היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח חסר וסכום ביטוח נמוך

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


למדריך ביטוח חסר

ביטוח חסר וביטוח נוסף

 

ביטוח חסר וחוסר בסכום ביטוח

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

תוכן המדריך

רכוש שבוטח בסכום הנמוך מערכו

ביטוח חסר הוא מצב הנוצר כאשר סכום הביטוח לרכוש נמוך מערכו. במקרה הנדון חלה על המבוטח הסנקציה הקבועה לעניין זה בסעיף 60 לחוק חוזה הביטוח או בפוליסה הרלוונטית, הואיל ועל הסעיף לפי החוק ניתן להתנות ללא כל מגבלות שהן ואפילו לבטלו בכלל.

כלומר, נוסח הסעיף בפוליסה גובר על נוסח הסעיף בחוק.

 

למעשה מדובר בסנקציה המוטלת על המבוטח המבוססת על רציונל אקטוארי והיא נועדה "למנוע מצב שבו מבוטחים שביטחו את רכושם לפי ערכו המלא יסבסדו, באמצעות הפרמיה, את המבוטחים הנמצאים בסיטואציה של ביטוח חסר.".  ראו סע' ב. לפרק 28 "ביטוח חסר" בספרו של עו"ד ירון אליאס "דיני ביטוח".

 

בפרק הנדון מובעת ביקורת על כלילתו של הסעיף בנוסח הקיים בחוק חוזה הביטוח תוך השוואה לסעיפי ביטוח חסר הנהוגים בפוליסות בחו"ל, התייחסות להצעה לשינוי הסעיף לפי חוק הממונות לפיו יחול הסעיף רק אם מדובר ביחס בלתי סביר בין סכום הביטוח לערך הרכוש וציון החובות השונות כלפי המבוטח החלות על המבטח המבקש להסתמך על סעיף זה.

 

 


 

מחסור בסכום ביטוח ללא קשר לביטוח חסר

גם כאשר הרכוש מבוטח במלוא ערכו עדיין ייתכנו מצבים בהם יחסרו למבוטח כספים אותם הוא יידרש  להוציא מכיסוי לצורך שיקום נזקים על אף ולמרות קיומו של הביטוח. להלן דוגמאות:

 1. הפסד כספי הנובע מהפרשי שער המטבע וריבית ממועד קרות הנזק ועד לתשלום התביעה על ידי המבטח. לדוגמא, כאשר נרשמה עלייה בערך הרכוש לאחר קרות מקרה הביטוח ולפני תשלום התביעה בשיעור העולה על שיעור ההצמדה של תגמולי הביטוח.
   

 2. הפסד בגין הוצאות שהוציא המבוטח בעקבות הנזק שלא היו מבוטחות לפי הפוליסה במלואן או שלא היו מבוטחות בכלל. למשל הוצאות משפטיות שהוציא המבוטח לצורך התדיינות עם בעל סחורה שנפגעה בשריפה שהוחזקה על ידו בקונסיגנציה, תשלום עונשי לפי הסכם לבעל סחורה לתצוגה שניזוק במקרה ביטוח והוצאות מבוטחות (כמו למשל הוצאות לפינוי הריסות ולשחזור מסמכים) כאשר סכום ההוצאה שהוצאה על ידי המבוטח עלה על הסכום המבוטח.

 

 


האם יש לנכות ביטוח חסר מהוצאות הכלולות בסכום הביטוח?

ביטוח רכוש כולל כמעט תמיד הרחבות שונות המגדילות את הפיצוי המשולם על ידי המבטח לכלול הוצאות שונות שנגרמו למבוטח בשל מקרה הביטוח בנוסף לעלות שיקום הנזק שנגרם לרכוש. הקף הכיסוי לכל סוג של הוצאה ושיעורה ועצם קיומו יכולים להיות שונים מקצה לקצה בהשוואה בין תוכניות הביטוח השונות. להלן רשימה (לא סגורה) של הוצאות שונות העשויות להיות כלולות במסגרת פוליסות שונות לביטוח רכוש:

 • שכר טרחת אדריכלים מומחים אחרים לשיקום הנזק

 • הוצאות לשחזור מסמכים

 • הוצאות לפינוי הריסות

 • אובדן שכר דירה

 • התאמה של הרכוש המוחלף או המשוקם לדרישת רשויות

 • הוצאות לשמירת הרכוש או גם השמדתו

 • הוצאות בעבור עבודה בשעות נוספות, בשבתות ובחגים, נסיעות, בעלי מקצוע ומשלוחים אוויריים דחופים

 • הוצאות תפעול נוספות על מנת לאפשר את המשך תפקודו השוטף

 • הוצאות להתאמת הרכוש המבוטח שלא ניזוק לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק

 • הוצאות הגנה משפטית בשל נזק לרכוש שזיקת הביטוח לגביו היא אחריות חוקית

 • הוצאות למיון ולסידור של מלאי

 • הוצאות לניהול תביעת ביטוח נגד המבטח

 • הוצאות מנע

 • הוצאות הגנה על שם מותג

כאשר הכיסוי לפי פוליסת הביטוח ניתן על ידי המבטח באופן אוטומטי כשהוא משוקלל בתוך התעריף הכולל (אם במסגרת סכום הביטוח או כסכום ביטוח נוסף), תתקשה חברת הביטוח לטעון, כי גבול האחריות שנקבע על ידה באופן שרירותי כהטבה ללא דרישה לתשלום פרמיה מיוחדת בעבורו נמוך מהסכום אשר המבוטח אמור היה לבטח מלכתחילה ועל כן יש לגזור עליו את הסנקציה הידועה בשם  ביטוח חסר.

הסיכון היחיד העומד בפני המבוטח הוא מחסור בסכום הכסף שיידרש לו בעקבות התממשותו של מקרה הביטוח בשל גבול אחריות נמוך מדי או סכום ביטוח ש"יגמר" לפני שהמבוטח מיצה את ההטבה לפי ההרחבה המיוחדת. למשל במקרה של אובדן גמור לרכוש, ישלם המבטח למבוטח את מלוא סכום הביטוח העומד על מלוא ערך הרכוש ובכך ימצא את אחריותו לפי הפוליסה והמבוטח יאלץ לשלם מכיסו את כל ההוצאות הנוספות בעבור פינוי הריסות, שכר טרחת מומחים לשיקום הנזק וכו'.

 

 


פתרון אפשרי

הפתרון האפשרי לסוגיית המחסור באמצעי מימון בעקבות נזק גם כאשר הרכוש בוטח בערכו המלא הוא בתחום הייעוץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, כאשר בפני המבוטח עומדות האפשרויות הבאות אותן ניתן ליישם כל עוד לא קרה מקרה הביטוח (בעת ההתקשרות בביטוח או חידושו או כשינוי פוליסה במהלך תקופת הביטוח) :

 1. הגדלת גבול האחריות או סכום הביטוח לפי הצורך המיוחד של המבוטח במסגרת העלות הכוללת או תמורת תוספת פרמיה להרחבת הכיסוי לפי המקרה המיוחד וכושר המיקוח מול המבטח של המבוטח, סוכן הביטוח או יועץ הביטוח.
   

 2. הוספת הרחבות מיוחדות שלא היו כלולות בפוליסה לפי צרכי המבוטח.
   

 3. הסכמה עם המבטח, כי גבול האחריות להרחבות מסוימות יהיה מעל ובנוסף לסכום הביטוח.
   

 4. רכישתו של ביטוח מפני אובדן רווחים - נזק תוצאתי (הכולל תקופת שיפוי ראויה) המהווה זרז (קטליזטור) לחברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח בשל נזק לרכוש בהקדם האפשרי על מנת שהעסק לתפקודו המלא בהקדם האפשרי הואיל וכל יום שהעסק אינו עובד עולה למבטח בתשלום.
   

 5. עריכת הסכמים עם יועצים משפטיים ויועצי ביטוח על בסיס שנתי שיכללו בסל השירותים הניתן על ידי היועץ גם ייעוץ וטיפול בתביעות ביטוח.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright