היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 
 

היקף חובת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

מגן ההוקרה של עדיף תקשורת שניתן לקטיה שורצמן בשנת 2020 על תרומתה להתפתחות ענף הביטוח בישראל

שוורצמן: זכתה ב"אוסקר הביטוח"

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

טיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

העליון: היקף חובת ביטוח תאונות לתלמידים

מאת:  מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מרצה, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

איור של תלמיד פצוע

לזכרו של עו"ד יגאל שגיא שהיה היועץ של מרכז השלטון המקומי גם לעניין ביטוח תלמידים.

 

ביום 28/2/2022, ניתן פסק דין על ידי שופט העליון, יצחק עמית (בהסכמת השופטים נ' סולברג וא' שטיין) בעניין חובת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים של רשות מקומית גם של תלמידים במוסד חינוך שאינו רשמי והוחל לגביו חינוך חינם בהתאם לצו לימוד חובה.

 

פסק הדין ניתן בעניין רע"א  5695/20 עיריית נצרת נ' מדינת ישראל- משרד החינוך ואח'.

 

מדובר על דחיית ערעור של הרשות המקומית לגביה נקבע בשתי הערכאות הקודמות (שלום ומחוזי), כי היא חייבת בביטוח תאונות אישיות של תלמיד שלומד במוסד חינוך שאינו רשמי אולם חל לגביו חינוך חובה לפי צו לימוד חובה.

 

עילת התביעה היא פציעה של תלמיד שהיה כבן 17 שנים באותה עת שהחליק ונחבל בראשו בעת שחזר לביתו בנצרת.

 

מתוך פסק הדין של השופט עמית:

"סעיף 6 לחוק לימוד חובה הוא שנמצא במוקד דיוננו. סעיף 6(א) קובע, לפי לשונו, מי הם "הזכאים לחינוך חינם במוסד חינוך רשמי" (כמפורט בסעיפים 6(א)(1) ו-(2)); סעיף 6(ב) מפרט תלמידים נוספים ששר החינוך רשאי לזכות בחינוך חינם, בנוסף על אלה האמורים בסעיף קטן (א); וסעיף 6(ג) קובע כי על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי להורות, בצו שיוציא, כי אוצר המדינה ישא בשכר הלימוד של מי שלא ניתן לדעת השר להבטיח את לימודיו במוסד חינוך רשמי. מבין יתר סעיפי המשנה של סעיף 6 לחוק, נזכיר גם את סעיף 6(ד1)(1) לחוק, המעגן את החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות לתלמיד כלהלן:

 

(ד1) (1) מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות, ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף;

...

בית המשפט המחוזי הורה כי העירייה תישא לבדה כלפי המשיב במלוא הסכום שעליו הוסכם בין הצדדים, וכן תחויב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.

...

הסוגיה שבה עסקינן חורגת מעניינם הפרטני של הצדדים שלפנינו. הדיון בה נדרש לצורך הבהרתה, הן לנוכח שינוי טעמיה של המדינה ביחס למקור חובת העירייה לערוך ביטוח תאונות אישיות למשיב, הן לנוכח חוסר אחידות בפסיקת בתי משפט השלום בנושא...

...

הערכאות קמא ביססו את מסקנתן לפיה העירייה הייתה חייבת לערוך ביטוח תאונות אישיות למשיב, על פרשנות תכליתית של חוק לימוד חובה וסעיף 6(ד1) לחוק, וכן על מטרתו "לעגן בחוק את ההסדר הקיים בעניין ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באופן שכל התלמידים יהיו מבוטחים בביטוח זה..." (דברי ההסבר להצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 21), במסגרתו נוסף סעיף 6(ד1) לחוק; ההדגשה הוספה). לשיטתן, חובת עריכת הביטוח של הרשות המקומית חלה על כל מי שזכאי לחינוך חינם, בהתאם לגיל הזכאות הקבוע בחוק, ואין נפקא מינה אם התלמיד לומד במוסד חינוכי רשמי או שאינו רשמי.

...

כמסקנת הערכאות קמא, אני סבור כי חלה על העירייה החובה לערוך ביטוח תאונות אישיות כלפי המשיב. עם זאת, פרשנות הערכאות קמא, שלפיה חובת הביטוח חלה על כל מי שזכאי פוטנציאלית לחינוך חינם, היא רחבה יתר על המידה. אסביר.

...

עם זאת, מקובלת עלי הפרשנות של המדינה. זאת, מאחר שהחלת חובת עריכת ביטוח תאונות אישיות על כל מי שהוא בגיל הזכאות לחינוך חינם, כפי שנקבע על ידי הערכאות קמא, משמעה החלת חובת עריכת הביטוח על כלל מוסדות החינוך, בין אם הם פועלים כחוק בין אם לאו, ועל כלל התלמידים הפוטנציאליים, בין אם הם לומדים במוסד חינוך כלשהו בין אם לא. נראה אפוא כי יש ממש בטענת המדינה, כי תוצאה זו עשויה לעורר קשיים נורמטיביים ומעשיים כאחד.

 

התוצאה שאליה הגעתי, המותירה בשולי הדרך תלמידים שאינם מבוטחים, אינה אופטימלית. ואכן, כפי שעולה מעמדת המדינה, בפועל, נכון לשנים האחרונות, מבוטחים הלכה למעשה תלמידים רבים נוספים, ולא רק תלמידי החינוך הרשמי והתלמידים שחל לגביהם צו לימוד חובה. תוצאה זו מקורה בכך שבפוליסת הביטוח לפי סעיף 6(ד1) לחוק, הגדרת "המבוטח" כוללת בנוסף לרשויות חינוך מקומיות גם "מוסדות חינוך", והגדרת המונח "תלמיד" הורחבה באופן שהיא מאפשרת צירוף של כל מי שחל עליו חוק לימוד חובה. מגמה זו ללא ספק היא רצויה ומתבקשת, ביחס לתלמידים בכל שכבות הגיל, לנוכח התוצאה המוקשית של החרגת קבוצות מסוימות של תלמידים מחובת הביטוח הסטטוטורית.

...

חובת רשות החינוך המקומית לערוך ביטוח תאונות אישיות מכוח חוק לימוד חובה מתייחסת למי שלומד במוסד חינוך רשמי או למי שלומד במוסד חינוך שאינו רשמי והוחל לגביו חינוך חינם בהתאם לצו לימוד חובה שהוצא מכוח סעיף 6(ג) לחוק. עם זאת, על פי נוסח הפוליסה ועל פי חוזר המנכ"ל, מבוטחים כיום תלמידים רבים נוספים, אף מעבר לתלמידי החינוך הרשמי והתלמידים שחל לגביהם צו לימוד חובה.

 

במקרה דנן, המשיב שלפנינו זכאי לחינוך חינם מכוח צו לימוד חובה הנ"ל, ולכן הייתה מוטלת על העירייה החובה לבטחו בביטוח תאונות אישיות כאמור בסעיף 6(ד1) לחוק.

 

בשל כל האמור, הערעור נדחה."

           

 


כל שאלה או פניה נוספת - אך ורק באמצעות האתר

 

פורסם ביום 22/3/2022

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright