היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הצעת מחיר של המבטח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

הצעה למבוטח הלכה למעשה

עבודת סוכנים 

 

צריכים להיות כללים ברורים להצעת מחיר למבוטח

מאת קטיה שורצמן   

 

צריכים להיות כללים ברורים להצעת מחיר למבוטחחוק חוזה הביטוח  וחוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), נכנסו לתוקפם בתחילת שנות השמונים בתקופה שבה היו קיימים בשוק הביטוח פחות מוצרי ביטוח מאלו הקיימים כיום והמוצרים הקיימים היו פחות מתוחכמים ופחות מורכבים מהמוצרים המוכרים במקומותינו, כך שהיקף ההסבר המזערי למבוטח לגבי היקף הכיסוי הביטוחי במעמד המכירה, לא בא כמעט לידי ביטוחי בחוקי הביטוח והמסמך שנקרא "הצעת מחיר למבוטח" אינו נזכר באף אחד מהחוקים, התקנות או אפילו מאות חוזרי הפיקוח.

 

הצורך בכללים ברורים

הצורך בכללים ברורים עולה מתוך הדאגה לצרכים של אותם מבוטחים שידם אינה משגת לשכור את שירותיו המקצועיים של יועץ ביטוח. אני מתכוונת לבעלי רכוש פרטי ועסקים קטנים מה שנקרה כיום "מעמד הביניים".

 

הצעת מחיר יכולה לכלול תיאור סוג הביטוח והצגת פרמיה בלבד מבלי להתייחס בכלל להיקף הסיכונים המבוטחים, התנאים המיוחדים לביטוח, סכומי ההשתתפות העצמית, תנאי התשלום ורכיבים משמעותיים נוספים ובכלל זה שם המבטח.

 

מעט דוגמאות: במו עיני נוכחתי בנכונות דבריו של קהלת "מרבה דעת מרבה מכאוב", כאשר נוכחתי בפגישה עסקית של סוכני ביטוח (מכובדים ביותר) עם בעלת עסק אשר במהלכה הציעו לה לערוך ביטוח באמצעותם שאמור להיות זול באופן משמעותי מהביטוח הקיים וזאת מבלי שטרחו להסביר, כי הביטוח המוצע בניגוד לקיים אינו כולל כיסוי ביטוחי מפני נזקי טבע ונזקי רעידת אדמה, כיסוי שנדרש מבעלת העסק לפי הסכם השכירות עליו חתמה.

 

ראיתי גם סוכן ויועץ שערכו פוליסה לביטוח עבודות קבלניות שלא כלל פרק אחריות מעבידים וכאשר נתבקשו להמציא את נוסח הפוליסה לביטוח חבות מעבידים שלחו את הפוליסה לביטוח המשרד שכללה ביטוח חבות מעבידים  בעבור עובדי המשרד בלבד..

 

הפרמיה בעבור ביטוח נהג צעיר וחדש בפוליסה לביטוח רכב היתה גבוהה ב 50% מהסכום הנקוב בהצעת הביטוח של הסוכן.

 

לאחרונה ראיתי גם הצעת מחיר מעניינת של אחד הגופים הגדולים העוסקים בתיווך הכוללת כיסוי לסיכון מסוים רק אם יתממש. אכן backdating  ממש ובניגוד מוחלט לאמור בסעיף  16 (א) לחוק חוזה הביטוח לפיו : "חוזה ביטוח לכיסוי של סיכון שבעת כריתת החוזה כבר חלף או למקרה ביטוח שבאותה עת כבר קרה - בטל"...

 

 

 

ההוראות הקיימות כיום

הוראות שקיימות כיום הן:

  1. הצגת שמו של המבטח - לפי חוזר מספטמבר 2006, חתום ע"י המפקח הקודם, רו"ח ידין ענתבי - הוראות מתייחסות בעיקרן להצגת שמו של המבטח (אך אינן מחייבות באופן מפורש להציג את שם המבטח בכל הצעת ביטוח ביטוח הנעשית בשמו) והן חלות על חברת ביטוח בלבד ולא על סוכן הביטוח.
     

  2. איסור הטעיה - לפי סעיף 55 לחוק פיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח) הקובע מסגרת כללית ובלתי תחומה לאחריותם של סכן הביטוח ושל המבטח לגבי חובת הגילוי למבוטח במועד ההתקשרות:

"55. איסור תיאור מטעה

 

(א) מבטח או סוכן ביטוח לא יתאר תיאור מטעה עסקת ביטוח המוצגת לפני לקוח פלוני ולא יכלול תיאור מטעה בפרסום לציבור.

 

(ב) לענין זה, "תיאור מטעה" - תיאור הניתן בעל פה, בכתב או בדפוס, שיש בו כדי להטעות בענין מהותי בעסקה ; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה :

 

(1) שם המבטח או הסוכן, ותקו, הצטיינותו, המוניטין שלו, מצבו הכספי והיקף עסקיו ;

 

(2) מהותה של עסקת הביטוח, היקף הכיסוי הביטוחי, הסייגים לו והתנאים המוקדמים לקיומו ;

 

(3) משך תקופת הביטוח והאפשרויות שבידי המבוטח או המבטח להפסיקה;

 

(4) דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם, לרבות דמי הביטוח המקסימליים המותרים על פי דין ושיעור הריבית על האשראי שניתן לתשלומם, לפי חישוב שנתי ;

 

(5) דמי הביטוח בהשוואה לדמי הביטוח הרגילים או המקובלים או שנדרשו בעבר, לגבי אותו מבטח ולגבי מבטחים אחרים ;

 

(6) התאמת תנאי הפוליסה לתנאים שנקבעו או שאושרו על פי דין או לתנאים שנקבעו בדוגמה שצויינה ;

 

(7) חוות דעת שנתן אדם לגבי העסקה או לגבי המבטח.

 

(ג) תהא זו הגנה טובה לסוכן ביטוח שבתארו תיאור מטעה התבסס על תיאור בכתב שסיפק מבטח ושהוא לא ידע ולא יכול היה לדעת שהתיאור מטעה.

 

 

הכללים שצריכים להיות

על כן, יש לדעתי לנסח באופן זהיר ביותר ובשיקול דעת את הכללים האמורים לחול על הצעת מחיר למבוטח, אשר לדעתי אמורים לכלול, לפחות את הפרטים אותם מחויבים המבטחים עפ"י תקנות הפיקוח להיכלול  בפוליסת ביטוח בשינויים שהם לדעתי מחויבי המציאות (המסומנים בסוגריים צבע כחול בסיפא לכל סעיף):

 

 

(1) שם המבוטח, מקצועו ומקום מגוריו, ואם קיים מוטב מסויים שאינו המבוטח - שם המוטב;
 

(2) שם המבטח ומענו לענין הגשת תביעות;  (הסבר מלא לגבי נותני השירות מטעם המבטח לגבי הסיכונים השונים, רשימת נותני השירותים באזור מגוריו של המבוטח, למשל: בביטוח רכב רשימת שמאי חוץ ומוסכי הסדר  בביטוח באזור מגוריו של המבוטח).
 

(3) הסיכון המבוטח וגבולות האחריות של המבטח; (סכומי הביטוח או גבולות האחריות לכל סיכון, סכומי ההשתתפות העצמית בהשוואה לביטוח הקיים).
 

(4) תנאים וסייגים לחבות המבטח או להיקפה; (בביטוח רכב, פירוט הגיל שנחשב לצורך הגדרתו של נהג צעיר בפוליסה, פירוט מלא ובכלל זה הערכה לעלות אמצעי המיגון הנדרשים ע"י המבטח כתנאי לביטוח וכו'. רצוי לדעתי, למנוע עפ"י חוק עריכת ביטוח הכולל התחייבות בלתי מסויגת מצד המבוטח להישמע לכל תכתיבי המבטח בנושא המיגון - במקום להציג למבוטח בעת הגשת הצעת המחיר את דרישות המיגון של המבטח והערכה של עלות המיגון).
 

(5) דמי הביטוח; (הסבר בכתב לגבי נושא "התקופה הקצרה" כאשר מציעים להחליף ביטוח קיים לפני תום תקופת הביטוח, מועד התשלום הראשון ומספר התשלומים שייחשבו כתשלום במזומן).
 

(6) תאריך הוצאת הפוליסה (המועד שבו אמור להיכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי, אם המבוטח מקבל את הצעת הביטוח).

 

 

לסיכום

לדעתי, פירוט מלא של הצעת המבטח שיחול על פי דין על חברות הביטוח והסוכנים ויחייב אותם להציג את כל הצעות מחיר רק על גבי נייר של המבטח ולכלול את כל הפירוט הנדרש על מנת שהמבוטח יוכל לכלכל את צעדיו בתבונה, עשוי לתרום לצמצום התביעות המוגשות נגד חברות הביטוח בבתי משפט והתלונות המוגשות כנגדן במשרדי הפיקוח, לעודד עבודה מקצועית ואחראית בקרב סוכני הביטוח והביא לשיפור בתדמיתו של ענף הביטוח בקרב הציבור.