היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מעמד הסוכן וחוזר התביעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

למדריך תביעות

חוזר יישוב תביעות

חוזר איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות

מדריך סוכן הביטוח

חוזר יישוב תביעות ושכ"ט שמאי הביטוח

 

חוזר יישוב תביעות ומעמד הסוכן

מאת קטיה שורצמן   

 

חוזר התביעות ומעמד הסוכן

חוזרי התביעות אינם מאזכרים את סוכני הביטוח ועל כן, יש מי שטוען, כי לסוכני הביטוח, אין כל אחריות מיוחדת בנושא הטיפול בתביעות וזאת גם לאור העובדה שחוקי הביטוח אינם מתייחסים באופן מפורש לתפקידו של סוכן הביטוח בנושא הטיפול בתביעות ומתמקדים יותר בעניין התיווך ברכישת מוצרי הביטוח.

 

אולם, הפרקטיקה הקיימת מעידה על כך שסוכני הביטוח משמשים כגורם משמעותי בכל הקשור לטיפול בתביעות החל משלב ההודעה הראשונית על נזק שיכולה להיות שיחת טלפון מהלקוח לסוכן בדמי הלילה, ייעוץ למבוטח לגבי תביעות וכלה בהעברת מסמכים שונים מהמבוטח/המוטב לחברת הביטוח ומחברת הביטוח למבוטח/המוטב.

 

לפי סעיף 35 לחוק חוזה הביטוח בכל הקשור בהעברת מסמכים ומידע מהמבוטח והמוטב לחברת הביטוח, נחשב סוכן הביטוח שתיווך בעסקה לשלוחה של חברת הביטוח אלא אם כן הודיעה חברת הביטוח אחרת בכתב.

 

" 35. שליחות לעניין מתן הודעות  -לעניין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצוין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר. "

 

כלומר, אם לא כתוב אחרת בפוליסה, מבוטח שמסר מסמכים לסוכן הביטוח, כאילו מסר אותם לחברת הביטוח וכל עיכוב בטיפול בתביעה בשל אי מסירת המסמכים ע"י סוכן הביטוח לחברה מחייב את החברה כלפי המבוטח ועשוי לגרום גם להפרת ההתחייבויות של החברה מועדים בטיפול בתביעה המחויבים עפ"י החוזר.

 

כמו כן, גם אם כתוב אחרת בפוליסה וסוכן הביטוח לקח על עצמו להעביר מסמכים לחברת הביטוח ולא העביר אותם בזמן, הרי שסוכן הביטוח עשוי להימצא חייב כלפי המבוטח או המוטב.

 

מבחינת מעמדו של סוכן הביטוח רצוי לשים לב, כי גם כאשר חברת הביטוח היא זו החייבת ליישום הוראות החוזרים כלפי המבוטחים והפיקוח, עדיין עומדת לה הזכות לחזור בתביעה כלפי סוכן הביטוח שמקרים שבו היה עליה לשלם סכומים שלא היתה אמורה לשלם והיא שילמה אותם בשל רשלנותו המקצועית כלפיה.

 

 סוכן הביטוח עשוי למצוא את עצמו גם נתבע ע"י המבוטחים באותם מקרים שבהם לא ימסור להם את החיוב המוטל עליהם על פי חוזר יישוב תביעות לפיו הם אמורים להציג באתרי האינטרנט שלהם, באופן זמין ובולט, את מערכת הכללים וטבלת המועדים לפי חוזר יישוב התביעות, וכן העתקים ממערכות כללים קודמות ולציין לצד כל העתק את התקופה שבה מערכת הכללים הייתה בתוקף. כמו כן מחויבים המבטחים למסור העתק ממערכת הכללים לכל פונה, לפי דרישתו.

 

כמו כן פרסום המועדים והזמנים, גם ללא אזכור הסוכן תיצור כשלעצמה מערכת לחצים על הסוכן מצד המבוטחים אשר יפצירו בו לקבל את הסכומים המגיעים להם לדעתם על פי לוח הזמנים הקבוע בחוזרים.

 

כמו כן, איחור בהמצאת המסמכים של התביעה ע"י סוכן הביטוח עשוי לגרום לאיחור במסירת המידע והמסמכים אשר חברת הביטוח חייבת למסור אותם לתובעים עפ"י הוראות החוזר והם:

 

(א)    מערכת הכללים של חברת הביטוח;

(ב)    מסמך שבו יפורט הליך בירור ויישוב התביעה;

(ג)   הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע; הנחיות אלו יכללו, בין היתר, מידע לגבי זכותו של תובע לקבל שיפוי על הוצאות שהיו לו אשר הגוף המוסדי חייב לשפותו בגינן (כגון שיפוי בשל צעדים שננקטו על ידו לשם הקטנת הנזק, שיפוי בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה);

(ד)    פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה;

(ה)    טופס הגשת תביעה, ככל שישנו, והנחיות לגבי מילויו;

(ו)      הודעה על תקופת ההתיישנות.

 

שימו לב, כי איחור בהעברת המסמכים לחברת הביטוח עשוי גם לפגוע בזכותם של המבוטחים לקבל הודעה מבעוד מועד על סיומה של תקופת ההתיישנות.

 

על כן, מה שמומלץ לסוכני הביטוח, לעשות בשלב הראשון הוא להפנות את התובעים לדף הספציפי באתר האינטרנט של חברת הביטוח ולכלול באתרי האינטרנט שלהם הפניה לדף העוסק בנושא כללי התביעות באתר האינטרנט של כל חברת ביטוח עמה הם עובדים.

 

לאחר מכן בכל הקשור בהתפתחות התביעה, חשוב כי סוכני הביטוח יכירו את הוראות החוזר על בוריין ויימנעו בעצמם וימנעו מהצוות המקצועי במשרדם ליתן למבוטחים מידע חלקי או מידע שאינו נכון המבוסס על דעות וידע אישי שאינו תואם את הוראות החוזר.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright