היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

העברת זכות תביעה מחברה אחרת

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

שופט העליון, יצחק עמית, על העברת זכות תביעה מחברה אחרת מכח דין

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

שופט העליון, יצחק עמיתביום 4/4/2021 ניתן פסק דין ע"י השופט יצחק עמית מבית המשפט העליון בעניין רע"א  7542/20 רשות ניקוז ונחלים שרון ואח' נ' נייר חדרה. פסק הדין ניתן בהסכמת השופטים ד' מינץ וע' גרוסקופף.

 

מדובר על דחיית ערעור על פסיקת המחוזי שקבע, כי לניייר חדרה קיימת זכות תביעה כלפי המבקשות שהועברה לה מחברה אחרת, ובשל כך נדחתה בקשתן לסילוק התביעה נגדן על הסף.

 

מקרה הביטוח הוא הצפה מחודש ינואר 2013 שהסבה נזק למפעל של חברה בשם "נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה בע"מ" שנמנתה על קונצרן אוסטרי ובוטחה על ידי מבטחת הקונצרן, Vienna Insurance Group. המבטחת שילמה תגמולי הביטוח בסך 29,115,054 ₪ והגישה נגד המבקשות תביעת שיבוב שסולקה על הסף הואיל והמבטחת היא זרה שאינה זכאית לזכות תחלוף ומכיוון שזכות התביעה של החברה לא ניתנת להמחאה לטובת המבטחת.

 

בשולי הדברים ציין המחוזי בפסיקתו, כי זכות התביעה נותרה בידי הניזוק הישיר (נייר חדרה) שרשאית לתבוע את נזקיה, וככל שיינתן פסק דין לזכותה תהא המבטחת זכאית לפירותיו של אותו פסק דין מכוח כתב הקבלה וסילוק שנחתם בין הצדדים. ערעור שהוגש על פסק הדין נדחה על ידי בית המשפט  העליון מכוח תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (ע"א 8044/15 ‏Vienna Insurance Group VIG‏ נ' רשות ניקוז והנחלים שרון (23.1.2017)).

חברת נייר חדרה הגישה תביעה בגין הנזקים שנגרמו כתוצאה מההצפה לה ולחברת נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה בע"מ על סך של כ-34 מיליון ₪. בכתב התביעה צוין כי החברה פורקה מרצון ומוזגה לתוך פעילותה של נייר חדרה.

 

המבקשות הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף, בין היתר לנוכח הוראת סעיף 22 לפקודת הנזיקין, לפיה לא ניתן להמחות זכות תביעה בנזיקין אלא מכוח הדין וטענו, כי ולחברת נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה בע"מ וחברת נייר חדרה הם תאגידים שונים בעלי אישיות משפטית נפרדת, וכי במקרה הנדון לא בוצע מיזוג מכוח דיני החברות. נטען כי פעילות החברה נרכשה בעסקת מכר רגילה על ידי נייר חדרה, ולכן, זכות התביעה של החברה לא הועברה לנייר חדרה ולא קיימת לאחרונה זכות תביעה כנגד המבקשות.

 

המחוזי קבע כי זכות התביעה הועברה לנייר חדרה במסגרת עסקת רכישת פעילות החברה על ידי נייר חדרה, וכי כך עולה מנוסח הסכם הרכישה וקבע כי העברת הזכויות הייתה אגב הליך של פירוק מרצון. הסכם הרכישה אושר על ידי המפרקת שמונתה לחברה על ידי בעלי המניות.

 

בערעור הנדון טענו המבקשות, כי הסכם הרכישה לא כלל התייחסות מפורשת להעברת זכות התביעה הנדונה מהחברה לנייר חדרה, ומתן פרשנות להסכם ככולל זכות כזו בדיעבד אינו מעוגן בלשון ההסכם ולא עולה מאומד דעת הצדדים ומנסיבות כריתתו.

 

השופט, י.עמית, דחה כאמור את הערעור וקבע, כי:

"קביעתו של בית משפט קמא כי זכות התביעה הועברה מהחברה לנייר חדרה במסגרת הסכם הרכישה היא בבחינת קביעה עובדתית המבוססת על הסכם הרכישה ופרשנותו ועל הגיונם של דברים. בית המשפט אפשר לצדדים להביא ראיותיהם בנושא, בחן את לשון ההסכם ושמע בעלי תפקידים רלוונטיים בקבוצת החברות ... על בסיס אלה קבע בית המשפט כי זכות התביעה דנן נכללת ב"כלל הנכסים" של החברה שהועברו לנייר חדרה במסגרת ההסכם אף על פי שהיא לא נזכרת בו במפורש, כפי שלא נזכרו במפורש ובפירוט פעילויות ונכסים אחרים של החברה. עוד נקבע כי ניסוח ההסכם באופן כללי מתיישב עם ההיגיון העסקי של בעלי מניות בחברות קשורות בעסקת רכישה אגב הליך פירוק מרצון.

....

משדחיתי את טענות המערערות במישור העובדתי, אוסיף ואומר כי לא מצאתי כי נפלה שגגה במסקנה המשפטית אליה הגיע בית משפט קמא ולפיה העברת זכות התביעה בהסכם רכישה אגב הליך פירוק מרצון נעשתה "מכוח הדין".

 

טענתן המרכזית של המערערות בהקשר זה היא כי מתווה העיסקה שבו בחרו הצדדים – רכישת פעילות להבדיל ממיזוג החברות או הליך של החייאת חברה – חוסם את עבירותה של זכות התביעה הנזיקית לנוכח סעיף 22 לפקודת הנזיקין שזה לשונו:

אין המחאה בנזיקין

הזכות לתרופה בשל עוולה, וכן החבות עליה, אינה ניתנת להמחאה אלא מכוח הדין.

...

על בסיס אשר נפסק בעניין כספי, בית משפט קמא סבר כי בענייננו ראוי לרכך את הגישה המסורתית הנוקשה ביחס לאיסור המחאת זכות תביעה, וביסס את החלטתו על הפסיקה שעסקה בהמחאת זכות תביעה של חברה שבפירוק על ידי המפרק (ע"א 7602/09 בנק הפועלים בע"מ נ' CIBEL FINANCIERE S.A (10.2.2011), שם הכיר השופט גרוניס באופן תיאורטי באפשרות של המחאת זכות תביעה על ידי מפרק חברה לגורם אחר, וראו גם ע"א 8166/11 חברת אלי ראובן בנייה והשקעות בע"מ (בפירוק) נ' נ. אלה ובניו חברה קבלנית לבניין (1972) בע"מ, פסקה 29 (12.4.2015); ע"א 7102/12 JKV BETEILIGUNEGES GmbH נ' מונלייט אלחוט בע"מ (בפירוק), פסקאות 35-30 לפסק דינה של השופטת ברון ופסק דינה של השופטת ברק-ארז (‏11.9.2017)).

...

כפי שצוין לא פעם בפסיקה ובספרות המקצועית, מקורו של האיסור על המחאת זכות נזיקית בחשש למסחר בתביעות הזולת ...

המקרה שלפנינו מדגים היטב את החשש עליו עמד השופט רובינשטיין בעניין כספי, ועמדתי כעמדתו בעניין זה. אין זה ראוי כי תביעה מוצדקת לכאורה תיפול מטעמים שבמהותם אינם סיבה לאיונה. גם לטעמי גישה זו מהווה פרשנות תכליתית ישירה של הדין ולא עקיפתו (פסקה א' לחוות דעתו).

...

אכן, בענייננו, משפורקה החברה בהליך של פירוק מרצון, המחאת זכות התביעה לא אושרה על ידי בית משפט של פירוק. ברגיל, אישור בית המשפט יכול להעצים את כוחה הנורמטיבי של ההעברה ולהסיר את החשש ממסחר בזכויות תביעה הנוגד את תקנת הציבור ... עם זאת, בית משפט קמא התחקה אחר נסיבות מכירת פעילות החברה במקרה דנן וקבע כי העברת הזכויות לא פגעה בזכויות צדדים שלישיים ולא הקנתה למשיבה זכויות טובות יותר מאלה שהיו בידי החברה. לשון אחר, בית המשפט לא מצא כי מתקיים חשש מסחר בתביעות, כמו גם חשש לניצול לרעה של ההליך המשפטי או של מצוקת הניזוק, או כל חשש אחר המצדיק ההסתייגות מהמחאת זכות התביעה במקרה דנן.

 

מהטעמים הנ"ל, איני מקבל גישה דווקנית מעין זו המוצגת על ידי המערערות, ומקובלת עליי מסקנתו של בית משפט קמא כי יש לראות את העברת זכות התביעה באמצעות הסכם רכישה אגב הליך של פירוק מרצון, כהעברת זכויות מ"כוח הדין" לעניין סעיף 22 לפקודת הנזיקין. פועל יוצא של האמור הוא שככל שעמדה לחברה עילת תביעה בגין אירוע ההצפה נגד המערערות במועד הסכם הרכישה, הרי שהיא עברה למשיבה, ובדין ניתנה החלטתו של בית המשפט המחוזי. "

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 4/4/2021

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright