היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח חסר וביטוח נוסף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

תוכן המדריך

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


למדריך ביטוח חסר

ביטוח חסר וחוסר בסכום ביטוח

 

ביטוח חסר בשיעור מופחת וביטוח נוסף

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

תוכן המדריך

הצגת  הנושא

 אחת השאלות המתעוררות לפעמים היא הצורך בהשוואה לפי שני סעיפי הרחבה מקובלים בביטוח רכוש (אך אינם מופיעים בהכרח בכל הפוליסות לביטוח רכוש) והם:

  • התנאה על ביטוח חסר (סעיף הקובע כי ביטוח חסר יחושב רק בהשוואה לשיעור מסוים מערכו של הרכוש המבוטח כמו למשל 90% לפי תנאי ביט או שיעור נמוך יותר, לפי תנאי יועצים).
     

  • סעיף ביטוח נוסף הואיל ומדובר בשני סעיפים שנועדו לעזור למבוטח להתמודד מול מצב אפשרי של ביטוח חסר.

 

 ועל כן, יש צורך לבחון את הדומה והשונה שבין שני הסעיפים והאם בכלל יש צורך בשניהם? מדובר בסעיפים העשויים להופיע בפוליסות שונות לביטוח רכוש כמו למשל ביטוח אש מורחב, ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח עבודות קבלניות ועוד.

 


 

התנאה על ביטוח חסר

 מטרת הסעיף היא: למנוע ניכוי ביטח חסר כתוצאה מאי דיוקים בעת קביעת סכום הביטוח  (כאשר כל מומחה עשוי לחשב את שווי הפרויקט בצורה אחרת ומדובר בפערים סבירים) גם מבלי שהמבוטח הוסיף רכוש או שינה תוכניות. בספרו "דיני ביטוח" המצוטט על ידי השופטים מהעליון עד השלום, כותב המחבר עו"ד ירון אליאס על  מקרים בחו"ל בהם מתחשבים רק 60% או אפילו ב50% מערך הפרויקט. בביטוח עבודות קבלניות, סעיף זה נותן גם פיתרון מסוים בנזק חלקי להתייקרויות ותוספות לרכוש ולהרחבות השונות לפי פרק א'. 

 

התוצאה בטוטל לוס ונזקים קרובים לטוטל לוס: המבטח אינו משלם יותר מסכום הביטוח המהווה את גבול אחריותו של המבטח, כך שהמבוטח אינו יכול ליהנות מהוראות סעיף זה כאשר הנזק שנגרם לרכוש עולה על סכום הביטוח.

 

הסעיף בפוליסת ביט לביטוח עבודות קבלניות:

"ביטוח חסר - אם בעת קרות אבדן או נזק כלשהו מתברר כי סכומי הביטוח לפי הסעיפים השונים לפרק א'  קטנים מ 90%- מהסכומים בהם חייב היה הרכוש להיות מבוטח תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין סכומי הביטוח לבין 90% משווי הרכוש לפי הגדרת הפוליסה.
על אף האמור לעיל מוסכם כי היה ובעת נזק יסתבר כי קיים תת ביטוח כאמור לעיל יוגדל סכום הביטוח בעת ההשבה לקדמות ויועמד על שווי החוזה המלא מיום הנזק ועד תום תקופת הביטוח והמבוטח ישלם פרמיה
נוספת פרורטה לתקופה."

 

ההרחבה האפשרית – השיעור מסכום הביטוח לפי מה שנקבע בעצת יועצי הביטוח וסיכום עם המבטח. תנאי ביט 90% מסכום הביטוח תנאי היועצים יכולים להגיע לכדי 75% ויותר.

 

 


 

 סעיף ביטוח נוסף

 מטרתו של סעיף ביטוח נוסף: הנקרא בפוליסות ביט "תוספות לרכוש המבוטח" המטרה לכלול בביטוח תוספות לרכוש לאחר קביעתו של סכום הביטוח כאשר המובטח עדיין לא הספיק להודיע למבטח על ההגדלה או כאשר מדובר בהגדלות בסכומים שאינם גבוהים. סעיף זה אינו נותן פתרון למקרה של קביעה שגויה של סכום הביטוח בפוליסה. אחריותו של המבטח לפי סעיף זה בדרך כלל מוגבלת לשיעור מסוים מסכום הביטוח ועד גבול אחריות בסכום לפי המצוין בפוליסה הספציפית. יש לשים לב, כי בחלק מהפוליסות (כמו למשל תנאי ביט אש מורחב) סעיף זה אינו חל לגבי תוספת מלאי.

 

תוצאה בטוטל לוס: הגדלה של גבול אחריות המבטח עד לסכום הקבוע בפוליסה לסעיף זה

 

הסעיף בפוליסת ביט לביטוח אש מורחב:

תוספות לרכוש המבוטח - הפוליסה מכסה, בנוסף לסכומי הביטוח המפורטים, סכומים נוספים שנוספו החל מיום תחילת תקופת הביטוח או החל מיום הגדלת סכומי הביטוח כאמור בסעיף כ"ב של ה"הרחבות"  להלן, שמקורם בשינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח, למעט מלאי עסקי וכן בהיטלים ומיסים נוספים שהוטלו על-ידי הרשויות המוסמכות על הרכוש כאמור ו/או עליות בערך הרכוש (כולל בעת הכינון) כתוצאה משינויים בלתי צפויים.

אחריותו של המבטח על-פי הרחבה זו לא תעלה על סכום המקביל ל 10%- מסכומי הביטוח המפורטים לכל סעיף ולא יותר מ 20,000,000 בסה"כ (או - $ 5,000,000 בפוליסה דולרית( . המבוטח מתחייב לדווח על שינויים אלה, בתוך תקופת זמן המתקבלת על הדעת ולשלם בהתאם את דמי הביטוח הנוספים היחסיים המגיעים".

 

ההרחבה האפשרית: השיעור מסכום הביטוח לפי מה שנקבע בעצת יועצי הביטוח וסיכום עם המבטח. תנאי ביט עד 10% מסכום הביטוח ולא יותר מ 5 מיליון דולר. תנאי היועצים יכולים להגיע לכדי 25% מסכום הביטוח ויותר.

 

 


טבלת השוואה

 

הבעיה

90% - 60%

ביטוח חסר

10% - 25%

ביטוח נוסף

קביעה לא נכונה של סכום ביטוח במועד ההתקשרות

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

אין פתרון

הגדלות בערכי רכוש  במהלך תקופת הביטוח בשל שינוי בשער המטבע

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

תוספות לרכוש במהלך תקופת הביטוח

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

הגדלת מלאי במהלך תקופת הביטוח

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

אין פתרון - בחלק מהפוליסות

התייקרות בשל מיסים והיטלים  במהלך תקופת הביטוח

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

עליות בערך הרכוש בעת כינון הנזק

אין פיתרון (ביטוח חסר נמדד לים קרות מקרה הביטוח.)

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה. בחלק מהפוליסות

מחסור בסכום ביטוח בתביעה כאשר הנזק עולה על סכום הביטוח

אין פיתרון

יש פיתרון עד השיעור שנקבע בפוליסה.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright