היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח מלאי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

קביעת סכומי הביטוח למלאי


ביטוח מלאי בפוליסת הצהרה


הרחבות שאינן חלות על מלאי


הרחבות לביטוח מלאי


 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


 

 ביטוח מלאי - המדריך

 מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

קביעת סכומי הביטוח למלאי
 

הקו המנחה לקביעת סכומי הביטוח למלאי (בדומה לקביעת סכומי הביטוח לכל רכוש אחר) צ"ל: עלות ההחלפה של המלאי ע"י המבוטח לאחר קרות מקרה הביטוח.

 

יש לשים לב, כי סעיף ערך הכינון אינו חל בד"כ לגבי מלאי הואיל וסיכון הבלאי למלאי הוא בד"כ סיכון מסחרי (מלאי מת) ועל כן חברות הביטוח אינן מוכנות לבטחו בערכו כחדש. על כן כאשר מבטחים מלאי של אחרים הנמצא בטיפול או שמירה ע"י המבוטח, חשוב לבקש לגביו כיסוי לפי ערך כינון אם המבוטח יאלץ לשפות את לקוחותיו לפי ערכו של המלאי כחדש.

 

מלאי שאינו מיוצר ע"י המבוטח - עלות הרכישה לאחר קרות מקרה הביטוח. כך למשל, אם המבוטח רכש את המלאי אותו הוא משווק במחיר מציאה חד פעמי, הרי שמן הראוי שיקבע את סכום הביטוח למלאי לפי מחיר הרכישה אותו יהיה עליו לשלם בעבור מלאי חדש (כלומר ללא ההנחה) או לחילופין, אם מחיר הרכישה של המלאי (למשל מוצרי חשמל) נמצא במגמת ירידה, יקבע סכום הביטוח בערך נמוך יותר ממחיר הרכישה.

 

מלאי בתהליך ייצור - מן הראוי לקבוע את סכום הביטוח לגביו  לפי עלות רכישה מחדש  ע"י המבוטח של חומרי גלם לאחר קרות מקרה הביטוח וכן את עלות הוצאות היצור עד יום קרות מקרה הביטוח.

 

מלאי מוצרים מוגמרים - חברות הביטוח מנחות את המבוטחים לקבוע את סכום הביטוח (כאשר השיפוי לאחר קרות מקרה הביטוח יהיה בהתאם) לפי ערך מכירת המלאי ביום  קרות מקרה הביטוח בניכוי רווח כך גם נקבע בתנאי ביט 2010 לביטוח אש מורחב. המילה "רווח" שאינה מוגדרת בפוליסת האש, עוררה ויכוחים בין גורמים שונים כאשר ניסו לפרש אותה לפי מונחים מוכרים ומוגדרים מתחום ביטוח אובדן רווחים כמו ,רווח גולמי" או "רווח נקי". אולם שני המונחים אינם מתאימים לעניין ביטוח האש:

  1. המונח רווח גולמי  - כולל  הוצאות קבועות ורווח נקי לפני מס.
     

  2. מונח רווח נקי - מתייחס לרווח הנקי של כל המפעל לתקופת השיפוי

ובמקרה שלנו מדובר ברווח המכירה של המוצר שניזוק ללא קשר לרווח או הפסד של המבוטח הנובע ממכירת המוצרים האחרים שלא ניזוקו בשל קרות מקרה הביטוח.

 

לכן יש לקחת בחשבון, כי במקרה של מכירת מלאי בהפסד, השיפוי לפי תנאי ביט יהיה גבוה יותר ממחיר המכירה הואיל ופעמיים מינוס נותן פלוס. למשל מלאי שהיה נמכר ביום הנזק בסכום של 500,000 ש"ח (סכום המייצג בדוגמא שלנו הפסד של 30,000 ש"ח), מחייב קביעת סכום ביטוח של מחיר מכירה פחות הרווח, כלומר 530,000 ש"ח.

 

 

 

 


 

הרחבות שאינן חלות על ביטוח מלאי

 

ערך כינון - ראו לעיל

 

ביטוח נוסף 10% או יותר - כך למשל הכיסוי לפי הרחבה זאת שנועד לכסות עליית ערך וכן הרחבות ותוספות לרכוש המבוטח במהלך תקופת הביטוח אינו מכסה בחלק מתוכניות הביטוח הגדלות בערכיח המלאי (כנראה בשל קיום האפשרות לבטח מלאי לפי תנאי הצהרה) כך למשל  לפי תנאי ביט 2010 לביטוח אש מורחב  ופוליסות נוספות לביטוח רכוש.

 

נזק למלאי בייצור -   לפי חלק מהפוליסות המקנות כיסוי לפי ההרחבה לכיסוי ל"כל הסיכונים" - וזאת סדרך כחח כאשר הנזק נגרם בשל תהליך הייצור.

 

תסיסה עצמית  של מלאי מוגמר -  לפי חלק מהפוליסות המכסות סיכון של תסיסה עצמית

 

חריכה וצריבה למלאי ולמוצרים בתהליך הייצור -  לפי חלק מהפוליסות המכסות סיכון של לפי חלק מהפוליסות המכסות סיכון של חריכה וצריבה למלאי וזאת בד"כ אן הנזק נגרם כתוצאה מתהליך הייצור.

 

 


הרחבות לביטוח מלאי

 

תנאי הביטוח בתוכניות הביטוח השונות, כידוע,  אינם אחידים. להלן הרחבות אותן ניתן לקבל בחלק מתוכניות הביטוח.

 

מלאי מחוץ לעסק המבוטח - למטרות, עיבוד, מכירה, שיפוץ, תיקון ועוד. בדרך כלל בהגבלת גבול אחריות המבטח לסיכון זה. אחריות המבטח לפי הרחבה זאת מוגבלת בדרך כלל בגבול אחריות הקבוע בפוליסה אותו רצוי וחשוב להתאים לפי צרכי המבוטח.

 

ההרחבה מוגבלת בדרך כלל לרכוש הנמצא בגבולות מדינת ישראל ואם מדובר במלאי הנשלח לחו"ל יש צורך בהרחבה מיוחדת לביטוח הרכוש בחו"ל ורכישת ביטוח ימי לכיסוי סיכוני ההעברה.

 

כיסוי סיכוני פריצה ושוד מחוץ לעסק אינו ניתן בכל מקרה באופן אוטומטי ואם הוא ניתן, הריהו כפוף במקרים רבים לקיומם של אמצעי מיגון שאינם נופלים מאמצעי המגון בעסק המבוטח.

 

מלאי הנמצא באופן זמני מחוץ לגבולות המדינה - לפי חלק מהפוליסות בהגבלה לסכום שאינו גבוה שנועד לכסות עלות של דוגמאות המועברות לחו"ל.

 

נזק עקיף למלאי -  קלקול מוצרים בתהליך ו/או מוצרים מוגמרים ו/או חומרי גלם, כתוצאה מנזק לרכוש אחר מבוטח ו/או מדחיה או הפסקת תהליך הייצור ו/או משינוי טמפרטורה  בשל אחד מהסיכונים המבוטחים.  עד לגבול האחריות להרחבה זאת הקבוע בפוליסה. נזק ישיר מבוטח במלוא סכום הביטוח למלאי.

 

מיון וסידור מלאי - הוצאות למיון,סידור וארגון מחדש של מלאי  בשל מקרה ביטוח  גם אם המלאי עצמו לא ניזוק .

 

מלאי בהעברה - בגבולות מדינת ישראל, לפי כיסוי לביטוח רכוש בהעברה לפי פוליסת האש העסק, בדרך כלל ללא כיסוי סיכוני פריצה ושוד ובגבול אחריות נמוך אותו רצוי להגדיל לפי הצורך או לרכוש ביטוח מיוחד לרכוש בהעברה.

 

 


 

ביטוח מלאי משתנה לפי תנאי הצהרה - פוליסה הצהרתית

 

מלאי בערכים המשתנים במהלך תקופת הביטוח יכול להיות מלאי המיוצר ע"י המבוטח או מלאי המשווק על ידו ומיוצר על ידי אחרים.

 

דוגמא טובה למלאי משתנה על בסיס עונתי יכול לשמש מאפיית מצות או חנות המשווקת תחפושות לפורים.

 

מאידך גיסא חנויות למוצרי חשמל מחזיקות במלאי בערכים המשתנים במהלך כל השנה  בשל תנודות בהיצע ובביקוש המושפעות מהשקת דגמים חדשים, מבצעי מכירות ושינויים בשער המטבע.

 

במקום שהמבוטח ינהל מעקב מתמיד ויהיה תלוי באישור של חברת הביטוח לכיסוי מלאי בערכים יותר גבוהים צד אחד ומצד שני יהא עליו לעקוב אחר החזרי פרמיה הנובעים מהקטנת סכומי ביטוח בשל ירידת ערך המלאי, ניתן ומקובל לבטח מלאי משתנה לפי הצהרה למלאי.

 

סכום הביטוח בפוליסה נקבע לפי הערך המרבי של המלאי הצפוי בתקופת הביטוח, והמבוטח משלם את מלוא הפרמיה או את חלקה לפי השיעור שהוסכם עליו מראש - למשל:  75% מהפרמיה למלאי כאשר בסוף תקופת הביטוח נערכת התאמה של סכום הביטוח לערכי המלאי הממצע במהלך תקופת הביטוח והחיוב או הסיכוי בפרמיה מחושב בהתאם.

 

המבוטח מצהיר על המלאי החודשי מדי תקופה הקבועה בפוליסה (בין חודש לשלושה) על סכום הביטוח לפי הממוצע השבועי הגבוה שהיה בכל חודש באותה תקופה והפרמיה מותאמת בתום תקופת הביטוח לפי הצהרות המבוטח.ביטוח מלאי לפי תנאי הצהרה נועד לחסוך את הטרחה הכרוכה בעדכון שוטף של סכומי ביטוח למלאי שערכו משתנה תכופות משך תקופת הביטוח. סכום הביטוח למלאי נקבע לפי אומדן המבוטח של הערך המרבי אשר המלאי עשוי להגיע אליו במשך תקופת הביטוח.

 

חישוב הפרמיה בפוליסה עבור המלאי היא פרמיה ארעית הכפופה להתאמה בתום תקופת הביטוח לפי הצהרות המבוטח. הפרמיה הארעית מחושבת, בדרך כלל, לפי 75% מהפרמיה לסכום הביטוח.vמבוטח מתחייב להצהיר בכתב במשך תקופת הביטוח את ערך המלאי בעסק בתום כל חודש וחודש. בהעדר הצהרה לגבי חודש מסוים, יחשב לגביו כאילו הצהיר המבוטח על סכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

 

אם המבוטח מצהיר  על סכום ביטוח גדול מהסכום הנקוב בפוליסה, ילקח בחשבון הסכום הנקוב בפוליסה בלבד. הצהרה על מלאי גבוה הניתנת בדיעבד לגבי החודש הקודם אינה יכולה לשמש בקשה להגדיל את סכום הביטוח למלאי. התאמת הפרמיה נערכת בתום תקופת הביטוח. את סכום הביטוח הממוצע מחשבים לפי הצהרות המבוטח משך תקופת הביטוח ולפיו מחשבים את הפרמיה המגיעה.אם לפי החישוב המתקבל תהיה הפרמיה המגיעה גבוה מהפרמיה הארעית, ישלם המבוטח למבטח את הפרק.

 

אם הפרמיה המגיעה תהיה נמוכה מהפרמיה הארעית הנקובה בפוליסה יוחזר הפרש הפרמיה למבוטח. ובלבד שסך הסכום המוחזר למבוטח לא יעלה על 50% מהפרמיה הארעית. כלומר, מחצית מ - 75% שהם 37.5% מהפרמיה המחושבת על סכום הביטוח. וזאת מהסיבה שמחצית מהפרמיה הארעית מהווה פרמיה מינימלית לביטוח זה. ביטוח חסר יכול להיות מחושב פעמיים. פעם אחת לפי הסעיף הרגיל כאשר ערך המלאי עולה על סכום הביטוח בעת קרות מקרה.

 

פעם שניה אם בעת קרות מקרה הביטוח יתברר כי סכום ההצהרה האחרונה לפני קרות מקרה הביטוח היה קטן מהסכום אשר היה בפועל. במקרה כזה, יופחת מסכום הפיצויים חלק יחסי לפי היחס בין ההפרש שלא הוצהר לבין הסכום שהיה על המבוטח להצהיר.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright