עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תנאי ביט 2019

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

פורסמו תנאי ביט לשנת 2019

 

אילוסטרציה של תנאי ביט 2019באתר חברת הביטוח מתפרסם נוסח תנאי ביט לשנת 2019 כאשר לפי מסמך השינויים המתפרסם אף הוא באתר החברה, מקור השינויים במהדורה החדשה לעומת מהדורת ביט 2016 הוא בהוראות חוזר הממונה "עקרונות לניסוח תכניות ביטוח".

 

חלק נכבד מהשינויים עוסקים בענייני שפה ותחביר ואינם כלולים בסקירה זו העוסקת בתמצית השינויים העיקריים בפוליסות ביט של חברת כלל. השינויים מסומנים בצבע אדום.

 

 

בכל הפוליסות

רשלנות רבתי

אבדן או נזק מכל סוג שהוא לרכוש המבוטח ו/או הפסד הנובע מכך, שנגרם או נבע מרשלנות רבתי של המבוטח שנלווה לה יסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות אשר גרמה או תרמה בצורה משמעותית להתרחשות מקרה הביטוח.

לעניין זה, רשלנות רבתי משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר.

 

"אמצעים להקלת הסיכון

המבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון המבוטח על פי הפוליסה, כפי שיוסכם מעת לעת במשך תקופת הביטוח בכתב, תוך הזמן שיקבע לכך בין הצדדים או כפי שפורט בפוליסה ו/או ברשימה, לפי העניין.

אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון עלול להביא להפחתה משמעותית של תגמולי הביטוח או לשלילתם המוחלטת.

על אף האמור, המבטח לא יהיה זכאי להפחתה או שלילת תרופות במקרים המנויים בסעיף  19לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 1981 ."

 

ביטוח אחריות מעבידים

 

"תשלום דמי הביטוח וסכומים אחרים

בתום תקופת הביטוח, תבוצע התאמת פרמיה בהתאם לשכר ששולם בפועל.

בפוליסה בה דמי הביטוח חושבו לפי מספר עובדים, בתום תקופת הביטוח, תבוצע התאמת פרמיה בהתאם למספר העובדים בפועל."

 

ביטוחי  אחריות חוקית

 

הגנה בהליכים פליליים והליכים מנהליים

"היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו המבטח, רשאי המבוטח לפנות לעורך דין על פי בחירתו. במקרה כזה, ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות משפט סבירות ששולמו על ידי המבוטח בהתאם לשכר טרחת עורך דין שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו, כל הנ״ל בכפוף לתת גבול אחריות המבטח להרחבה זו."

 

השתתפות עצמית

"המבוטח יישא בהשתתפות עצמית גם כסכום ראשוני אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצויים, מתוך הוצאות משפט ו/או הוצאות משפט בהליכים פליליים או מנהליים, וכן לגביו ו/או הוצאות חיצוניות שהוצאו עקב הגשת התביעה או מקרה ביטוח, וזאת אף אם לא שולמו תגמולי ביטוח או פיצוי."

 

טיפול בתביעות

"המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יעשה כמיטב יכולתו לפעול בתאום עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות כדי שלא לפגוע בשמו הטוב או לגרום לו נזק."

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright