציה של מבנה בית משותף על שפת הים בתל-אביבביטוח סיכוני נדל"ן נערך בדרך כלל באמצעות חברת ניהול המבנה או בעל הנכס אשר חלק ממנו עשוי לשמש את המבוטח לצרכיו וחלק אחר מושכר על-ידו לאחרים. האמור בכתבה זו, הוא נדבך נוסף לטיפים לביטוח עסקים ומפעלים המתפרסמים באתר.

עלויות הביטוח - גם אם הביטוח נערך על ידי חברת הניהול, הרי שהיא חייבת על פי חוק להביא לידיעת הדיירים את עלויות הביטוח וזאת מתוקף התקנון לפי חוק המקרקעין המחייב את הגזבר וכן את המתחזק להמציא לאסיפת הדיירים חשבונות וקבלות מדי שישה חודשים (ובכלל זה גם את הריבית בחשבון הבנק של הדיירים)

ניגוד עניינים של בעל הנכס מול חברת הניהול
בעלי נכסים המאפשרים לחברות ניהול מבנים לבטח את הנכסים בעבורם ללא בדיקה מטעמם עשויים למצוא את עצמם בניגוד עניינים מול חברות הניהול במספר מקרים:

  1.  חיוב לפי שיטת "קוסט פלוס" - אם  חברת הניהול גוזרת את שכרה כאחוז מסוים מעלות התיפעול של המבנה, היא לא תהיה מעוניינת להוזיל את עלויות הביטוח הואיל וירידה בהוצאות תפגע בהכנסתה.
     

  2. נזק בשל רשלנות מקצועית של חברת הניהול - בעלי הנכס נושאים בסכומי ההשתתפות העצמית וחברת הביטוח מנועה מתביעת תחלוף במקום שמבטחי חברת הניהול ישאו בעלות הנזק וחברת הניהול תשלם מכיסה את סכום ההשתתפות העצמית.
     

  3. כאשר חברת הניהול נמצאת בבעלות מלאה או חלקית של היזם או הקבלן  - הימנעות של חברת הניהול מתביעות כנגד היזם או הקבלן במקרים שהוא אחראי לגביהם לפי חוק המכר הנופלים על חברת הביטוח, כמו למשל בנזקי הצפות הנופלים על המבטח כאשר בעלי הנכס נושאים בסכום ההשתתפות העצמית, אם כי המבטחים עשויים לחזור בתביעת תחלוף כנגד היזם אם הביטוח אינו כולל ויתור מפורש על זכות התחלוף לטובתו.

 


ביטוח רכוש

בנוסף לטיפים הקשורים לסיכוני ביטוח רכוש של  בית משותף באתר, כדאי לתת את הדעת לאמור להלן: יש לתת את הדעת לסכום הביטוח הראוי להרחבות שונות לביטוח רכוש בהתאם לסוג המבנה, כאשר בכל מקרה, רצוי להיוועץ לשם כך במעריך מטעם המבטח ועל חשבונו, אם רק אפשר:

קביעת סכום הביטוח והגדרת הרכוש המבוטח - רצוי להיעזר במעריך מטעם המבטח ועל חשבונו. רצוי לקבוע ולהודיע לבעלי הנכסים השונים, כי סכום הביטוח למבנה נקבע לפי העלות הסטנדרטית של המבנה וכי עליהם לבטח את השיפורים המיוחדים שהוספו על ידם למבנה שאינם כלולים בסטנדרט כתוספת לביטוח התכולה.

אובדן שכר דירה ודמי ניהול - במקרה של נזק למבנים, קיימת אפשרות להפסד שכר-דירה בנוסף לעלות שיקום הנזק הפיזי. לפיכך, מומלץ, לכלול בפוליסה בסעיף נפרד אובדן שכר דירה בסכום ביטוח נוסף שייקבע לפי הערכת רואה החשבון של העסק שיאמוד את אובדן שכר הדירה הצפוי בתקופת שיקום המבנה. יש לעדכן את הפוליסה באופן מידי על-מנת להבטיח כיסוי ביטוחי לכל הסכום שיידרש לשיקום ואובדן שכ"ד ודמי ניהול במקרה של נזק טוטלי לכל המבנה.

גבול אחריות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים ומומחים ועוד - יש לוודא, כי הסכום  שנרשם בפוליסה ישולם מעבר בנוסף לסכום הביטוח למבנה, וכי הוא עונה לצרכים המיוחדים של המבוטח וכך גם לגבי הוצאות נוספות כמו שכר אדריכלים ומומחים, דרישת רשויות, הוצאות מיוחדות בעקבות נזק ועוד.


ביטוחים נוספים:

בנוסף לטיפים הקשורים לסיכוני ביטוח אחריות חוקית של בית משותף באתר,

ביטוח חבות המעבידים - כלפי עובדי הניקיון, הגינון, השמירה, התחזוקה וכו'. לבעל נכס המנוהל על ידי חברת ניהול, מומלץ לדרוש אישור מדי שנה על קיום הביטוח מחברת הניהול.

ביטוח סיכוני שבר מכני - למערכות המכניות של המבנה כמו מעליות, מיזוג ועוד. גם כאן חשוב לקבל הערכה של הרכוש ממעריך מטעם המבטח ועל חשבונו כאשר סכום הביטוח צ"ל כלול גם בביטוח הרכוש הואיל והביטוח הוא שיורי לביטוח הרכוש, כלומר נזקי אש מבוטחים בפוליסת האש המורחב ונזקי שבר מכני מבוטחים לפי הפוליסה לביטוח שבר מכני.

ביטוח נזקי טרור למבנה -  ביטוח זה קשה לקבל מעבר לגבולות הקו הירוק אך הוא חשוב בעיקר באזורים "מועדים לפורענות"  כמו ירושלים.

אחריות חוקית כלפי צד שלישי - חשוב לקבוע שהפוליסה תכסה אחריות לפי כל דין והחריג בפוליסה לגבי אחריות לפי חוזה לא יחול לגבי חוזים והסכמים שנהוג להתחייב בהם במהלך רגיל של עסקים. דבר חשוב ביותר הוא לעדכן את גבולות האחריות לפי הפוליסה לסכום ריאלי שיספיק במקרה של תביעת נזיקין בשל נזק רציני. חשוב לכלול את שמות השוכרים וחברת הניהול בשם המבוטח, וגם סעיף אחריות צולבת שיכסה תביעות של מבוטח אחד כנגד השני ובכלל זה כיסוי אחריותם של הדירים והבעלים אחד כלפי השני בשל מקרה שקרה בשטחים המשותפים של הבניין.

ויתור על תחלוף חשוב לכלול בפוליסה סעיף ויתור על תחלוף כלפי חברת הניהול, הבנק נותן השעבוד (אם יש כזה) וכלפי הדיירים.

אחריות מקצועית של חברת ניהול אם החברה מנוהלת על-ידי המבוטח או מטעמו. אם וכאשר שוכרים שירותים של חברת ניהול חיצונית,  מומלץ לדרוש אישור מדי שנה על קיום הביטוח מחברת הניהול.

ביטוח אובדן רווחים לחברת ניהול - אם וכאשר ביטוח הנכס נערך על ידי חברת ניהול מבנים, רצוי, כי הביטוח יכלול גם אובדן רווחים לחברת הניהול בשל נזק לנכס.

 


 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright