היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

רגולציות חסרות בביטוח כללי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


כיתוב "בלעדי לאתר"

 

 

שתי רגולציות חסרות בביטוח כללי לשנת 2019

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

צילום אילוסטרציה של עננים שאינם ברורים בשמיים

אין חולק לגבי עודף הרגולציה שקיימת בביטוח. בכל זאת נראה מהניסיון בשטח שעדיין קיים מחסור בשתי רגולציות חשובות וחיוניות בתחום הביטוח הכללי, נכון להיום במדינת ישראל ואני מתכוונת לתחום ההסדרה הנדרשת לגבי דרישות המיגון של המבטחים ולגבי הבטחת זכויותיהם של המבוטחים בביטוחי רכוש המוחזק על ידם בשכירות.

 

רגולציה ראשונה – ריכוז וחידוד הרגולציה בנושא מיגון

בעניין דרישות לאמצעי מיגון, קיימות כיום מספר רגולציות שונות אשר בשלב הראשון, רצוי מומלץ וחשוב לאחד אותן לכדי רגולציה אחת. ברגולציה זו, חשוב להבהיר את נושא הצבת דרישות המיגון בפני המבוטח בשלב הטרום חוזי הוא השלב שלפני ההתקשרות בהסכם הביטוח או גם לפני החידוש.

 

הכוונה היא למספר מקרים (שמטבע הדברים אינם המקרים היחידים מסוגם) שהגיעו לאחרונה לשולחן המערכת, כאשר חברת הביטוח דורשת מהמבוטח באמצעות סוכן הביטוח קיומם של אמצעי בטיחות מסוימים כתנאי לביטוח על ידי החברה. הרי שעל פני הדברים נראה שמדובר על דרישה לגיטימית, אלא שפעילותו של סוכן הביטוח מול המבוטח בניסיון שלא לאבד אותו כלקוח תוך מתן הבטחות שונות ומשונות ובעניין הכיסוי הביטוחי עד כדי יצירת מסך ערפל לפיו המבוטח מאמין בקיומו של כיסוי מלא או כיסוי זמני לביטוח, עשוי לפגוע בזכויותיו של המבוטח כאשר חלילה יתרחש מקרה הביטוח לפני שנושא המיגון הוסדר בין המבטח לבין המבוטח.

 

כלומר, המבוטח מצד אחד מאמין בקיומו של הביטוח וחברת הביטוח מאמינה בהיעדרו של כיסוי ביטוחי. וכשקורה המקרה הביטוח הצד שמרוויח בכל מקרה מהמצב הם עורכי הדין.

 

המחלוקת בין המבוטח וחברת הביטוח לגבי אמצעי המיגון נובעת במרבית המקרים אם לא בכולם נובעת משיעור עלות התקנתם ותחזוקתם של אמצעי המיגון שנדרשים על ידי החברה העשויה לעלות לא פעם בהרבה על גובה הפרמיה השנתית.

 

כאן המקום לומר, כי בנושא דרישות המיגון אין אחידות בין המבטחים השונים ודרישות מיגון של חברה א' אינן בהכרח דרישות המיגון של חברה ב'.

 

סוכן הביטוח אמור להסביר עניין זה למבוטח אולם בלא מעט מקרים הוא נמנע מכך מחשש שיאבד את המבוטח כלקוח בעיקר כאשר הסוכן אינו נמצא בקשרי עבודה עם חברת ביטוח שדרישות הביטוח שלה הן יותר מתונות ופחות יקרות למבוטח.

 

מסמך ההבהרה של המפקחת הקודמת על הביטוח בנושא המיגון אינו ברור לגבי תחולתו בעניין דרישות המיגון שמוצגות למבוטח לקראת חידוש הביטוח או התקשרות חדשה. על כן חשוב לקבוע בהסדרה, כי חברת הביטוח רשאית שלא לקבל עסק לביטוח שאינו עומד בתנאי המיגון הנדרשים על ידה אבל מצד שני היא אינה רשאית להתנות את קבלתו של עסק לביטוח בקיומם של אמצעי מיגון ובכך לפתוח את הדלת ליצירת מסך ערפל על ידי סוכן ביטוח שיבקש לשמור על המבוטח כלקוח וישאיר אותו ללא כיסוי ביטוחי שלא בידיעתו או מצד שני לא יביא לידיעת המבוטח, כי באפשרותו לפנות למבטח אחר שלא ידרוש ממנו את אותם אמצעי המיגון. 

 

חברת הביטוח שמתנה את הכיסוי הביטוחי בקיומם של אמצעי מיגון ואינה מודיעה למבוטח באופן ברור וחד משמעי שאינה מעוניינת בביטוח, תידרש על פי הרגולציה המוצעת לאפשר למבוטח כיסוי זמני של שלושים ימים לפחות לצורך התקנת אמצעי המיגון הנדרשים על ידה או לצורך איתור מבטח אחר שאינו מציב בפני המבוטח את אותן דרישות המיגון, כאשר עניין זה יהיה על חברת הביטוח לציין במכתב שיימסר למבוטח. חברת הביטוח שלא נהגה בדרך זו, תידרש לשלם למבוטח את מלוא תגמולי הביטוח במקרה של נזק, גם אם המבוטח לא עמד בדרישות המיגון שנדרשו על ידי החברה.

 

חשוב לקבוע בחוזר, כי נאסר על המבטחים, הסוכנים, הסוקרים או כל גורם אחד מטעמם להחתים את המבוטחים על כל מסמך שהוא בענייני מיגון למעט התחייבות למועד השלמת ביצוע המיגון. חשוב לא פחות קבוע בחוזר המיגון, כי כל התחייבות בכל נושא אחר לא תחייב את המבוטח.

 

בדרך זו תישלל האפשרות שהמבוטחים יהיו  לקוחות שבויים של סוכן ביטוח החיים בערפל וחברות הביטוח והסוכנים לא יוכלו עוד להחזיק את חבל דרישות המיגון,  בשתי הקצוות.


להלן, נוסח מתחכם של חברת ביטוח אחת לפחות (הפרטים שמורים במערכת) לפיו היא מנסה להערים על הוראות הרגולציה שאוסרת על קביעה של תנאים מוקדים והחוק בכך שהיא מחתימה את המבוטח על נוסח מכתב להתחייבות על ביצוע דרישות מגון. למעשה, חברת הביטוח שוללת מעצמה (ראו סעיף 2 במכתב) אפשרות לתשלום חלקי של תגמולי ביטוח אבל אינה יוצרת פטור מתשלום הואיל ואין מדובר על מבטח סביר (כנדרש בחוק) אלא על חברת הביטוח עצמה... וגם כי בהוראות סעיף 19 לחוק חוזה הביטוח יש שלילה לתרופות המבטח בנסיבות מסוימות. חברת הביטוח ויוצרת יש מאין אפשרות לסכסוכים עם סוכני ביטוח ועם מבוטחים ופרנסה מיותרת לעורכי דין. שפטו בעצמכם:

 

לכבוד

 

חברת הביטוח ________

 

  1. אני מאשר בזאת כי עד ליום _____ אשלים את ביצוע כל הדרישות לקיומם של אמצעי ואמצעים אחרים להקלת הסיכון שפורטו במכתבכם מיום _________, ואעביר אישר בכתב בדבר נקיטת האמצעים האמורים.
     

  2. ידוע לי כי חברתכם לא תתקשר בפוליסה זו, אף לא בדמי ביטוח מרובים יותר, ללא קיומם של אמצעי מיגון ואמצעים אחרים להקלת הסיכון שפורטו במכתבכם זה.
     

  3. אני מתחייב להחזיק את אמצעי היגון והאמצעים האחרים להקלת הסיכון במצב תקין במהלך תקופת הביטוח, ולהפעילם בכל עת שהדבר דרוש.
     

  4. אני מודע להוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (סעיף 21, המחיל את סעיפים 18 ו 19, בשינויים המחויבים) לעניין זכותו של המבטח לדרוש אמצעים להקלת הסיכון, ולתרופות העומדות למבטח אם האמצעי/ים הנדרש/ים לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך, לרבות ביטול הפוליסה, ו/או הפחתת ו/או שלילת תגמולי ביטוח.

בברכה

______

המבוטח

חתימת בית העסק: _________

 

תאריך: _________________

 


 

 

רגולציה שניה – התאמת הביטוחים לדרישות הסכמי שכירות

כפי שראינו בטיפ השבוע שפורסם היום באתר האחריות המקצועית של הסוכן בביטוח נכס בשכירות, פוליסות הביטוח אינן מותאמות לדרישות הסכמי השכירות למרות שהמציאות בשוק הנדל"ן במדינת ישראל, דורשת התאמה של ביטוחי הרכוש והאחריות החוקית להסכמי השכירות.

 

כאן נדרשת רגולציה לפיה יכלול כל ביטוח של נכס שכור, ככל שקיימת דרישה מפורשת או משתמעת לכך בהסכם השכירות, לפחות את המרכיבים הבאים: שם המבוטח יכלול את שמו של המשכיר, הביטוחים (ביטוחי רכוש ואחריות חוקית) יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח לטובתו של המשכיר (שלא יהיה הדדי, ככל שלא נקבע ויתור הדדי על זכות התחלוף  בהסכם השכירות), הביטוח יהיה ביטוח ראשוני לגבי ביטוחיו של המשכיר, המשכיר יהיה המוטב לגבי נזק למושכר והשוכר יהיה המוטב לגבי נזק לתכולה ולשיפורי דיור שנעשו מטעמו או בעבורו, ביטוח צד ג' יכלול סעיף אחריות צולבת. בנוסף לכך המבוטח יידרש להגיב באופן פוזיטיבי אם לדעתו הפוליסה עונה או אינה עונה על ההתחייבות החוזית שלו כלפי המשכיר לפי הסכם השכירות.

 

רגולציה זו אמורה להגן הן על שוכרי דירות למגורים והן על שוכרי מבנים המשמשים לבתי עסק קטנים או בינוניים (עסקים שסכום ביטוח הרכוש לגביהם אינו עולה על 3 מיליון דולר של ארה"ב) וזאת מהסיבה שבעלי העסקים הקטנים והבינוניים מהווים ברובם אוכלוסיה חלשה מבחינה כלכלית שבמקרים רבים אין באפשרותה לממן הוצאות לשכירת שירותים של יועצי ביטוח.

 

הבהרה: כל ציטוט מתוך כתבה זו אסור בהחלט

 

כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

פורסם ביום 11/1/2019

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright