היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אסון הר הרצל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך תביעות

 

אסון הר הרצל - ההיבט הביטוחי

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת תביעות בביטוח כללי

 

ההיבט הבטוחי של אסון הר הרצלהגורמים המעורבים באסון קריסת הבימה בהר הרצל שהביא למותה הטרגי של סגן הילה בצלאלי בת 20, קצינה מצטיינת בחיל הרפואה ממבשרת ציון, אינם נוטלים אחריות. למעשה כל גורם מפנה את האצבע המאשימה כלפי גורם אחר ונראה, כי הדיחה השחוקה על אודות המשמעות של המילה אחריות בשפה העברית (העברת הנושא כלפי אדם אחר) נכונה יותר מתמיד. כך לפחות בכל הקשור באחריות לאירוע מבחינת ההיבט הפלילי.

 

בכל הקשור לאחריות בנזיקין, הנושא יכול להיות מורכב ומסובך עוד יותר וזאת לאור העבודה שבמקרים רבים דואג מזמין העבודה להחתים את הקבלן, הספקים, המפקחים והמתכננים על סעיפי אחריות ופטור מאחריות בהסכם המשמשים לא פעם גם בסיס לסעיף הביטוח, כך שכל הגורמים אתם מתקשר המזמין חותמים על אחריות בלעדית כלפי הספק לכל אובדן או נזק או פגיעה לגוף או לרכוש ובמקביל פוטרים את המזמין מאחריותו כלפי כל אחד מהגורמים או מי מטעמם.

 

כבר כאן המקום לציין, כי קיים קשר בין האחריות לפי הדין הפלילי לבין הביטוח לאור העובדה שפוליסות רבות לביטוח אחריות חוקית ובכלל זה פוליסות מיוחדות לביטוח עבודות קבלניות כוללות כיסוי ביטוחי להוצאות הגנה הגנה משפטית בדין פלילי בשל אירוע המבוטח לפי הפוליסה, כפי שקרה, למרבה הצער במקרה הנדון.

 

סעיף האחריות והפטור מאחריות בחוזי התקשרות - משמש למעשה כנקודת מוצא לסעיף הביטוח. המזמין מעוניין להשית את מרב האחריות על פי ההסכם על הצד השני שמעוניין מטבע הדברים לצמצם אותה במידת האפשר ולקבוע כי האחריות לא תעלה על האחריות על פי דין.

 

היזם מבקש לכלול לא רק סעיף המשית על הצד השני את האחריות המרבית אלא גם פוטר אותו עד כמה שניתן (אפילו באופן מלא) מאחריות כלפיו.

 

בחלק מההסכמים (למשל הסכמי שמירה) ניתן (אם הצד השני מסכים) להגביל ולתחום את האחריות גם בסכומים (למשל במחיר העבודה או בכפולותיה). כאשר צד אחד עובד עם יועץ ביטוח, חשוב מאוד שגם הצד השני יעשה את אותו הדבר.

 

בחוזים שמעורבים בהם יועצי ביטוח - יש להיזהר מכפילות וסתירה בהסכם העשויה להיגרם בשל הטיפול בסעיף האחריות ע"י עורך הדין מצד אחד וע"י יועץ הביטוח מצד שני כאשר כל אחד מהם אחד יכול לפעול בחוסר מודעות לפעילותו של השני.

 

 

תנאי הביטוח - על מנת שמזמין העבודה יוכל להיות רגוע בכל הקשור לאפשרויות הפיצוי של  הצדדים המתקשרים עמו בהסכם, נכלל בהסכם ההתקשרות סעיף ביטוח המשית על הצד המתקשר חובת ביטוח וחובה להמציא אישורי ביטוח כאשר לפי סעיף הביטוח ואישורי הביטוח ניתנת הגנה למזמין בכל הקשור לגבולות אחריות בביטוחי האחריות בסכומים שנקבעו בהסכם אשר להערכת המזמין הולמים את הסיכון, כלילת שמו של המזמין בשם המבוטח או שיפוי המזמין בשל  תביעה אשר תוגש כנגדו בקשר עם מעשה או מחדל של המבוטח, ויתור על תחלוף לטובת המזמין והתחייבות המבטח לכך שהביטוח לא יבוטל ולא יצומצם מבלי שתינתן למזמין הודעה בראש בתוך התקפה הנקובה בהסכם ובאישור הביטוח (בד"כ 30 או 60 יום) וכן התחייבות כלפי המזמין, כי הביטוח שניתן על ידי מבטחי הצד השני הוא ביטוח ראשוני והם מתחייבים שלא לדרוש שיתופם של מבטחי המזמין בכל תביעה לפי הביטוחים המפורטים באישור הביטוח. כמו כן מתחייבים המבטחים באישור הביטוח, בדרך כלל, כי המבוטח שלהם הוא זה האחראי כלפיהם בכל הקשור למילוי תנאי הפוליסה, תשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית.

 

בכל הקשור בביטוח במות, נדרשים בדרך כלל על ידי מזמין העבודה הביטוחים הבאים: ביטוח עבודות קבלניות  (אשר פעמים רבות נעשה ע"י המזמין עצמו על חשבון הקבלן וכולל את הקבלן וגם קבלני משנה בשם המבוטח) ביטוח אחריות מקצועית שנעשה ע"י כל אחד מהמתכננים והמפקחים או בפוליסה כוללת לפרויקט, ביטוח ציוד מכני הנדסי צ.מ.ה. וביטוח צד ג' בשל ציוד מכני הנדסי (וכמובן ביטוח חובה, כאשר מדובר בכלי רכב מנועי, כמו לכל כלי הרכב), ביטוח אחריות המוצר וכן ביטוח אחריות מקצועית שנעשה ע"י הספק.

 

ביטוחים שנדרשים מכל הגורמים הם כאמור: ביטוח אחריות מקצועית   - (חשוב ביותר לאור פס"ד שניתן ע"י העליון בתיק נווה גן - מיום 5.1.2004 בע"א 5775/02 נווה גן (א.כ) בניה ופיתוח השקעות בע"מ ואח' נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ) כאשר הקבלנים והספקים נדרשים גם לביטוח אחריות המוצר למבנים - הואיל ומבנה נחשב למוצר לפי חוק האחריות למוצרים פגומים. ביטוח הרכוש כולל ויתור על תחלוף לטובת המזמין וביטוח האחריות כולל בד"כ את שמו של המזמין בשם המבוטח או שיפוי המזמין.

 

 גבולות האחריות - הבעיה עם גבולות האחריות נובעת מהיענות המבטחים ליתן כיסוי ביטוחי בגבולות אחריות גבוהים וכמובן מעלות הביטוח לגבולות אחריות גבוהים באותם מקרים בהם המבטחים נענים לבקשה.

 

מבחינת אחריות היועץ המשפטי, יועץ הביטוח והסוכן - קיים סיכון לתביעה בשל הפרת אחריות מקצועית דווקא כאשר נענים לבקשת המבוטח ומצליחים להגיע לסיכום לגבי גבולות אחריות בהיקפים נמוכים מאלו שנדרשו מלכתחילה וזאת כאשר מתקבלת תביעה בסכומים העולים על גבולות האחריות בביטוחי המבוטח.

 

ההמלצה שלי בעניין זה היא תמיד לשכור יועץ ביטוח והעצה ליועצי ביטוח היא לפעול כמיטב יכולתם ע"מ להשיג למבוטחים ביטוח בגבולות אחריות גבוהים ככל הניתן במחיר סביר (מדובר בשוק פתוח ואפילו פרוץ ואין פרמיה קבועה אפילו באותה חברת ביטוח וכבר עלה בידי להשיג לא פעם ביטוח בגבולות אחריות גבוהים ביותר בפרמיות יחסית מגוחכות הנמוכות אפילו מהפרמיות שנדרשות ע"י אותו המבטח לגבולות אחריות נמוכים פי 2 או פי 3 – כלומר, יועץ הביטוח צריך דעת לשאול...)

 הפוליסות הרלוונטיות למקרה הנדון:

 

ביטוח עבודות קבלניות - צד ג' לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות של האירוע, גבולות האחריות יכולים להגיע לכדי 20 מיליון ₪ ויותר. ביטוח זה אינו כולל כל סייג לגבי אחריות מקצועית על כן האחריות המקצועית של היזם, הקבלן וכל מי שמופיע בשם המבוטח בדרך כלל מבוטחת למעט אחריות מקצועית של מהנדסים ומתכננים אשר בדרך כלל אינה כלולה בביטוח הואיל וכל אחד מהם נדרש בדרך לביטוח אחריות מקצועית.

 

ביטוח אחריות מקצועית של מתכננים ומפקחים – נעשה בדרך כלל על בסיס הגשת תביעה – כאשר גבולות האחריות יכולים לנוע מ 2 מיליון ₪ ולהגיע לכדי 4 או 8 מיליון ₪ כאשר פוליסות עם גבולות אחריות בסכומים גבוהים יותר הן נדירות.

 

ביטוח אחריות המוצר – כמו ביטוח אחריות מקצועית, נעשה בדרך כלל על בסיס הגשת תביעה – כאשר גבולות האחריות יכולים לנוע מ 2 מיליון ₪ ולהגיע לכדי 4 או 8 מיליון ₪ כאשר פוליסות עם גבולות אחריות בסכומים גבוהים יותר הן נדירות.

 

העניין הוא שמבחינת הנפגע או במקרה הנדון, העיזבון, ניתן על פי החוק הישראלי להגיש תביעה אחת לפי דיני הנזיקין כלפי כל הגופים המעורבים וחברות הביטוח שביטחו אותם, כאשר במקרה שבו דאג היזם להעביר את כל האחריות כלפי הגורמים האחרים, הוא יוכל לטעון לחוסר יריבות ולהגיש תביעת צד ג' כלפי הגורמים אשר פטרו אותו מאחריות על פי ההסכם וכנהוג, גם התחייבו לשפות אותו בגין כל תביעה אשר תוגש כנגדו בקשר עם מעשה או מחדל של הצד השני.

 

מבחינת הצד הנפגע, התובע, הדרך הקלה והמהירה ביותר תהיה לקבל פיצוי לפי חוק האחריות למוצרים פגומים,התש"ם  (1980 )המשית אחריות כמעט מוחלטת על היצרן בכל הקשור לנזקי גוף. כאשר, ניתן כאמור, לכלול עילות תביעה לפי חוקים שונים בכתב תביעה אחד ולדרוש במקביל או לחילופין פיצוי גם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש]   הואיל וחוק האחריות למוצרים פגומים מוגבל בסכום הפיצוי ובתקופת התיישנות קצרה יותר של שלוש שנים לעומת שבע שנים לפי פקודת הנזיקין.

 

לסיכום- מבחינת האחריות הנזיקית עשוי להיווצר מצב של חוסר התאמה בין הגורם האחראי לפי הדין הפלילי לבין הגורם האחראי לפי דיני הנזיקין וזאת בשל האפשרות שגורם אחר קיבל על עצמו את מלוא האחראיות לפיצוי בשל הנזק שנגרם. 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright