היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הסכמי משנה מגדל ג'נרלי

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

שישה הסכמי משנה של מגדל עם ג'נרלי מ 1/4/2012

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

 

בית ג'נראלי ברומאבאתר הבורסה מתפרסמת סקירת ביטוח המשנה בחברת ג'נרלי, האיטלקית של חברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ כפי שנמסרה ביום 26.3.2012 ע"י הנהלת החברה לרשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

 מדובר בדוח מיידי בדבר אישור התקשרות בהסכמים של ביטוח משנה עם בעלת השליטה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) , התש"ל 1970- ("התקנות")

חברת ג'נראלי, ,Assicurazioni Generali S.p.A היא בעלת שליטה בחברת מגדל כאשר לפי הפרסומים, חלקה בחברה עתיד להימכר לאיש הביטוח והפיננסים שלמה אליהו.

 

מדובר בשישה הסכמי ביטוח משנה בהם תקופת הביטוח היא 12 חודשים מיום 1.4.2012 וכן ארכה של עד שלושה חודשים נוספים מתום תקופת הביטוח,  כאשר במידה ותוארך תקופת הביטוח תשולם פרמיה פרו-רטה.

 

 רקע - לאור ריבוי ההסכמים הפקולטטיביים ובמטרה להקל ולייעל את נהלי העבודה בקבוצת מגדל ולקבוע תנאי מסגרת כלליים להתקשרויות של מגדל עם קבוצת ג'נרלי בהסכמי ביטוח משנה פקולטטיביים בתחום ביטוח הכללי,  אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון מגדל,  לאחר קבלת אישור ועדות הביקורת של החברה ושל מגדל,  תנאי מסגרת כלליים  ביטוח משנה פקולטטיבי הינו ביטוח משנה במסגרתו ההתקשרות עם מבטח המשנה נעשית לכיסוי סיכונים הגלומים בפוליסות ספציפיות.

 

להתקשרויות עם ג'נרלי בהסכמי ביטוח משנה לשנים 2010-2012 תנאי המסגרת . האסיפה הכללית של החברה אישרה אף היא את תנאי המסגרת בינואר 2010תנאי המסגרת מפורטים בהרחבה בדיווח המיידי של החברה מיום 6 בדצמבר  2009. אחד התנאים שנקבעו בתנאי המסגרת  לצורך היותן של עסקאות ביטוח המשנה שנעשו על פיו "לא חריגות"  עסק בדירוג של ג'נרלי, ולפיו ג'נרלי וחברות קבוצת ג'נרלי תעמודנה, בתקופת האישור, בתנאי הדירוג של מבטחי המשנה כפי שהם נקבעים על ידי דירקטוריון החברה . ואמנם, דירקטוריון החברה קבע מדיניות המגבילה את היכולת להתקשר עם מבטח משנה בודד מעל היקף חשיפה מצטבר מסוים,  וזאת בתלות בסכום,  דירוג והיקף פעילותו בישראל.

 

והחל מיום 27 בינואר 2012 , לאחר S&P לפי ( -AA) 8. עד לאחרונה,  ג'נרלי דורגה בדירוג נוכח ירידת.A  לדרוג של S&P - ירידות דירוג גם בסוכנויות האחרות,  ירד דירוגה גם הדירוג של ג'נרלי, מיצתה החברה את תקרת החשיפה המרבית הכוללת לקבוצת ג'נרלי עלפי המדיניות האמורה.  ממועד ירידת הדרוג כאמור,  פועלת החברה להקטנה הדרגתית של החשיפה לביטוחי משנה בקבוצת ג'נרלי.  בנוסף,  כל עוד מצויה החברה בחשיפה העולה על סכום החשיפה המצטבר שהוגדר במדיניות,  כפי שתהיה מזמן לזמן , החברה,  מטעמי זהירות , אינה מבצעת עוד עסקאות ביטוח משנה פקולטטיבי עם ג'נרלי במסגרת תנאי המסגרת,  אלא כל עסקאות ביטוח משנה עם ג'נרלי מבוצעות רק לאחר ניתוח פרטני ואישור דירקטוריון של לתקנות ההקלות. כל עסקה ועסקה, ומובאות לאישור ספציפי בהתאם לתקנה 1/ בהתאם, למען הזהירות,  הובאו ששת הסכמי ביטוח המשנה המדווחים לבורסה לאישור ועדות הביקורת והדירקטוריונים של החברה ושל מגדל, כעסקאות "חריגות" בהתאם  לתקנות ההקלות, הגם שנעשו במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק והם אינם ) לתקנה 1מהותיים כשלעצמם.

 

בהודעה מתוארים פרטי ששת הסכמי ביטוח המשנה, לרבות לעניין סיווגם כעסקה "חריגה", עמידתם בתנאי שוק,  מהלך עסקים רגיל, והתייחסות לשאלת המהותיות שלהם.

 

ההודעה, כאמור מציגה פרטים לגבי שישה הסכמי ביטוח המשנה אשר כל אחד מהם אינו כולל  חשיפה לרעידת אדמה-רכוש (לגבי ביטוחי אחריות חוקית) ואינו כולל חשיפה פיננסית.

 

חוזה עם לקוח א'- ביטוח חבות מעבידים וביטוח חבויות משולב -  חבות מעבידים. תיאור הביטוח  ביטוח חבות מעבידים. גבולות אחריות: 40 מיליון ₪ למקרה ולתקופה.

מבנה ביטוח המשנה : השכבה הראשונה הנוספת מעבר לשייר העומד על 2 מיליון ₪ בגובה 38 מיליון ₪,  מחולקת בחלקים שווים  באופן יחסי בין ג'נרלי לבין מבטח משנה נוסף.  פרמיה שנתית: בגין מלוא גבול האחריות נעה בין 400 ל- 500 אלף ₪  כאשר הפרמיה בגין השכבה הראשונה היא כ 192- אלף ₪,  מחולקת בצורה שווה בין ג'נרלי ומבטח המשנה הנוסף.

 

 פרטי תכנית הביטוח של לקוח א' - ביטוח צד ג' משולב עם ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית. גבולות אחריות: 40 מיליון ₪ למקרה ולתקופה.

מבנה ביטוח המשנה: מחולק באופן יחסי בין ג'נרלי ( 90% ) לבין מגדל (10%)במסגרת ביטוח משנה חוזי,   כאשר במסגרת בביטוח המשנה החוזי לתחום זה ג'נרלי משתתפת עם מבטחי משנה נוספים. פרמיה שנתית: בין 880 אלף ₪  ל 950- אלף ₪.

 

עסקה עם לקוח ב' - ביטוח חבויות  פרטי תכנית הביטוח של לקוח ב' תיאור הביטוח:  ביטוח מטריית חבויות של לקוח ב'. גבולות אחריות: 200 מיליון ₪  למקרה ולתקופה. מבנה ביטוח המשנה : ג'נרלי מעניקה ביטוח משנה מלא ( 100% ) למגדל. פרמיה שנתית: כ 130- אלף ₪.

 

"שייר" משמעו,  יתרת הסיכון המוטלת על חברת הביטוח לאחר העברת חלק מהסיכון למבטח המשנה.

 

בחלק מביטוחי המשנה מוצגים טווחים בלבד של הפרמיה השנתית,  וזאת מאחר שטרם הסתיים המו"מ עם הלקוחות.

 

עסקה עם לקוח ג' - ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר (פוליסה משולבת). גבולות אחריות: 20 מיליון דולר למקרה ולתקופה .

 

מבנה ביטוח המשנה: 5 מיליון דולר מבוטחים על ידי מגדל במסגרת ביטוח משנה חוזי (כאשר ג'נרלי משתתפת בביטוח המשנה החוזי בשיעור של 100% מעל שייר מגדל). השכבה הראשונה בסך של 5 מיליון דולר מבוטחת בביטוח פקולטטיבי על ידי ג'נרלי בשיעור מלא של 100% . השכבה השנייה בסך של 10 מיליון דולר מבוטחת בביטוח פקולטטיבי בשיעור מלא של 100% על ידי מבטח משנה אחר. פרמיה שנתית (בגין שכבת ג'נרלי הראשונה הפקולטטיבית): כ 18,450- דולר (מתוך כ 105,300- דולר פרמיה שנתית לכלל הכיסוי.

 

עסקה עם לקוח ד' - ביטוח משלוחים ימי  פרטי גבולות אחריות:17,625,00 דולר למשלוח  )לא כולל חשיפה פיננסית).

 

מבנה ביטוח המשנה: מחולק באופן יחסי בין ג'נרלי ( 57.5% ) לבין מגדל ( 42.5%) במסגרת ביטוח משנה חוזי,  כאשר בביטוח משנה חוזי ג'נרלי משתתפת בשיעור של כ 9.5%- עם מבטחי משנה נוספים פרמיה שנתית: כ 67,500- דולר.

 

עסקה עם לקוח ה' - ביטוח רכוש וחבויות. תיאור הביטוח:  ביטוח רכוש (כולל אובדן רווחים) אחריות סכום ביטוח: כ 303- מיליון דולר, כאשר חשיפת ג'נרלי לרעידת אדמה רכוש הינה כ- 1.53 מיליון דולר לא כולל חשיפה פיננסית. מבנה ביטוח המשנה: מחולק באופן יחסי בין ג'נרלי ( 98.4% ) לבין מגדל (1.6%) פרמיה שנתית: כ 490- אלף דולר.

 

פרטי תכנית הביטוח של לקוח ה'- ביטוח משולב - חבות מוצר וצד ג' . גבולות אחריות: 20 מיליון דולר למקרה ותקופה ללא חשיפה לרעידת אדמה רכוש ולא כולל חשיפה פיננסית.

 

מבנה ביטוח המשנה: מחולק באופן יחסי בין ג'נרלי ( 97% ) לבין מגדל  (3%).

פרמיה שנתית: כ 315- אלף דולר.

 

 עסקה עם לקוח ו' - ביטוח רכוש כל הסיכונים וחבויות.  סכום הביטוח: כ 3.8- מיליארד ₪,  כאשר חשיפת ג'נרלי מהיבט רעידת אדמה-רכוש הוא כ 15.6- מיליון ₪ (לא כולל חשיפה פיננסית).

 

מבנה ביטוח המשנה:  כיסוי יחסי של 62.5% המורכב מחוזה מגדל ( 28.5% ) ג'נרלי .( 26.5% ) ושני מבטחי משנה נוספים (בשיעור של 2.5% ו 5%- )מבנה הכיסוי של 37.5% הנוספים מורכב משכבות כאשר שכבת הבסיס הינה שייר מגדל.  שכבה ראשונה מעליה היא של מבטח משנה שאינו ג'נרלי ושכבה שניה מעליה .  מחולקת בין ג'נרלי ( 17.5% ) לבין מבטח משנה נוסף (20%).

 

פרמיה שנתית: בין 2.35 מיליון ש "ח ל 2.7- מיליון ₪ .

 

פרטי תכנית הביטוח של לקוח ו' - ביטוח חבויות צד ג'  וחבות מעבידים משולב .גבולות אחריות:160 מיליון ₪  למקרה ולתקופה.

 

מבנה ביטוח המשנה: 20 מיליון ₪  שכבת בסיס עבור כל אחד מהענפים בנפרד תחת ביטוחי משנה חוזיים של מגדל (כאשר ג'נרלי משתתפת בשיעור של 30% עם מבטחי משנה נוספים). 140 מיליון ₪  מעל שכבת בסיס מכוסה בשיעור מלא 100%  על ידי ג'נרלי.

 

פרמיה שנתית:  בגין שכבת הבסיס - כ- 107 אלף ₪  בגין כיסוי צד ג' וכ- 166 אלף ש"ח  בגין כיסוי חבות מעבידים.  בגין שכבת ג'נרלי - כ- 94 אלף ₪ .

 

בהודעה נמסר, כי כל ששת הסכמי ביטוח המשנה נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה בתנאי שוק.

בסעיף 1.5 לדוח העסקה מפורטים המבחנים לקביעת תנאי שוק לצרכי תנאי המסגרת, ולפיהם: ( 1) קיימת השתתפות משמעותית (למעלה מ- 10% ) של מבטחי משנה אחרים בכיסוי הרלוונטי עם ג'נרלי; או ( 2) כשתנאי מס' 1 לא מתקיים, ההתקשרות עם ג'נרלי תתבצע לאחר קבלת הצעות מחיר מתחרות לכיסוי הרלוונטי, ובלבד שנמצא שההצעה של ג'נרלי אינה פחות אטרקטיבית לחברה.

 

בחלק מהעסקאות המפורטות לעיל, קיימת השתתפות משמעותית (למעלה מ 10%) של מבטחי משנה אחרים בכיסוי הרלוונטי עם ג'נרלי.  באותן עסקאות בהן לא קיימת השתתפות משמעותית כאמור,  פנתה מגדל למספר מבטחי משנה נוספים או למספר סינדיקטים של לוידס, באמצעות ברוקר, אך אף מבטח משנה לא הביע נכונות לערוך את העסקה בתנאי הפרמיה שהוצעה על ידי ג'נרלי או בתנאים טובים יותר לחברה.

 

בתנאי המסגרת נקבע כי סכום פרמיית ביטוח המשנה שתועבר לג'נרלי בכל הסכם פקולטטיבי נפרד המבוצע מכח הסכם המסגרת, לא יעלה על 2% מפרמיות ביטוח כללי של מגדל על פי דוחותיה הכספיים של מגדל לשנה הקלנדרית הקודמת לביצוע העסקה (ראו סעיף 1.4 לדוח העסקה). הפרמיה המועברת לג'נרלי בכל אחד מששת הסכמי ביטוח המשנה אינה עולה על סך של 2% מפרמיות ביטוח כללי של מגדל על פי דוחותיה הכספיים לשנה הקלנדרית הקודמת לביצוע העסקה, ועל כן, כל אחד מששת הסכמי ביטוח המשנה אינו מהותי.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright