היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח חפצי עובדים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

חפצי עובדים לפי ביטוחי הרכוש

השוואת הכיסוי בין פוליסות עסק לדירה


 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח חפצי עובדים - ביטוח רכוש וביטוח צד ג'

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

ההבדל בין ביטוח רכוש לביטוח צד ג'

 

ביטוח חפצי עובדים לפי ביטוחי הרכוש

ביטוח נזק לחפצי עובדים לפי פוליסת הרכוש אינו מוגבל בד"כ לשיעור אחריותו של המבוטח והוא מכסה אף נזק שנגרם עקב מקרה שאירע בשל רשלנותו של המבוטח, אם הסיבה לנזק מבוטחת לפי הפוליסה, כמו למשל אש אשר פרצה בשל סיגריה שלא כובתה על ידי העובד וכו'.

 

 

א. ביטוח דירה

 

ביטוח חפצים אישיים של עובדי המבוטח כלול במסגרת ביטוח דירה לפי תנאי הפוליסה התקנית במסגרת תגמולי הביטוח לפרק התכולה.

 

הכיסוי במסגרת תגמולי הביטוח לתכולת הדירה ניתן לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק הבית עד 5% מסכום הביטוח לתכולה.

 

בשל נוסח הכיסוי בפוליסה התקנית סעיף 10 ד':

"במקרה של תשלום תגמולי ביטוח לפי פרק ב', יכלול הפיצוי, לפי העניין גם אובדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו של המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי התכולה."


כלומר,
הכיסוי הוא לבגדים ולחפצים אישיים בלבד (המגבלה לדברי ערך תהיה קרוב לודאי לפי המגבלות של פרק התכולה) ויש מי שטוען, כי לפי נוסח הסעיף אין כיסוי למקרה שבו נגרם נזק לחפצי עובדים בלבד והוא מחיל את הכיסוי רק במסגרת תשלום תגמולי ביטוח בשל נזק שאירוע לפריטי תכולה נוספים.

 

 

ב. ביטוח עסק

בביטוחי רכוש עסקי אין תנאי מינימום מחייבים וקיימים הבדלים ניכרים בין הפוליסות השונות ואפשר, כי כיסוי זה לא יכלל במסגרת ביטוח תכולת עסק של חלק מהמבטחים.

 

מאידך גיסא הפוליסה לביטוח אש מורחב תנאי ביט 2008  מקנה כיסוי רחב יותר לפי הרחבה יא. בעמ' 8 :

"יא. חפצים אישיים של עובדים ו/או אורחים

הפוליסה מורחבת לכלול חפצים אישיים של עובדי המבוטח וכן רכוש אורחים הרשאים על פי דין להימצא בחצרים המשמשים את המבוטח, בפני הסיכונים המבוטחים, בעת הימצאם בחצרים המשמשים את המבוטח, בתנאי כי אחריותו של המבטח בגין חפציו של אדם אחד לא תעלה על סך 300 $. סעיף זה אינו כפוף להשתתפות עצמית."

 

כלומר, לפי הרחבה זאת אין מגבלה לסוגי רכוש או לסך כל הפיצויים המשולמים לפי הרחבה זאת והמגבלה היחידה היא לגבול אחריות לגבי אדם אחד (לא נרשם אם הכוונה לאדם אחד לאורך כל תקופת הביטוח או לאדם אחד למקרה).

 

בעקרון ניתן ואפשר במקרים מסוימים להגדיל את היקף הכיסוי גם לפי סעיף זה בהסכמה מראש בין המבטח לבין המבוטח, בדרך כלל, לפי מפרטים של יועצי ביטוח.

 


 

ביטוח אחריות חוקית בשל חפצי עובדים

ביטוח אחריות חוקית כלפי עובדים בשל נזק שאירע לחפציהם אינו מובן מאליו הואיל ובפוליסות רבות נכלל חריג המוציא מכלל כיסוי חבות כלפי עובדים.

 

מטרתו העיקרית של חריג חבות כלפי עובדים בפוליסה של ביטוח צד ג' היא להפנות את המבוטח לביטוח אחריות מעבידים כאשר לא פעם מתעלמים מכך שביטוח אחריות מעבידים אינו מכסה את אחריותו של המבוטח בשל נזק שנגרם לרכוש עובדים אלא חבות בשל נזק גוף, מחלה, מוות וכד'.

 

בפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה, לא נכלל הפרק לביטוח אחריות חוקית ולפיכך אין לגביו תנאי מינימום מחייבים כחוק וקיימים הבדלים ניכרים בין התוכניות של המבטחים השונים אשר במרבית המקרים אינם כוללים כיסוי לאחריותו של המבוטח בשל חפצי עובדים.

 

גם לגבי ביטוח צד ג' של עסק, אין תנאים אחידים וקיימת אפשרות להיעדר כיסוי בשל חריג המוציא מכלל ביטוח אחריות כלפי עובדים, כאמור לעיל, או כלילת הרחבה לאחריות בשל חפצי עובדים כמו למשל בפוליסת ביט 2008 לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

 

הרחבה מספר 5 בעמ' 4:

"על אף האמור בסייג 1 לעיל, רכוש השייך לעובדי המבוטח ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין פוליסה זו."

 

כלומר, במקרה הנדון ניתן כיסוי לאחריות בגין חפצי עובדים וכן בגין רכוש אחת השייך לעובדים ללא חריגים מיוחדים לעניין סוג הרכוש או הגבלה בגבול אחריות לעובד.

 

 


השוואת הכיסוי לחפצי עובדים בין פוליסות לביטוח עסק ולביטוח דירה
 

הנושא

ביטוח תכולת דירה

ביטוח צד ג' בדירה

ביטוח תכולה של עסק


ביטוח צד ג' של עסק

 

כיסוי ודאי לחפצי עובדים

קיים - עד 5% מהתכולה

בד"כ אינו קיים

אינו ודאי

אינו ודאי

גבול אחריות לכל העובדים

קיים - עד 5% מהתכולה, כנ"ל

בד"כ אינו קיים

אם יש כיסוי, אפשר ולא יקבע גבול אחריות לכל העובדים.

 אם יש כיסוי, בד"כ לא נקבע גבול אחריות לעובד

גבול אחריות לעובד אחד בביטוח תכולה

אין

בד"כ אין כיסוי

אם יש כיסוי, בד"כ קיים

 אם יש כיסוי, בד"כ לא נקבע גבול אחריות לעובד

כיסוי לנזק ברשלנותו הבלעדית של העובד

קיים

בכל מקרה אין כיסוי

אם יש כיסוי - קיים

בכל מקרה אין כיסוי

הגבלת הכיסוי בשל סיבות לנזק

קיים - בשל הסיכונים המבוטחים בלבד

בד"כ אין כיסוי בכלל ואם קיים אין מגבלה לסיבות למעט החריגים

קיים - בשל הסיכונים המבוטחים בלבד

אין מגבלה לסיבות למעט החריגים

הגבלת כיסוי לדברי ערך

אין למעט האמור בפוליסה לגבי כל התכולה

לפי הפוליסה  בד"כ אין כיסוי בכלל

עשויה להיות, אם יש כיסוי

אם יש כיסוי בד"כ אין מגבלה לדברי ערך

ניכוי בשל רשלנות תורמת של העובד

אינו אפשרי

אם יש כיסוי, אפשרי

אינו אפשרי

אם יש כיסוי, אפשרי

התיישנות תביעה כלפי מבטח

3 שנים

אם יש כיסוי - כל עוד לא התיישנה תביעת העובד כנגד המבוטח

3 שנים

אם יש כיסוי - כל עוד לא התיישנה תביעת העובד כנגד המבוטח


בביליוגרפיה:

כתבתו של אריה הרמן על ביטוח רכוש בהשגחה באתר האינטרנט של אגוד חברות הביטוח.

"דיני ביטוח" מאת דוד מ' ששון, הוצאת שוקן/ירושלים ותל-אביב 1988

"ביטוח חבויות בישראל" מאת י.קיהל, הוצאת המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר ליד איגוד חברות הביטוח בישראל - 1991

"ביטוח רכוש (אש וסיכונים נלווים)", מאת קטיה שורצמן  הוצאת המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר ליד איגוד חברות הביטוח בישראל

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright