עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אישור ביטוחים - החוזר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

חוזר אישור קיום ביטוח 

 

נספח נוסח אישור הביטוח

הרשות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 15/5/2019 את חוזר שנועד להסדיר את הפרובלמתיקה של הסוכנים בעניין אישורי קיום ביטוחים. הטיוטה הראשונה פורסמה בחודש פברואר 2018. בהערות לטיוטה הראשונה תוכלו לקרוא התייחסות ודברי ביקורת להוראות החוזר.

אישור קיום ביטוחים טיוטה שניה פורסמה ביום 6/8/2018.

 

חוזר ביטוח 2019-1-6 שיכנס לתוקפו ביום 1/12/2019 ולגבי חידוש ביטוחים ביום 1/7/2021, קובע הוראות להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח הנדרש בתחומי עיסוק שונים נדרש מבוטח להציג למזמין עבודה, כתנאי למתן שירותים מטעמו, אישור על קיום ביטוחים שונים כגון: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מעבידים ועוד.

 

החוזר קובע נוסח אחיד להנפקת חוזר ביטוח בהתאם לנוסח הקבוע בנספח א' או ב' לחוזר. חברת הביטוח מחויבת להמציא את אישורי הביטוח לא יאוחר ­­מ-15 ימים ממועד הבקשה באמצעי דיגיטלי או באמצעות הדואר בהתאם לבחירת המבוטח. נקבע, כי חברת ביטוח או סוכן ביטוח לא ישנו את נוסח הנספח. אישור ביטוח מסוים ואישור ביטוח כללי לא יסתרו את הקבוע בפוליסת הביטוח ולא יכללו הוראות שאינן תואמות להוראות הפוליסה.

 

בחוזר הוגדרו שני סוגי אישורים:

 

"אישור ביטוח כללי" - אישור שמטרתו להעיד על תמצית הביטוח של המבוטח נכון למועד הפקת האישור.

 

"אישור ביטוח מסוים" - אישור שמונפק עבור מבקש מסוים ומעיד על תמצית הביטוח של המבוטח. הנפקת האישור מחייבת את חברת הביטוח שלא לבטל או לשנות את פוליסת הביטוח, שינויים שאינם לטובת המבוטח, ללא מתן הודעה מוקדמת למבקש האישור.

 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור הביטוח לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח, למעט במקרה שבו תנאי באישור הביטוח מיטיב עם מבקש האישור. זאת על מנת לאפשר למבקש האישור להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח המפורט באישור הביטוח ובכפוף לרשימות הסגורות שנקבעו בנספח לחוזר.

 

על חברת הביטוח לציין באישור הביטוח כי המסמך אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה, אלא מהווה תמצית של הפוליסה בלבד. יובהר, כי אי ציונם של החריגים באישור הביטוח אינו מהווה סתירה לפוליסה וכי אין הכוונה שלא יחולו כלפי מבקש האישור. אלא רק ככל שהוכלל באופן מפורש באישור הביטוח תנאי, חריג או היקף אחריות הסותר את האמור בפוליסה, יגבר האחרון במקרה שהוא מיטיב עם מבקש האישור.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright