היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חיתום חובה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

למדריך תביעות ביטוח רכב

 

 

 

חיתום בביטוח חובה לרכב?

לאור לקחי התאונה כביש אחד

מאת קטיה שורצמן, יועצת לתביעות ביטוח ולניהול סיכונים

 

 

 

מודעת האבל של אגד עם פרסום שמות ההרוגים

 חיתום בביטוח חובה כמעט ואינו אפשרי לאור המגבלות החמורות שהוטלו על חברות הביטוח לפי הפוליסה התקנית לביטוח חובה לרכב המצמצמות כמעט לחלוטין את הסנקציות לפי חוק חוזה הביטוח בכל הקשור בהפרתה של חובת הגילוי ואי מתן הודעה על החמרה בסיכון.

 

בכל זאת העלייה המתמדת בקורבנות תאונות הדרכים ותאונת הדרכים המחרידה שארעה בכביש 1 בחודש פברואר 2016 בהתנגשות של אוטובוס אגד במשאית שגבתה את חייהם של שישה בני אדם מעלה את השאלה, האם ניתן בכל זאת לעשות משהו בתחום הביטוח שיביא לעידוד השמירה על חיי אדם על ידי חברות שעיסוקן בהסעת נוסעים.

 

כל זאת כמובן מבלי לגרוע מחובתן ומאחריותן של כנסת ישראל וממשלתה לחוקק חוקים ולתקן תקנות שימנעו מקרים כגון אלו בעתיד.

 

נראה שלמרות המגבלות לפי התקנות לביטוח חובה לרכב חברות הביטוח עדיין יכולות לעשות משהו בביטוח חברות הסעה בשכר בדרכים שונות, כמו למשל התנאה של הוצאת תעודת ביטוח חובה (כולל בעת חידוש ביטוח) לכל כלי רכב רק לאחר קבלה הוכחה לקיומן של דרישות הבסיס, כגון:

  • אישור על התקנה של טכנולוגיות מתקדמות למניעת תאונות דרכים שהותקנו ברכב, לפי סיכום מוקדם בין המבטחים לבין המבוטחים.
     

  • אישור תקופתי ממחלקת כ"א של המבוטחים (החתום ע"י מנהל המחלקה) על אי העסקתם של נהגים בעלי עבר פלילי או גם נהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים וכד'.

 

כמו כן באפשרות המבטחים ליצור מנגנון לפיו ייקבע כל אחד מהנוהגים ברכבי חברת ההסעות ייחשב כאחד מבעלי הפוליסה על מנת שחברת הביטוח תוכל ליישם מולו, ככל שיעלה הצורך, את הסנקציה האפשרית כנגד בעל הפוליסה במקרה של הפרת חובת הגילוי.

 

מגבלות המבטחים לפי התקנות לביטוח חובה

 

במקרה של הפרת חובת הגילוי לפני ההתקשרות בהסכם הביטוח ובמהלכו לרבות במקרה של אי הודעת המוטח על החמרה בסיכון המחויבת על פי חוק, רשאי המבטח להפעיל את הסנקציות המצומצמות  המפורטות להלן וגם זאת רק אם תיעד את תשובות המבוטח לשאלות בעניין מהותי ופירט אותן בספח שצורף לתעודת הביטוח:

  • הסנקציה כנגד בעל הפוליסה שנפגע עקב מקרה ביטוח -  מחייבת אותו לשלם לחברת הביטוח פיצוי מוסכם בסכום השווה לפיצוי המגיע לבעל הפוליסה בשל נזק שאינו נזק ממון, אך לא יותר מ-10,000 ₪.
     

  • הסנקציה הנוספת כנגד בעל הפוליסה בעד כל נפגע שאינו בעל הפוליסה - מחייבת את בעל הפוליסה לשלם למבטח פיצוי מוסכם בסכום של 2,500 ₪, אך לא יותר ממחצית סכום הפיצויים שישולם לכל נפגע כאמור, אך לא יותר מ-10,000 ₪.

 

לפי התקנות לביטוח חובה לרכב, המגבלות הנ"ל חלות על המבטחים במקרים של:

 

(1)  אי-גילוי נאות של פרטים שעליהם נשאל בעל הפוליסה,

(2)  הסתרת מידע בידי בעל פוליסה.

(3)  מתן תשובה שאינה נכונה על ידי בעל פוליסה.

(4)  אי-מתן הודעה מאת בעל פוליסה על החמרת הסיכון.

 

הנושא של אי עמידה בתנאים שסוכמו להקלת סיכונו של המבטח אינו מוזכר בתקנות, אבל נראה שבתי המשפט, לא ימהרו, להסכים עם חברת הביטוח שתטען לחבות מופחתת לפי הוראות חוק חוזה הביטוח (תשלום יחסי לפי הפרמיה ששלומה יחסית לפרמיה שצ"ל או פטור במקרה של סיכון שלא היה ניתן לביטוח ע"י מבטח סביר וגם במקרה של כוונת מרמה).

 

אם כי, במקרה של תאונה חמורה, כאשר הפוליסה הרלוונטית המבטח רשם  את כל מה שנדרש לרשום לפי הלכת סלוצקי, אפשר, כי שופטי ישראל, יבחרו דווקא להכות בחברת ההסעות באמצעות הכיס, במקרה של תאונה מסוג התאונה המתוארת בפתח כתבה זו.

 

מגבלות הפקודה לביטוח סיכוני רכב מנועי

בנוסף למגבלות המוטלות על המבטחים לפי התקנות לביטוח חובה לרכב, קיימות גם מגבלות נוספות לפי הוראות סעיף 15 (הגבלות שאין להן תוקף כלפי צד שלישי) לפקודה לביטוח סיכוני רכב מנועי, לפיהן לא יהיה תוקף, לגבי חבות טעונת ביטוח, לכל מגבלה שמסתמכת על אחת או מהנסיבות הבאות:

 (1)  הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב, או משך היותם בעלי רישיון.

(2)   מצב הרכב.

(3)   מספר האנשים המוסעים ברכב.

(4)   משקלם וטיבם הפיסי של הטובין המובלים ברכב.

(5)   הזמנים והשטחים שבהם משתמשים ברכב.

(6)   כוחות-הסוס של הרכב או שוויו.

(7)   מכשיר מיוחד המובל ברכב.

(8)   מציאותם של סימני זיהוי מיוחדים על הרכב, שאינם סימני הזיהוי שמציאותם חובה לפי פקודה זו או לפי פקודת התעבורה.

 

הואיל ומדובר ברשימה סגורה עינינו הרואות שאין כל מגבלה לגבי הגבלות בעניין עבירות התנועה של הנוהגים ברכב וטכנולוגיות מתקדמות המותקנות ברכב על מנת למנוע תאונות דרכים. בכל זאת נראה שדרכו של מבטח לקבוע התנאות בעניין זה בפוליסה לא תצלח וזאת בשל הוראות סעיף 15 בתקנות לביטוח חובה לרכב שכוללות רשימה סגורה של סייגים אשר שני הנושאים אינן נכללים בהם.

 

בכל זאת מה יכולים המבטחים לעשות?

כאמור בפתיח לכתבה זו, המבטחים יכולים שלא לערוך ביטוח חובה לרכב למבוטחים שאינם עומדים בדרישות הבסיס.

 

בכל הקשור ליישוב תביעות ביטוח, ראינו, כי ידי המבטחים קשורות ואין ביכולתם לעשות הרבה, לאחר קרות מקרה, הביטוח.

 

אולם לפני שקרה מקרה הביטוח, הרי שבל בכל הקשור בהפרתה של חובת הגילוי לגבי נושאים שהוגדרו כעניין מהותי בפוליסה או במקרה של כוונת מרמה מצד המבוטחים, עדיין עומדת לחברת הביטוח אפשרות לביטולו של ביטוח החובה לרכב לפי מנגנון הביטול המפורט בתקנות.

 

כלומר, מבטחים שירצו לעשות שימוש בזכותם לביטול הפוליסה ייאלצו לנתר את המצב בחברות ההסעה לפני שקורה מקרה ביטוח וכאשר יתגלה רכב שאינו מצויד בטכנולוגיות שסוכמו או גם תתגלה העסקה של נהג שכבר הורשע בעבירות תנועה, יוכלו המבטחים לבטל את ביטח החובה בהודעה כתובה ומנומקת שתימסר ביד לבעל הפוליסה כנגד אישור מסירה או שתישלח אליו בדואר רשום, לפחות עשרים ואחד ימים לפני התאריך שבו תתבטל הפוליסה.

 

כתאריך מתן ההודעה נקבע בתקנות כתאריך שבו חתם  בעל הפוליסה על גבי אישור המסירה.

 

בעל הפוליסה מחויב להחזיר למבטח את תעודת הביטוח המקורית מיד עם כניסת ביטול הפוליסה לתוקף.

 

אי החזרת התעודה למבטח אינה מונעת את כניסת ביטול הפוליסה לתוקף. כלומר, מבוטח שינהג ברכב ויציג תעודה שתוקפה פג בשל ביטול הפוליסה, לא יהיה מבוטח.

 

21/2/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright