ביטוח רכב עובדי מדינה 2006

 

לפי חוזר החשב הכללי 2006-4-34   ________________ביטוח רכב עובדי מדינה באתר הגימלאים  
 

 

 

 1. עלות הביטוח – עלות הביטוח כוללת את הפרמיה לביטוח מקיף וחובה בסכום אחד. התעריפים קבועים לכל השנה גם לעובדים חדשים או למחליפים את רכבם. התעריף כולל כיסוי לנהיגת נהג צעיר ו/או בעל וותק פחות משנה. הסכום, אינו כולל "חבילת ביטוח חיים ונכות".

 2.  ביטוח רכב אישי וגמלאים – לביטוח יכולים להצטרף בעלי רכב אישי, אחר או גמלאים ולבחור בביטוח הכולל  או שאינו כולל ביטוח חיים ונכות .

 3. ביטוח חיים ונכות  - (ריסק ונכות קבועה מתאונה בלבד ע"ס 120,000 ₪  לכל כיסוי) למבוטח ולבן/בת זוגו שגילם עד 65 בעלות של  200 ₪.  מבוטח בגבייה מרוכזת מתחילת שנת הביטוח, ו/או בן/בת זוגו, אשר הגיע לגיל 65 במהלך תקופת הביטוח, ימשיך להיות מבוטח בסכומים לעיל עד תום ביטוח רכבו או עד ה-31 בדצמבר 2007 - המוקדם מבין השניים מבוטחים מעל גיל 65  שאינם זכאים לביטוח חיים נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה, יהיו מבוטחים עד גיל 75 בכיסוי  של 9,000 ₪, למקרה מוות מכל סיבה ואם המוות הוא מתאונה ונכות מוחלטת מתאונה עד 60,000 ₪. הפיצוי בגין נכות יחושב לפי טבלה מיוחדת. החברה הזוכה אינה רשאית להחתים מבוטחים (בעלי רכב שירות, אישי או אחר) שהיו מבוטחים בביטוח חיים ונכות במסגרת מכרז ביטוח רכב עובדי מדינה לשנת 2006 על הצהרת בריאות או שאלון בריאות, אלא אם ניתן אישורו המוקדם של החשב הכללי ומבלי להטיל בכך כל אחריות שהיא   על המדינה.

 4. השתתפות עצמית    -    950 ₪,  במוסכי ההסדר 650 ₪

 5. ירידת ערך  - ללא השתתפות עצמית נוספת לאמור בסעיף 4 לעיל.  

 6. כינון סכום הביטוח, לאחר נזק ללא פרמיה.

 7. אמצעי מיגון נדרשים בהתאם לקבוע בנספח לפי גיל וערך רכב.

 8. כיסוי "ערך כינון" בטוטל לוס לרכב  חדש עד שנתיים מתחילת השימוש בו: ב"שירביט"  -  130 ₪, ב"הראל" -  4.85% מהפרמיה הבסיסית

 9. ביטוח אבזרים נלווים לנכים המותקנים ברכב (כגון: מעלון), בפרמיה שלא תעלה על 1.5% מערך האבזר.

 10. הביטוח כולל: שירותי דרך וגרירה וכן רכב חלופי במקרה של גניבה או אובדן או נזק מוחלט לרכב. הרכב החלופי יסופק למחרת ההודעה על הנזק, ויעמוד לשימוש המבוטח עד לתשלום התביעה במלואה (אשר ייעשה עד -21 ימים מיום הגשתה). הכיסוי יכלול רכב אוטומטי למבוטח הרשאי, עפ"י רישיונו, לנהוג ברכב אוטומטי בלבד. במניין הימים כלולים ימי שישי, שבת וחגים. הכיסוי כולל גם מקרה תאונה, כשהתיקון הנדרש לפי דוח שמאי, עולה על שלושה ימים.  הרכב יינתן תוך 4 ימים מהיום שהוכנס למוסך. אם לפי דוח השמאי, התיקון הרכב לא יארך יותר משלושה ימים, אולם בפועל ארך יותר, יקבל המבוטח רכב חלופי ביום שלמחרת היום השלישי למשך זמן התיקון בפועל או למשך 10 ימים לפי הנמוך מביניהם. השתתפות עצמית לא תעלה על 2,000 ₪.

 11. רדיו חלופי   - עד ל  1,500 . השתתפות עצמית בשיעור 15% מערך הרדיו.

 12. שבר שמשות לרכב  - על בסיס החלפה.

 13. נזק לצמיגים  כתוצאה מתאונה (למעט תקר ובלאי) גם אם לא נגרם נזק לחלק אחר של כלי הרכב.

 14. חפצים אישיים – עד   - 450 ₪ לפריט ועד  1,000 ₪ לסך כל החפצים בתקופת הביטוח השתתפות עצמית 100 .

 15. הגנה משפטית  - עד 20,000 ₪.

 16. רכב באחריות -  הכיסוי יכלול ביטוח מלא לחלפים חדשים ומקוריים בגין נזקים  לרכב  בתקופת אחריות היצרן,  ללא תוספת פרמיה

 17. נזקי טרור ומלחמה - הביטוח יכלול כיסוי נוסף להפרש שבין הפיצוי על-פי חוק מס רכוש (נזקי מלחמה) וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 ותקנותיו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב המבוטח.

 18. פרמיה לרכב חדש במקום רכב ב"טוטל לוס" - מבוטח, שרכבו נגנב או הוכרז כאובדן גמור או כאובדן גמור להלכה (להלן - רכב באובדן גמור), יידרש לשלם פרמיית ביטוח מקיף לרכב החדש שרכש ליתרת תקופת הביטוח עד תום שנת 2006 בהתאם להפרש פרמיה חיובי בלבד בין הרכב באובדן גמור לבין הרכב החדש, בחישוב יחסי ליתרת תקופת הביטוח כאמור.

 19. נזק מוחלט – נזק בהיקף של 50% או יותר מערך הרכב.

 20.  מזגנים  - נכללים בביטוח.

 21. רכבים מתחת לשנת ייצור 1991 יבוטחו בביטוח צד ג' בלבד בחברת "הראל".

 22. ביטוח חובה וצד ג' בלבד   - כולל: שירותי גרירה ודרך ואינו כולל: רכב חלופי, ביטוח רדיו, שמשות, חפצים אישיים, הגנה משפטית וביטוח חיים . עובדים בעלי רכב שירות המבוטחים בביטוח חובה וצד ג' יהיו זכאים לרכוש חבילת ביטוח חיים ונכות  במחיר של 200 ש"ח

 23. תשלום  מקדמות - במקרים בהם המבוטח מתבקש לשלם מקדמות למוסכים, עד לסילוק סופי של התביעה

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright