היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח טרור וזכות התחלוף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


ביטוח נזקי טרור לרכוש וזכות התחלוף של המבטח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים וחברה בוועדה למונחי ביטוח שליד האקדמיה ללשון העברית

 

 

 

 

הגבול עם הרצועה בעוטף עזה בימים שקטים

בעקבות "מופעי טרור הפירוטכניקה והפירומאניה" של החמאס שפוקדים אותנו בדרום המדינה בקיץ הנוכחי, מן הראוי לבחון את הכיסוי הביטוחי לנזקי טרור לרכוש ואת זכות התחלוף של המבטח כלפי מס רכוש.

 

בעקרון קיימות שתי אפשרויות לכיסוי ביטוחי כנגד סיכוני טרור לרכוש. שתי האפשרויות כפופות להשתתפות עצמית. האפשרות הראשונה הינה כיסוי "מהשקל הראשון" כלומר, המבוטח אינו נדרש לפנות לקרן הפיצויים של מס רכוש, למעט לגבי הסכום ההשתתפות העצמית. האפשרות השניה היא כיסוי מעל לפיצוי שניתן על ידי מס רכוש כלומר, המבוטח נדרש לפנות גם למס רכוש וגם לחברת הביטוח לגבי ההפרש.

 

הכיסוי לפי האפשרות הראשונה, לפי מקבל המבוטח פיצוי מלא מחברת הביטוח, מאפשרות לחברת הביטוח לפנות למס רכוש בתביעת תחלוף לגבי הסכומים המבוטחים לפי מס רכוש שלגבי רכוש שאינו נמצא בישוב ספר אינם כוללים כיסוי לפי ערך כינון ואובדן רווחים.

 

כיסוי טרור מעל מס רכוש לפי תנאי ביט 2016 מכסה:

 

"במסגרת פרק א': סכום ההפרש שבין ערך הכינון של הרכוש המבוטח כמוגדר בתנאים המיוחדים של פרק א' של הפוליסה הנ"ל לבין הפיצוי שהמבוטח זכאי לקבל ממס רכוש וקרן הפיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים – 1961.

 

במסגרת פרק ב': סך ההפסד שנגרם למבוטח כתוצאה מהפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח כמוגדר במסגרת פרק ב' של הפוליסה הנ"ל לבין הפיצוי שזכאי לקבל המבוטח או שמגיע לו ממס רכוש וקרן הפיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים - .1961

 

לגבי פרק א' ופרק ב' - המבטח לא יחוב בתשלום סכום כלשהו אשר שולם על ידי מס רכוש וקרן הפיצויים, או שהיה אמור להשתלם על ידו אך לא שולם בגלל אי קיום הוראה מהוראות חוק מס רכוש וקרן הפיצויים - 1961 ו/או בגלל אי הגשת תביעה למס רכוש וקרן הפיצויים."

 

הערה: פרק א' מכסה נזקי רכוש ופרק ב' ביטוח אובדן רווחים.

 

להלן סקירת פסקי דין שניתנו בעניין זכות המבטח לתחלוף כלפי מס רכוש:

עש 001029/07 אריה חברה ישראלית  לביטוח בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים השופטת ד' קרת מאיר מבית משפט מחוזי תל אביב-יפו 5/8/2009. הערעור של חברת הביטוח התקבל בבית המשפט המחוזי לאחר שנמצא, כי במקרה הנדון הפוליסה כיסתה נזקי מלחמה.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור לאור קביעותיו של בית המשפט העליון בע"ש 1042/04 בנק הפועלים בע"מ נ' מס רכוש ולאחר שנמצא, כי במקרה הנדון כאשר הפוליסה כיסתה נזקי מלחמה, יש תחולה להוראות סעיף התחלוף בחוק חוזה הביטוח.

 

"באשר לזכות התחלוף של המערערות מכח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, קבלתי את טענת המערערות כי אין בסעיף 62 לחוק חוזה ביטוח כל סייג המחיל אותו על נזקים בלבד, וכי שיפוי מכח חוק חוזה ביטוח יכול לחול על צד ג' שאינו מעוול דווקא."

 

"בעניין זה נקבע כאמור באופן כללי כי לא ניתן לשלול למרות שלא ניתן לקבוע מסמרות, את האפשרות שחברות ביטוח יוכרו כניזוק על פי המשמעות בחוק."

 

רע"א  3844/18 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית בע"מ נגד מנהל מס רכוש וקרן פיצויים. פסק הדין ניתן ע"י השופטת ד' ברק-ארז ביום 5/8/2018 – הערעור נדחה מסיבות פרוצדוראליות אולם לגבי זכות של מבטח לתחלוף כלפי מס רכוש, נאמר, כי:

 

"המצב שבו ניזוק מאירועי מלחמה זכאי לקבל תגמולי ביטוח ממבטח פרטי עורר בעבר דיון בשאלה האם נתונה למבטח הפרטי זכות לתבוע מקרן הפיצויים הפועלת מכוח החוק (להלן: הקרן) שיפוי מכוח עקרון התחלוף המעוגן בסעיף 62(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981. בעבר, המנהל שלל אפשרות זו, אך עמדתו נדחתה בפסק דינו של בית משפט זה ברע"א 10164/09 מנהל מס רכוש נ' אריה חברה לביטוח בע"מ (28.2.2012) (להלן: עניין אריה). בעניין אריה נקבע, כי עקרון התחלוף חל גם כשמדובר בתשלום פיצויים לפי חוק מס רכוש, ולפיכך מבטח פרטי ששילם תגמולי ביטוח לפי פוליסה לביטוח נכסים בגין נזק מלחמה זכאי לתבוע שיפוי מהקרן, בכפוף להוכחת זכאותו של הניזוק לפיצויים לפי חוק מס רכוש."

 

"בצד זאת, ראיתי לנכון להעיר כי ראוי שמדיניותו של המנהל לאפשר לחברות ביטוח להגיש תביעה עד שלושה חודשים מיום תשלום התגמולים למבוטח (להבדיל משלושה חודשים מיום קרות הנזק) תעוגן בנוהל רשמי ואף תפורסם באופן שיאפשר לחברות ביטוח לכלכל את צעדיהן בהתאם (לעניין זה ראו גם את הערתו של בית המשפט המחוזי, בפסקה 56 לפסק דינו). כאמור, המנהל חזר על עמדתו בעניין הן בהליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי והן בתגובתו לבקשה דנן. מצופה אפוא כי הדברים יוסדרו גם באופן פורמאלי."

 

פורסם ביום 10/8/2018

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright