היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח 2011

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

השינויים בתנאי ביט 2011 לעומת השנים הקודמות
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

ביט 2011 - צילום אילוסרציה של ענניםבשנת 2011, חלו בתנאי ביט  השינויים הבאים:

 

 

 

 

 

השינויים בכל הפוליסות:

סעיף מבוטח ראשי - בכל הפוליסות אשר בהן לא נכלל בעבר סעיף  "מבוטח ראשי  בפוליסה" , נוסף הסעיף אשר נכלל בעבר בפוליסות לביטוח אש מורחב, אובדן תוצאתי ופוליסה משולבת לביטוח אש מורחב ואובדן תוצאתי. סעיף זה כולל מעכשיו גם את נושא הודעת הביטול והוא נכלל כאמור גם בביטוחי אחריות חוקית כלפי צד שלישי, אחריות המוצר, אחריות מעבידים, ביטוח שבר מכני, ביטוח עבודות הקמה, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח ציוד מכני הנדסי, ביטוח סחורות בהעברה, ביטוח כספים וביטוח נאמנות.

 

הצמדת ההשתתפות העצמית בפוליסות שקליות – היא ליום תשלום סכום ההשתתפות העצמית.

 


 

שינויים בפוליסת אש מורחב:

השתתפות עצמית רעידת אדמה – תיקון נוסח במקרה של ביטוח אובדן רווחים כך שההשתתפות העצמית תחושב לפי סכום הביטוח לרכוש לאתר בתוספת החלק המתאים מסכום הביטוח לאובדן רווחים עד המקסימום הקבוע בפוליסה זו לשני הביטוחים גם יחד.

 

רכוש מחוץ לחצרים המבוטחים – שונה ויקרא "רכוש מחוץ לחצרי המבוטח".

 

אובדן דמי שכירות -  דמי שכירות ו/או דמי ניהול נוספים  וכן הוצאות התאמה של המבנה החילופי ישולמו מעתה למבוטח שהוא בעל המבנה שניזוק.

דמי שכירות אשר המבוטח שוכר המבנה שניזוק חייב לשלם למשכיר – נוספה המילה "בפועל.

 

רכוש בחצרים – יקרא מעתה "רכוש בחצרי המבוטח".

 

הרחבת כל הסיכונים – החריג לעניין זיהום כולל מעתה גם: "מצב כלשהו של הרכוש המבוטח הנגרם על ידי ו/או החשוד שנגרם על ידי נוכחות של גוף זר ו/או מזהם ו/או חור מסוכן ו/או רעל ו/או רעלן ו/או חומר או גוף פתוגני ו/או חיידקי ו/או בקטריה ו/או וירוסים ו/או כל גורם אחר למחלות.

ההסתייגות לחריג זה: "אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מנזק תאונתי בלתי צפוי וכו'," תקרא מעתה "אלא אם כן הנזק נגרם כתוצאה מנזק פיזי תאונתי בלתי צפוי וכו',"

 

 ראו המדריך לביטוח רכוש של עסק באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח אובדן תוצאתי

בסייגי הפוליסה – מסייג 2 המתייחס לשיפורים נמחקו המילים: "הוצאות עבור"

ההרחבה לרכוש בהקמה – מפנה להרחבה המתאימה לרכוש בהקמה לפי פוליסת האש.

 

 ראו המדריך לביטוח אובדן תוצאתי באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח חבות המעבידים

לחריג בנושא ביטוח רכב שחובה לבטחו בביטוח רכב חובה נוסף גם מלל המוציא מכלל ביטוח אחריות בגין רכב שבוטח בביטוח חובה וזאת גם לגבי רכב שאין חובה לבטחו בביטוח רכב חובה.

לפוליסה זו נוסף סעיף ויתור על תחלוף

 

 ראו המדריך לביטוח חבות מעבידים באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

לחריג בנושא ביטוח רכב שחובה לבטחו בביטוח רכב חובה נוסף גם מלל המוציא מכלל ביטוח אחריות בגין רכב שבוטח בביטוח חובה וזאת גם לגבי רכב שאין חובה לבטחו בביטוח רכב חובה.

נמחקה הרחבה 17 לפיה הסייג לגבי אחריות כלפי עובדי המבוטח תוך כדי ועקב עבודתם אצל המבוטח לא יחול לגבי תביעות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטח במקרה והתשלום למוסד לביטוח לאומי בדין העובד שנפגע בוצע בפועל על ידי מעסיק אחד.

 

ראו המדריך ביטוח צד ג' באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח אחריות המוצר

  • הסעיף העוסק בהגבלות מיוחדות כאשר נרכש כיסוי לארה"ב ו/או קנדה הוחלף בסעיף אחר. לפי הסעיף החדש הוצאות משפט בצפון אמריקה מבוטחות מעבר לגבול האחריות של הפוליסה אולם הבחינה תהיה לפי ההוצאות הנהוגות בבתי משפט בישראל ולפי הדין הישראלי.

  • פרשנות הפוליסה תהיה עפ"י דין ישראלי בלבד ובבתי משפט ישראליים בלבד.

  • סייג הזיהום בצפון אמריקה הוחלף לסייג חדש החל לגבי זיהום אויר ו/או זיהום מים ו/או זיהום קרקע.

  • הכיסוי בצפון אמריקה אינו חל לגבי כלי רכב ו/או חלקיהם וגם אינו חל בגין עובש הנובע מחומרי בנין.

  • הכיסוי בצפון אמריקה אינו כולל קנסות, פיצויי ענישה ופיצויים לדוגמא.

  • סייג /ם המתייחס לאירוע אשר היה ידוע למבוטח לפני קרות מקרה הביטוח יחול מעתה גם לגבי מקרים לגביהם מסר המבוטח מידע בכתב למבטח. כלומר מעתה על מנת לכסות מקרים ידועים למבוטח יש צורך בקבלת הסכמה בכתב של המבטח לכיסוי האחריות בגין אותם האירועים.

ראו המדריך לביטוח אחריות המוצר באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח סחורה בהעברה

מערכת האזעקה המופיעה כתנאי לביטוח כנגד סיכוני פריצה אינה אמורה עוד להגן על תא המנוע כנגד פתיחה.

 

ראו המדריך לביטוח רכוש בהעברה באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

מעתה קיימת אפשרות לביטוח שיורי מעבר לביטוח לי פוליסת האש.

הסייג לגבי שיפורים אינו מוגבל עוד להוצאות בגין שיפורים הואיל והמילה "הוצאות" נמחקה.

 

ראו המדריך לביטוח ציוד אלקטרוני באתר


 

שינויים בפוליסה לביטוח שבר מכני

סעיף ביטוח חסר יחול גם על כל פריט המפורט בנפרד ברשימה ו/או במפרט הפוליסה.

 

ראו מדריך לביטוח שבר מכני באתר


 

שינויים בפוליסות לביטוח עבודות קבלניות ופוליסות עבודות הקמה

הרחבות הכיסוי לפרק א' על בסיס נזק ראשון – נרשם שהכיסוי אינו כפוף לביטוח חסר.

כיסוי למבני עזר ותכולתם ו/או למשרדים ותכולתם ו/או לתבניות ולפיגומים, למתקנים ולציוד קל הוא מעתה בכפוף לרשום ברשימה ותמורת פרמיה נוספת.

 

בפרק אחריות מעבידים חריג חבות שחובה לבטחה על פי דין בגין כלי רכב מנועי חל גם לגבי חבות כשלהי שבוטחה בביטוח חובה.

 

בתנאים לכל הפוליסה בסעיף ויתור על זכות שיבוב (ויתור על זכות התחלוף) הקובע, כי הויתור אינו חל כלפי יועצים ומתכננים נוספה המילה מהנדסים, כך שהויתור על זכות התחלוף אינו חל גם כלפיהם.

 

 ראו המדריך לביטוח עבודות קבלניות באתר

  

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright