היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סיעודי משלים לקופות חולים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחיםטיפים |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק | ביטוח אינטרנט ומחשבים


ביטוח סיעודי פרטי משלים מעבר לביטוח הסיעודי בקופ"ח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לאתרי אינטרנט, ניהול תביעות ביטוח וניהול סיכונים

 

 

 

הפירמידה של הביטוח הסיעודי בישראלבנוסף לרובד הראשון של ביטוח סיעודי שניתן באמצעות הביטוח הלאומי, מבוטחים מרבית אזרחי המדינה בביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים.

 

מדובר למעשה על ביטוח סיעודי קבוצתי באמצעות חברת ביטוח פרטית המוגבל לתקופת פיצוי שאינה עולה על 5 שנים כאשר הביטוח אינו כולל ערכי סילוק הכפוף לתנאים אחידים שהוכתבו על ידי הפיקוח על הביטוח החל מחודש יולי 2016. סכומי הביטוח לסיעוד בעת אשפוז הם גבוהים יותר מסכומי הביטוח למבוטח שנמצא בביתו.

 

ההבדל בין התוכניות השונות לאחר 1/7/2016 הוא בעלות הביטוח וברמת השירות בלבד.

 

קופות החולים השונות אינן מגבילות את גיל הכניסה לביטוח הסיעודי אולם בעת ההצטרפות לביטוח נדרש מילוי של הצהרת בריאות וחיתום רפואי, המאפשר לחברת הביטוח של קופת החולים לסרב לקבל את הפונה לביטוח. תינוק שנולד או צורף כחבר קופת החולים עד גיל שנה מצורף לביטוח הסיעודי באופן אוטומטי וחברת הביטוח מעדכנת את הוריו לגבי צירופו לביטוח הסיעודי.

 

בעת מעבר מבוטחים בין קופות החולים השונות אין  ורך בהצהרת בריאות וחיתום מחדש וזכויות נשמרות. כך למשל, מועד תחילת הביטוח בקופת החולים החדשה הוא מועד ביטול הביטוח בקופת החולים הקודמת, גיל ההצטרפות הוא גיל ההצטרפות לביטוח בקופה הקודמת ולא הגיל במועד המעבר לקופת החולים החדשה.

 

הביטוח הסיעודי של קופות החולים כולל חריגים – מקרים שאינם כלולים בביטוח:

 1. מקרה ביטוח שארע עקב שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות פעילה בפעילות צבאית, משטרתית, מלחמתית, פעולות איבה.

  חיילים בשירות סדיר אינם מבוטחים הואיל ועם גיוסם הם מפסיקים את חברותם בקופת החולים. חשוב וחיוני כי הורי החייל/ת יוודאו, כי המתגייס/ת צורף לביטוח הסיעודי של חיילי צבא הגנה לישראל.
   

 2. מקרה ביטוח שארע עקב ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי.
   

 3. מקרה ביטוח שארע עקב שימוש בסמים או התמכרות להם, למעט אם השימוש בסמים נעשה על פי הוראת רופא, שלא לצורך גמילה.
   

 4. מקרה ביטוח שארע עקב מצב רפואי קודם, בכפוף להוראות תקנות הפיקוח הביטוח לענין מצב רפואי קודם: "מצב רפואי קודם" משמעו- מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין זה, "אובחנו במבוטח"- בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

  תוקף הסייג בשל מצב רפואי קודם - סייג זה, לעניין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא פחות מ- 65 שנים, יהיה תקף לתקופה של שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח. לגבי מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא 65 שנים או יותר, הסייג יהיה תקף לתקופה של חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.

  תוקף הסייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים - על אף האמור לעיל, סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט לגבי מבוטח מסוים, הנובע מחיתום רפואי שבוצע למבוטח, יהיה תקף לתקופה שצוינה ברשימת הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.

  אי תחולת הסייג - סייג זה לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, המבטח לא סייג במפורש את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.
   

 5. מקרה ביטוח שארע לראשונה לפני תחילת תקופת הביטוח או לאחר סיומה.  
   

 6. מקרה ביטוח שארע לראשונה במהלך שלושת השנים הראשונות לחיי המבוטח.
   

 7. מקרה ביטוח שארע עקב תאונת דרכים, כהגדרתה בחוק הפלת"ד.
   

 8.  מקרה ביטוח שארע עקב תאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה- 1995 שהוכרה בידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

 

ביטוח סיעודי פרטי משלים לביטוח באמצעות קופת החולים

 

הואיל והביטוח הסיעודי באמצעות קופות החולים הוא זול באופן משמעותי מהביטוח הסיעודי הפרטי, בוחרים מבוטחים רבים לרכוש ביטוח סיעודי משלים פרטי שמתחיל לשלם תגמולי ביטוח לאחר תום תקופת הביטוח לפי הפוליסה בביטוח הסיעודי של קופת החולים. ביטוח זה נקרה ביטוח עם תקופת המתנה ארוכה (המוגדרת בפוליסה) ומקנה המשך כיסוי ביטוחי למשך כל חיי המבוטח (ובמקרה של אח מחברות הביטוח, ניתן לרכוש אותו למשך תקופה משלימה המוגדרת לשלוש או חמש או עשר שנים לאחר תום תקופת הביטוח לפי הפוליסה הסיעודית של קופת החולים.

 

גם בביטוח זה, סכומי הביטוח לסיעוד בעת אשפוז הם גבוהים יותר מסכומי הביטוח למבוטח שנמצא בביתו.

 

למעשה מדובר על ביטוח סיעודי פרטי משלים, עם תקופת המתנה ארוכה של 3 או 5 שנים בעלות נמוכה באופן ניכר מהעלות של ביטוח סיעוד פרטי "רגיל" שאינו כולל תקופת המתנה ארוכה. גיל הכניסה מוגבל לפי תוכניות הביטוח של חברות הביטוח השונות והוא נע בין 65 עד 75 שנה.

 

ביטוח זה בניגוד לביטוח באמצעות קופות החולים כולל ערכי סילוק. כלומר למבוטח הפורש מהביטוח נשמרות רזרבות כספיות בגין הסכומים אשר שולמו על ידו במהלך תקופת הביטוח.

 

עלות הביטוח, כבכל ביטוח סיעודי נגזרת מגיל הכניסה של המבוטח לביטוח ובמקרה הנדון גם מהמגדר, הפרמיה לביטוח אישה גבוהה יותר מהפרמיה לביטוח סיעודי של גבר וזאת בשל תוחלת החיים הגבוהה יותר של הנשים לעומת הגברים.

 

הפרמיה בין חברות הביטוח השונות, אינה אחיד וקיימים פערים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות ועל כן חשוב להשוות ולבדוק את התנאים והמחירים לפני ההחלטה לרכישה של תוכנית ביטוח משלימה.

 

באתר האינטרנט של "אופק זהב" מתפרסמות טבלאות השוואה בין תוכניות הביטוח השונות בביטוח סיעודי מכל הסוגים מדי חודש.

 

כך למשל ניתן לראות את ההבדלים העצומים בפרמיה שבין חברות הביטוח ולמצוא למשל, כי הפרמיה לביטוח סיעודי משלים באחת מחברות הביטוח למשך כל החיים אינה גבוהה מזו של חברת ביטוח מסוימת שמוכרת במחיר "מוזל" ביטוח סיעודי משלים למשך תקופת פיצוי מוגבלת.

 

 

פורסם ביום 25/10/2017

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright