היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סוכנים רבים מתעלמים מחוזר "טוטל לוס"

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

פשרה בייצוגית נגד מבטחים

מדריך סוכן הביטוח

תביעות ביטוח רכב

 

 

סוכנים רבים מתעלמים מחוזר "הפחתה בטוטל לוס"

מאת קטיה שורצמן   

 

סוכנים רבים מתעלמים מחוזר "ירידת ערך הרכב"בסבב פגישות שקיימתי לאחרונה עם קבוצות סוכנים, גיליתי, כי סוכנים רבים מתעלמים מהוראות חוזר טוטל לוס, משנת 2000 בכל הקשור לחובתם להציג למבוטח את נושא ההפחתות מערך הרכב בשלב הצעת הביטוח.

 

לא רק זאת, אלא ש"זכיתי" לתגובות נחושות ביותר באשר לא מעט סוכנים ופקידות של סוכנים אשר הצביעו ברגליים, כאשר הצגתי בפניהם את הוראות החוזר בנדון, את ההחלטה של פניות הציבור הפיקוח המתפרסמת בדוח הפיקוח לשנת 2008 והתביעה הייצוגית אשר הוגשה בזמנה בדיוק באותו עניין כנגד ביטוח ישיר.

 

תמצית התגובות היתה למעשה דחייה מוחלטת של הצורך להציג את הנושא בפני המבוטח במועד הצעת הביטוח מהסיבה שאופן חישוב המשתנים המפחיתים מערך הרכב בא לידי ביטוי ברשימת הפוליסה (או מפרט הפוליסה) וכל הפניה לי לצורך להציג את הנושא בפני המבוטחים במועד הגשת הצעת הביטוח נפלה, כאמור על אוזניים ערלות.

 

 הוראות החוזר - תזכורת

להלן תזכורת בציטוט מתוך הוראות החוזר:

  1. המבטח יודיע למבוטח, בשלב הצעת הביטוח, מהו המחירון ביום כריתת החוזה המשמש לקביעת ערך הרכב לחישוב תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח (להלן - המחירון). המחירון יצוין גם בדף פרטי הביטוח.

לעניין חוזר זה -

"מחירון" - קובץ מחירים וכללים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב מכל הדגמים בין קונה מרצון ומוכר מרצון ואשר מתפרסם ומתעדכן באופן סדיר, ושניתן לעיין בו בכל עת.

"ערך רכב בסיסי" - ערך הרכב המבוטח על פי המחירון ללא התחשבות במשתנים מיוחדים המשפיעים על ערך הרכב האמור, כגון: בעלויות קודמות, עבר תאונתי, קילומטראז', בלאי חריג ומיוחד (להלן - משתנים מיוחדים).

  1. מבטח יפרט בכתב בפני המבוטח בשלב הצעת הביטוח, פירוט מלא של המשתנים המיוחדים שבמחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח במקרים של אובדן גמור, או לחילופין יפנה את המבוטח למשתנים כאמור במחירון.

מבלי לגרוע מהאמור, יכלול המבטח בשלב הצעת הביטוח ובהבלטה מיוחדת הסבר מפורט בכתב למשמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על חישוב תגמולי הביטוח במקרה ביטוח, תוך פירוט 2 דוגמאות שכיחות לפחות. הסבר כאמור יכלל גם בדף פרטי הביטוח.

  1. לא פעל המבטח כאמור לעיל, יחול במקרה ביטוח של אובדן גמור ערך הרכב הבסיסי המקובל אצל אותו מבטח או לפי מחירון אחר מקובל בשוק, ללא התחשבות במשתנים מפחיתים בלבד שלא צוינו. המבוטח יהיה רשאי להוכיח ערך שוק גבוה מערך הרכב הבסיסי בשל משתנים "חיוביים" דוגמת קילומטראז' נמוך או מספר מועט של בעלים קודמים או כל משתנה אחר המשפיע על הגדלת ערך הרכב.

 

ההכרעה בדוח 2008 והתביעה הייצוגית

ההכרעה בדוח 2008 מתייחסת למקרה שבו נערך הביטוח לפי שיחה טלפונית, שהיוותה את הצעת הביטוח. הפיקוח על הביטוח, מצא, כי , חברת הביטוח לא קיימה את חובותיה בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח 2000/12 , "ביטוח רכב (רכוש) תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור". וחייב את החברה לשלם למתלונן את מלוא ערך הרכב לפי המחירון ללא הפחתות.

כמו כן הוגשה באותו נושא בקשה לתביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח ישיר בשנת 2007.

 

סיכוני הסוכנים

  1. אובדן לקוחות - גם כאשר לא קורה מקרה ביטוח - כאשר מבוטח שמכיר את הוראות החוזר מגלה שהוא יודע יותר מהסוכן. אובדן לקוחות במקרה של נזק כאשר הסוכן מנסה לשכנע את המבוטח בכל כוחו ומעודו, כי הרישום בפוליסה מספיק למרות שלא מסר לו את הידע הנדרש עפ"י הוראות החוזר בשלב הצעת הביטוח בה בשעה שהמבוטח למד את האמת מחיפוש פשוט באינטרנט, עורכי דין, יועצי ביטוח או סוכנים מתחרים.
     

  2. תביעה בשל הפרת חובה מקצועית כלפי חברת הביטוח - כאשר חברת ביטוח נאלצת לשלם את מלוא ערך הרכב למבוטח בשל הפרת החובה מצד הסוכן.
     

  3. תביעה ייצוגית - בעיקר ע"י מבוטחים כנגד סוכנויות ביטוח גדולות.

 

סיכוני המבטחים

בנוסף לסיכוני אובדן מבוטחים וסוכנים ותביעות ייצוגיות, הרי שחברות הביטוח חשופות גם לסכנה של "השבה מערכתית" במקרה של פניה של מבוטחים למחלקת פניות הציבור של הפיקוח על הביטוח באופן שיחייב אותן להשיב כספים שלא שלומו לכל המבוטחים אשר לא נמסרו להם הנתונים הנדרשים במועד ההתקשרות בביטוח, בהתאם להוראות החוזר.

כלומר, גישת "הראש הקטן", לפיה הנתונים אינם נמסרים למבוטח אלא מפורטים בפולייסה מתוך מחשבה שלכל היותר מבוטחים מעטי מאוד שמכירים את הוראות החוזר יקבלו פיצוי לפי מלוא ערך הרכב כאשר בכל המקרים הבאים יישמר השקט התעשייתי, עשויה להתגלות כיקרה ובלתי משתלמת למבטחים, כאשר מניסיוני מרבית המבוטחים, מכירים בכך שיש להפחית מערך הרכב בשל משתנים מפחיתים (כמו קילומטראז' גבוה, בעלים קודמים, ניסיון תאונות ועוד), כך שמסירת המידע המלא אינה אמורה להוות חסימה בשיווק ביטוח רכב .

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright