היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פוליסה אחת לנהג אחד

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח חובה אחד לנהג יחיד בשני רכבים

מאת: קטיה שורצמן יועצת לנהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

ח"כ יעקב ליצמן, מיוזמי הצעת החוק

ביום 1/1/2018 הוגשה הצעת חוק של חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויעקב ליצמן בעניין ביטוח חובה לרכב לפיה ייעשה תיקון בפקודת ביטוח רכב מנועי (פוליסה לשני כלי רכב של נהג יחיד), התשע"ח–2018 במסגרתו יוסף סעיף חדש לפקודה (אחרי סעיף 2) לפיו:

 

"אדם המחזיק בשני כלי רכב רשאי לרכוש פוליסה אחת בעבורם אצל אותו מבטח, ובלבד שהוא הנהג היחיד בכלי הרכב האמורים".

 

כלומר, אדם המחזיק בשני כלי רכב והוא הנהג היחיד בשניהם יהא רשאי לרכוש ביטוח חובה אחד שמכסה את נהיגתו בשני הכלים כאשר חברת הביטוח לא תגבה פרמיה לפי הפוליסה לביטוח חובה לרכב שמבטחת את הנהיגה בשני כלי הרכב בסכום העולה על הפרמיה בעד הפוליסה היקרה יותר, אילו היה המבוטח רוכש אותה בנפרד.

 

לפי דברי ההסבר להצעת החוק המטרה היא לשנות את המצב הקיים כיום לפיו המבוטח מחויב לרכוש ביטוח חובה לכל רכב בנפרד.

יוצא שאדם המחזיק ברכב ובקטנוע או בשני כלי רכב, והפוליסה מוגבלת לנהג יחיד, נדרש לרכוש פעמיים ביטוח חובה, על אף שכאשר הוא נוהג ברכב אחד, בהכרח כלי הרכב השני אינו בשימוש.

 

הרציונל העומד מאחורי הצעת החוק הוא ברור ושובה עין. אדם הרי אינו יכול להימצא בעת ובעונה אחת בשני מקומות שונים ועל כן אינו יכול לנהוג בשני כלי שונים בעת ובעונה אחת. הואיל ופרמיה השנתית לביטוח חובה לרכב מחושבת לפי 24/7, הרי יוצא שהנהג היחיד בעל שני כלי הרכב משלם פרמיה מיותרת בשל הביטוח הכפול הנובע מהעובדה שביטוח החובה לרכב בישראל הוא פר כלי רכב ולא פר נהג וכאן הכוונה להפוך את ביטוח החובה לרכב במקרה מיוחד זה לביטוח לפי נהג.

 

ביטוח חובה פר נהג ולא פר רכב, אינו רעיון חדש ולמען הדיוק הוא כבר הוצג לפני עשרות שנים ע"י הח.מ. ראו למשל כתבה מתחילת שנות התשעים של הח.מ. בשם: החלק הכי מסוכן ברכב הוא הנהג.

 

אלא שמבחינת חברות הביטוח וסוכני הביטוח, יישום הרעיון לגבי כל ביטוחי הרכב במדינה, עשוי להוות איום כבד משקל בכך שהמחוקק יראה לנכון להלאים את הביטוח ולנהל אותו באמצעות המוסד לביטוח לאומי או גם להצמיד את חידוש ביטוח החובה לרכב לחידוש רישיון הנהיגה.

 

הצעת החוק כשלעצמה סובלת לדעת הח.מ. משלושה כשלים, אחד מהם בתחום ההיגיון והשני בתחום המטריה המקצועית של ביטוח החובה לרכב, כאשר שני החסרונות כאחד ניתנים לתיקון בנוסח הצעת החוק ככל שתגיע לוועדות של כנסת ישראל או גם לרשות הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון.

 

שני כשלים בתחום ההיגיון:

מה קורה כאשר המבוטח מחזיק ביותר משני כלי רכב – הצעת החוק מדברת על שני כלי רכב – בפועל יתכן מצב שבו המבוטח יחזיק ביותר משני כלי רכב. כך למשל ככל שהאופניים החשמליים יוכרו ככלי רכב מנועי לעניין ביטוח ובה לרכב (ויש אומרים כאשר), הרי שלא מן הנמנע שאדם אחד יחזיק בשלושה כלי רכב, למשל: כלי רכב פרטי, קטנוע ואופניים חשמליים. אפשר גם שאדם בעל אמצעים כלכליים או אספן כלי רכב יחזיק במספר גדול יותר של כלי רכב מאשר שני כלים. וכל יוצא שהמגבלה להחלת הפוליסה לביטוח חובה לכלי רכב מנועי לגבי שני כלי רכב בלבד, תיצור בעיה לפיה לא ניתן יהיה להחליט מיהם שני כלי הרכב מתוך מכלול כלי הרכב שנמצאים ברשות המבוטח שיכללו בפוליסה לביטוח חובה.

 

הפתרון האפשרי הוא להחיל את הפוליסה האחת לגבי כל כלי הרכב שנמצאים בבעלותו של המבוטח ולא רק בשני כלי רכב. וכל זאת בתוספת שתי המילים "או יותר" בנוסח התיקון להצעת החוק: "אדם המחזיק בשני כלי רכב או יותר, רשאי לרכוש פוליסה אחת בעבורם אצל אותו מבטח, ובלבד שהוא הנהג היחיד בכלי הרכב האמורים".

 

כשל שני - התעלמות מסיכונים נוספים מלבד סיכון הנהג:

סיכון המבטח נמדד גם לפי מספר הנוסעים הקבועים או גם המזדמנים המוסעים ברכב – כלומר, לצמצום סיכונו של המבטח המצדיק מתן הנחה בביטוח חובה לרכב אין די בעבודה שהמבוטח אינו נוהג בשני כלי הרכב בו זמנית, אם מדובר על כלי רכב שבו נוהג המבוטח להסיע בדרך קבע, נניח, ארבעה נוסעים לעומת כלי רכב שבו המבוטח נוהג לנסוע לבדו. וזאת מהסיבה שביטוח החובה לרכב חל גם על הנוסעים ברכב והולכי הרגל שנפגעו על ידי הרכב ולא רק על נהג הרכב.

 

כמו כן, יש ליתן את הדעת לכך שסיכון המבטח מבחינת ביטוח החובה לרכב פוחת גם כאשר המבוטח מוסע על ידי אחרים בכלי רכב שנמצאים ברשותם או כאשר המבוטח עושה שימוש בתחבורה הציבורית וזאת גם כאשר המבוטח אינו מחזיק ברשותו יתר מכלי רכב אחד.

 

כשל שלישיבתחום התקנות לביטוח חובה לרכב - המגבלה לביטוח לנהג יחיד מותרת לפי התקנות בביטוח אופנוע או מונית בלבד.

 

לפי התקנות לביטוח חובה לרכב כפי שנקבע  לפי סעיף 7 לתקנות האמורות "בני האדם הרשאים לנהוג ברכב":

 

"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010

7.   בני האדם הרשאים לנהוג ברכב

(א)  רק בעל הפוליסה, בעל הרכב, המחזיק ברכב כדין וכל המשתמש ברכב בהיתר מאת מי מהם רשאים לנהוג ברכב.

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), נקבע בתעודת ביטוח שהוצאה לאופנוע או לרכב המסווג "מונית" ברישיון הרכב, כי חבות המבטח תכסה נהיגה ברכב רק בידי מי ששמו נקוב בתעודת הביטוח, רשאי לנהוג ברכב רק מי ששמו נקוב בתעודת הביטוח כאמור.

(ג)   נהג ברכב מי שאינו רשאי לנהוג בו לפי הוראות סעיף זה, פטור המבטח מחבותו לפי פוליסה זו."

 

הפתרון האפשרי הוא כמובן שינוי התקנות לביטוח חובה לרכב, כך שניתן יהיה לקבוע נהג יחיד בכל סוג של רכב ולא רק בביטוח חובה של אופנוע או  של מונית.

 

פתרון אפשרי נוסף הוא לאפשר ביטוח חובה כאשר חיוב הפרמיה נעשה לפי אפליקציה של pay as you drive"" כך שלא יהיה צורך לשנות חוקים, אלא הרגולציה בנושא הפרמיה בלבד ולאפשר החלת הביטוח וחיוב בביטוח חובה רק בהפעלת הביטוח לפי האפליקציה לפי עלות פרורטה, יחסית לשימוש וזאת גם בהתייחס לעובדה שכבר דובר על תעודת חובה בפורמט דיגיטאלי.

 

פורסם ביום 6/1/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright