עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מידע באתרי מבטחים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

המידע האמור להימצא באתרי מבטחים

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

סקיצה של אתר מבטחכתבה

חוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 שנכנס לתוקפו ביום 1/6/2015, קובע את סוג המידע האמור להיות מוצג באתרי האינטרנט של חברות הביטוח.

 

חברות הביטוח הפועלות בישראל חייבות להציג באתר האינטרנט שלהן, בין היתר, מידע לגבי היקף הנכסים המוחזקים, תנאי פוליסות ששוקו לפני שנים רבות, תגמול סוכני ביטוח לפי יעדים ועוד.

 

דיווח על הנכסים המוחזקים

חברת הביטוח מחויבת להציג באתר האינטרנט מידע לגבי התיק המשתתף או נכסי קופת הגמל לרבות מסלולי השקעה, בהתאם למתכונת הקבועה בהוראות הפיקוח על הביטוח ובכלל זה:

 1. סך הנכסים המוחזקים באלפי ₪, הרכב אפיקי השקעות לפי אחוזים, שיעור ממוצע של דמי הניהול והעמלות שנגבו על ידי הגוף המוסדי, שיעורי תשואות נומינליות ברוטו, הכל בהתאם לנדרש בדיווח השנתי למבוטח או לעמית.

 2. רשימת נכסים רבעונית של ארבעת הרבעונים החולפים עד לרבעון שקדם לרבעון החולף, לרבות דוח סקירת רואה החשבון המבקר אם עריכתו נדרשת בהתאם להוראות הממונה. הרשימה תוצג בקובץ גיליון אלקטרוני.

 3. תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה הנוכחית ועד לתום החודש החולף.

 4. דוח חודשי לתקופה של 12 החודשים החולפים ללא נספחים וללא 'דוח תקבולים ותשלומים מחיצוניים'. חברה מנהלת תציג רק את טור הנכסים מתוך 'דוח נכסים ותזרים מנכסים' של קופות הגמל שבניהולה, עבור כל קופה בנפרד. חברת ביטוח תציג את 'דוח ההשקעות' בחלוקה לפי כל קרן או מסלול השקעה בנפרד, החל מהמועד בו נדרשת חלוקה זו בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.

 • דוחות תקופתיים של חברת הביטוח ושל קופות הגמל שבניהולו של ארבע השנים החולפות. גוף שמפרסם דוחות ביניים יפרסם גם את דוחות הביניים שפורסמו ב-12 החודשים החולפים (לא נדרש לפרסם דוח שנתי בדבר קיום הוראות הדין על ידי קרן פנסיה (לשעבר ח.ק 15)) ואת הדוח שנערך בהתאם למתכונת שנקבעה לכך בחוזר פנסיה 2002/9, לעניין מעקב אחר מקבלי פנסיית נכות בקרנות הפנסיה. בנוסף תפורסם המודעה לעיתונות החייבת בפרסום בגין כל דוח כספי, בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח.

 • פרסומים לציבור שקיימת חובה לפרסם בהתאם להוראות הדין ולהוראות הפיקוח על הביטוח כגון דיווחים מיידים והודעות לרשות לניירות ערך או לבורסה לניירות ערך, שפורסמו על ידי חברת הביטוח או על ידי תאגיד שאיחדה, לרבות באיחוד יחסי, את דוחות חברת הביטוח,  ב-24 החודשים החולפים, ככל שהם רלוונטיים לחברת הביטוח.

 • פרטים אודות ההצבעות של חברת הביטוח באסיפה הכללית של תאגיד ציבורי שיש לחברה חובת הצבעה בו לפי כל דין שהתקיימו ב-24 החודשים החולפים. הפירוט יהיה בהתאם להוראות הממונה לעניין זה.

 • העתק תקנונים עדכניים של קופות גמל שאינן קופות ביטוח, שבניהול הגוף המוסדי ופירוט השינויים שחלו בהם ב-12 החודשים החולפים והמועד בו נכנסו לתוקף. בגין כל שינוי יובא הנוסח הקודם, הנוסח החדש, והסבר על מהות השינוי.

לגבי קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח, יפורסמו כל התקנונים שהיו בתוקף ב-7 השנים החולפות.

 

תנאי פוליסות

חברות הביטוח מחויבות להציג באתרי האינטרנט שלהן העתק של כל תוכניות הביטוח, לרבות כתבי שירות, הרחבות, ריידרים ונספחים. הכל לגבי תוכניות ביטוח אשר שווקו על ידי החברה מיום 1/1/2004 בציון התקופה בה שווקה כל תוכנית. בחלק מהמקרים מחויבים המבטחים להציג תוכניות ביטוח ממועד מוקדם יותר.

 1. תוכנית ביטוח בביטוח כללי, שאינה תוכנית ביטוח קבוצתית, אשר הכין מבטח כדי שתשמש לחוזים רבים בינו לבין מבוטחים בלתי מסוימים, לרבות הרחבת כיסוי או צמצומו ותנאים מיוחדים המוצעים לכלל ציבור המבוטחים או לחלקים שבו, שהייתה בתוקף בשלוש השנים החולפות.

 2. תוכנית ביטוח בביטוח בריאות, שאינה תוכנית ביטוח קבוצתית, שנמכרה החל בשנת 1995, לרבות טפסי הגילוי הנאות שלה.

 3. תוכנית ביטוח חיים שאינה תוכנית ביטוח קבוצתית, שנמכרה החל בשנת 1991, בחלוקה לפי: תוכניות ביטוח הכוללות רכיב ריסק בלבד, תוכניות ביטוח לשכירים (מנהלים), תוכניות ביטוח לעצמאים ותוכניות ביטוח פרט.

 4. כתבי שירות בכל הענפים, שהיו בתוקף בשלוש השנים החולפות.

 5. העתק של כל תוכנית ביטוח קבוצתית שמבוטחים בה 10,000 מבוטחים או יותר לתקופה העולה על 30 ימים, לרבות טפסי הגילוי הנאות שלה. לגבי קופת גמל אשר רשאית לבטח את עמיתיה אצל מבטח בביטוח חיים קבוצתי יוצג העתק תוכנית הביטוח הקבוצתית המוצעת לעמיתי הקופה.

 

פרטים הדרושים ליישוב תביעות

 1. מידע מפורט הנדרש לסילוק תביעות ביטוח, הצטרפות, משיכה או העברת כספים, לרבות הטפסים הנדרשים והסבר על אופן השימוש בהם.

 2. מידע הנדרש אגב פוליסת ביטוח או תקנון הנוגע לכלל ציבור המבוטחים והעמיתים, כגון רשימת שמאים בפוליסת רכב, רשימת המוסכים שבהסדר עם הגוף המוסדי, רשימת רופאים בהסכם בפוליסות בריאות ומדריכים שפורסמו על ידי הממונה.

 3. מידע בדבר אמצעי התקשרות עם הגוף המוסדי, לרבות כתובת עדכנית, מספרי טלפון, מספרי פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 4. מידע בדבר אופן הפניה לממונה על פניות הציבור בחברת הביטוח.

 5. כל מידע אחר שיש להציג באתר אינטרנט של חברת הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח כפי שיתעדכנו מעת לעת.

 

מידע לגבי תגמול סוכני ביטוח בעד עמידה בתנאי מבצע קידום מכירות שאינו חלק מהסכם ההתקשרות הכללי של חברת הביטוח עם הסוכן

 1. התנאים לקבלת התגמול.

 2. מהות התגמול שיוענק לסוכן הביטוח אם יעמוד בתנאים שפורטו לפי התאים. אם התגמול ניתן שלא באמצעות תשלום כספי, יצוין מחיר השוק של התגמול.

 3. פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח שלגביהם מוצע התמריץ.

 4. המועדים הרלוונטיים למכירת המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח ולקבלת התגמול.

 

תוכניות הביטוח לגביהן מחייב החוזר לפרט תגמול סוכנים לפי השגת יעדים הן:  ביטוח מפני סיכון מוות,  ביטוח מפני סיכון אבדן כושר עבודה, ביטוח הוצאות רפואיות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות וביטוח תאונות אישיות.

 

 

19/6/2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright