היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מעמד הסוכן כשלוח המבטח ביישוב תביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך תביעות

חוזר יישוב תביעות

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות

מדריך סוכן הביטוח

חוזר יישוב תביעות ושכ"ט שמאי הביטוח

 

סוכן כשלוח המבוטח בתביעות – חרב פיפיות למבטחים

מאת קטיה שורצמן   

 

סוכן הביטוח כשלוח המבוטח עשוי לדרוש תשלום בעבור הטיפול ביישוב תביעה, להפנות את המבוטח (תמורת עמלה) למנהלי תביעות מקצוענים באופן שיגדיל את ערך התביעה במאות אחוזים ולהצביע בפני המבוטח על נקודות חולשה של המבטח

 

סוכן הביטוח כשלוח המבוטח לעניין יישוב תביעות

בגיליון מספר 344 של ביטאון לשכת סכני הביטוח "ביטוח ופיננסים", מתפרסמת ידיעה מאת סוכן הביטוח הבכיר, קובי צרפתי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטארי של הלשכה, לפיה מקדמות חברות ביטוח טופס מיוחד לחתימת המבוטחים אשר ימנה את סוכני הביטוח לשלוחי המבוטחים בכל הקשור ביישוב תביעות וזאת בעקבות כניסתו לתוקף של חוזר יישוב תביעות החל מיום 1 ביוני 2011.

 

כפי שכתבתי במדריך, חוזר יישוב תביעות ומעמד הסוכן, חוזר התביעות יוצר בעיות לא קטנות הקשורות לתפקודו ולמעמדו של סוכן הביטוח וזאת על אף העובדה שסוכן הביטוח אינו נזכר ולו במילה אחת בחוזר.

 

לפי צרפתי, חברות הביטוח רצו במועד גיבוש החוזר לשלב את הסוכן בתהליך יישוב התביעה, דבר שהיה מנוגד לעמדת הלשכה, ועל כן סוכן הביטוח אינו נזכר בחוזר, ועתה, לדבריו מנסות חברות הביטוח לשלב את הסוכן ב"דלת אחורית" באמצעות דרישה להחתמתה של המבוטחים על ייפוי כוח גורף לפיו הם ממנים את סוכן הביטוח כמיופה כוחם של המבוטחים לעניין יישוב התביעה.

 

למותר לציין, כי לשכת סוכני הביטוח, אינה רואה בעין יפה את דרישת המבטחים (ומודיעה על תחילת מרתון שיחות הבהרה עם המבטחים) והיא ממליצה לחבריה  שלא להחתים את הלקוחות על ייפוי הכוח שנמסר ע"י המבטחים אלא לעשות שימוש ב ייפוי כוח בנוסח שונה שיוסכם בין הלשכה לחברות הביטוח באותם מקרים בהם סוכן הביטוח מוצא צורך ענייני להתערב בהליך יישוב התביעה.

 

לאור האמור לעיל נראה, את ההשלכות האפשריות מבחינת חברות הביטוח, כאשר סוכני ביטוח יחתימו את המבוטחים על כתב מינוי סוכן הביטוח כשלוחם בהליך יישוב תביעה.

 

העברת מידע ומסמכים לחברת הביטוח

נראה, כי הסיכון העיקרי של חברות הביטוח בכל הקשור בעיכוב ביישוב תביעה בנוגע לסוכן הביטוח היא האפשרות לעיכוב או אי מסירה של מידע או גם מסמכים הקשורים בתביעה.

 

קשה לראות בהליך העברת מסמכי תביעה טיפול בהליך יישוב תביעה. סעיף 35 לחוק חוזה הביטוח מגדיר את שליחותו של סוכן הביטוח בעניין העברת הודעות, כדלקמן:

 

"  35. שליחות לעניין מתן הודעות - לעניין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצוין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר."לפי סעיף 39 (א) לאותו חוק, על סעיף 35 לא ניתן להתנות.

 

סעיף 37 (ב) בחוק חוזה הביטוח עוסק במתן הודעות 37. מתן הודעות של המבוטח או המוטב למבטח וקובע, כי :

 

"הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן, לפי ברירת המודיע, למבטח לפי מען מקום עסקיו, לסוכן הביטוח כאמור בסעיף 35, או לאדם אחר בישראל שמענו צויין בפוליסה או שהמבטח הודיע להם עליו בכתב." לפי סעיף 39 (ב) לאותו חוק ניתן להתנות על סעיף זה לטובת המבוטח או המוטב בלבד.

 

 בכל מקרה, יש לשים לב, כי הדרך להפנות את ההודעות לחברת הביטוח ולא לסוכן הביטוח היא באמצעות האמור בפוליסה או בהודעה בכתב למבוטח או למוטב ולא באמצעות חתימה של המבוטח על מינוי הסוכן כשלוחו לעניין הטיפול ביישוב התביעה, הואיל וכתב המינוי אינו משנה את מעמדו של סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח לעניין קבלת הודעות המבוטח במצב שבו לא הודיע המבטח אחרת בכתב למבוטח.

 

מהפרקטיקה המשפטית, עולה שגם כאשר המבטח קובע בפוליסה באופן מפורש, כי יש לשלוח הודעות לכתובת משרדו הראשי, עדיין קיימת אפשרות שבית המשפט יכיר בהודעה שניתנה לסוכן הביטוח כהודעה שניתנה למבטח. כך למשל לפי פסק דין שניתן לאחרונה ע"י השופט יונה אטדג'י מבית המשפט השלום בת"א, בהפ (ת"א) 200643/07  א' א' נ' הפניקס, חברה לבטוח בע"מ, נקבע, כי סוכן הביטוח עשוי להימצא כשלוחו של המבטח לעניין קבלת הודעות של המבוטח, גם אם נקבע בפוליסה, כי על המבוטח לשלוח את ההודעות לחברת הביטוח. כדברי השופט "צירוף כל האמור לעיל מביא אותי למסקנה, כי האפשרות שניתנה למבטח להתנות על מקום מסירת ההודעות על ידי המבוטח צריכה להתפרש בצמצום רב, וככל הניתן לטובתו של המבוטח."

 

 

הבירוקרטיה במשרדי המבטחים

לא רק זאת אלא שמשלוח ההודעות על מקרי הנזק לכתובת משרדו הראשי של המבטח עשוי להיות בעייתי מבחינת המבטחים אף יותר מהאפשרות של עיכוב ההודעות במשרדו של סוכן הביטוח, כאשר מסיבות של בירוקרטיה פנימית, נוהגים מכתבים לנדוד בתוך האגפים, המחלקות והמדורים השונים של חברת הביטוח עד שהם מגיעים ליעדם, אם בכלל. מניסיון אישי, אני יכולה להעיד על מקרה שקרה רק לאחרונה, כאשר שיקים ששלח המבוטח לחברת הביטוח בדואר רשום ונלקחו ע"י החברה ביום 14 לחודש הגיעו למחלקת הגביה רק ב 30 באותו חודש וגם זאת לאחר התערבות ערה של מחלקת החיתום...

 

לחברות הביטוח, יש יתרון אדיר בקבלת התביעות ע"י סוכני הביטוח שיודעים ומכירים היטב על איזה שולחן יש להניח כל תביעה ותביעה לעומת המצב של התמודדות עם קבלת התביעות באמצעות הדואר לכתובת המשרד הראשי ללא ציון המחלקה או המדור באגף התביעות ושמו של הפקיד האמור לטפל בתביעה.

 

 

סוכן כשלוח המבוטח

סוגיות נוספות העולות מתוך הצבתו של סוכן הביטוח כשלוח המבוטחים בעניין הטיפול בהליך יישוב התביעה היא אפשרות לדרישת תשלום מהמבוטחים בשל טיפול בתביעה הואיל ומדובר בהליך נפרד מהליך שיווק הביטוח אשר לגביו תוגמל סוכן הביטוח ע"י חברת הביטוח.

 

בנוסף, כאשר סוכן הביטוח משמש כשלוח המבוטח, הוא עשוי במקרים רבים יותר מבעבר להפנות את המבוטחים לטיפולם של מנהלי תביעות (הנוהגים מדי פעם לתגמל את סוכני הביטוח בעבור ההפניה), כאשר טיפול מקצועי של מנהל תביעות המכיר לפני ומלפנים את רזי הפוליסה והחוק עשוי להעלות את ערך התביעה עד פי ארבע או חמש או אפילו יותר.

 

סוכן כשלוחו של המבוטח, אמור להפנות את תשומת ליבו לנקודות חלשות בטיפולו של המבטח (כמו למשל מינוי שמאי שהשכלתו אינה הולמת את מקרה הביטוח, או שמאי שהוגשו כנגדו בעבר תביעות ע"י מבוטחים) במטרה למקסם את זכויותיו כלפי המבטח בניהול התביעה כמתחייב ממעמדו החדש כשלוחו של המבוטח, וכך נראה, כי שכרם של המבטחים בעניין זה עשוי לצאת בהפסדם.

 

לסיכום:

איני טוענת, כי חוזר יישוב התביעות יצר בעיות שאינן ברות פתרון בכל הקשור במעמדם של סוכני הביטוח ובתפקודם של השמאים, לדעתי ניתן לפתור את הבעיות רק לאחר זיהוי, איתור וכימות של כל בעיה אפשרית העולה על הדעת (כמקובל במקצוע ניהול הסיכונים) ובשלב השני לבחון ולמצוא את הדרכים האופטימאליות, הנוחות, המהירות והזולות ביותר לטיפול.

 

למען האמת, יש לי מספר רעיונות נחמדים בנדון שלא אוכל לפרט ברמה של טיפים הניתנים ללא תשלום באתר.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright