היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ENDORSEMENTS

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

נספחים באנגלית לפוליסה בעברית
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה

 

נספח לדוגמא בשפה האנגלית

אחת התופעות השכיחות כמעט בכל חברות הביטוח, אם לא בכולן, היא לצרף לפוליסות הכרוכות בכיסוי מיוחד של ביטוח משנה בשפה העברית, נספחים שונים בשפה האנגלית.

 

ניתן למצוא את התופעה בפוליסות עסקיות כמו למשל ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח אחריות מקצועית ועוד.

 

הסיבה לצרוף הנספחים השונים שכוללים בדרך כלל, אם לא תמיד, מגבלות, חריגים ותנאים מיוחדים להרחבות של הכיסוי הקיים מקורה בדרישות של ביטוח המשנה.

 

כאשר מדובר בתוספות הנקובות במספרים בציון שמו של מבטח המשנה, מדובר בתנאים אחידים של מבטחי המשנה לכל הפוליסות באותו ענף ואין מדובר בתנאים מיוחדים ללקוח ספציפי.

 

חלק לא מבוטל מסוכני הביטוח וגם מהמבוטחים, אינו בקיא ברזי השפה האנגלית בכלל והביטוחית בפרט, כך שלמעשה, המבוטחים רוכשים ביטוח שמבחינה מסוימת, ניתן לומר לגבי חלק מתנאיו שהמבוטחים רכשו מה שנקרא בשפה הרגילה "חתול בשק".

 

דבר זה אינו עומד כמובן עם דרישות החוק לגבי הבלטת סייגים ותנאים וקבלת אישור מהפיקוח לתנאי הפוליסות, ועל כך בהמשך.

 

אחת הבדיחות המקצועיות של יועצי הביטוח מספרת על סוכן ביטוח שהציג למבוטח טיוטה של פוליסה עם נספחים endorsements, כשהוא מתרגם את המונח למילה "תוספות" ועל כן, כתב למבוטחים וגם אמר כי בנוסף לתנאי הפוליסה הרגילה הם יקבלו מהמבטח הטבות נוספות המפורטות בתוספות לפוליסה...

 

זאת, כאשר למעשה, מדובר כאמור בנספחים שכללו הגבלות, חריגים, תנאים מיוחדים לכיסוי הביטוח והסתייגויות...

 

תאמרו, כי בביטוחים הדורשים סידור של ביטוח משנה מיוחדים מעורבים בדרך כלל יועצי ביטוח, מה שנכון, אולם מרבית יועצי הביטוח ובכלל זה הח.מ. עובדים עם סוכני ביטוח, כך שכבר קרה לא פעם, שסוכן ביטוח כתב ואמר את דעתו לגבי הכיסוי הביטוחי למבוטח מבלי להתייחס ליועץ הביטוח ולפעמים גם מבלי ידיעתו, כשהוא מפרש את הנספחים כתוספות או גרוע מכך, מוסר למבוטח, כי מדובר בתנאים שאינם רלוונטיים בעבורו לאור מצב הסיכון בשטח וזאת במיוחד כאשר הוא חושש ממצב שבו הוא עלול לאבד את העסק לטובת סוכן אחד אשר המבטח שהוא מייצג אינו דורש לצרף לפוליסה את אותם הנספחים.

 

כלומר, המצב כפי שהוא, עשוי לסבך את סוכני הביטוח מול המבוטחים ואולי גם את המבטחים עצמם מול הסוכנים בפן נוסף, כאר מדובר במבטח אשר בכובע אחר, ביטח את סוכן הביטוח בביטוח אחריות מקצועית.

 

וכל זאת בנוסף לסיכון המבטחים, שבית המשפט ידחה את בקשתם להתייחס לתנאי הנספחים מהסיבה שלא קוימו לגביהם דרישות החוק גבי הבלטה וקבלת אישור מהפיקוח על הביטוח.

 

מבחינת המבטחים שהתחייבו לכלול בפוליסה את הנספחים, קיים סיכון של סיבוך נוסף מול מבטחי המשנה. כאשר מבחינת מבטחי המשנה, האמור בנספחים הוא תנאי בל יעבור, אולם המבטחים עשויים להיות מחויבים לשלם למבטחים תגמולי ביטוח ללא כל קשר לאמור בנספחים בשל הוראות החוק כאמור. כלומר במקרה הנדון, הסיכון של המבטחים הוא לשלם את מלוא הנזק מכיסם על אף קיומו של ביטוח משנה מיוחד לסיכון.

 

מצד שני, יכולים המבטחים לטעון כלפי מבטחי המשנה, כי הם יודעים ומכירים היטב את החוק החל בישראל (מה שנכון) וכי היה עליהם להמציא נוסח עברי של הנספחים ולדרוש מהמבטחים לקבל לגביהם מראש את אישור הפיקוח.

 

בקיצור, המצב, הקיים נושא סיכונים לכל הגורמים המעורבים, כאשר המזל הגדול הוא שבכל הקשור לביטוח, המילה הכתובה קורמת עור וגידים אך ורק כאשר קורה מקרה הביטוח וגם כאשר המקרה קורה, לא תמיד מדובר במקרים המפורטים בנספחים...

 

על כן, העצה למבטחים ולמבטחי המשנה הפועלים בישראל, היא לדאוג לנוסח עברי וברור של כל הנספחים, להבליט בהם את הסייגים והחריגים כנדרש על פי חוק ולקבל לגביהם את אישור הפיקוח כנדרש על פי חוק.


 

הוראות החוק

 

א. החובה להבליט סייגים לפי סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח:

 

"חובה להבליט הגבלות

3. תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת; תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמך עליהם."

 

 

ב. החובה לקבל אישור הפיקוח לתנאי פוליסה לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

 

"בקשה לרשיון

16.      

(א) בקשה לרשיון מבטח תוגש בטופס שקבע לכך המפקח, ותכלול גם את הנתונים הבאים:

(1) ענפי הביטוח שלגביהם מבוקש הרשיון;

(2) פירוט תכניות הביטוח ותנאי הביטות המוצעים;

(3) פירוט תעריפי דמי הביטוח המוצעים והתשלומים האחרים שייגבו מן המבוטחים;

(4)  דוגמאות של פוליסות, של טפסי הצעת ביטוח ושל טפסים אחרים שהמבקש ישתמש בהם;

(5) פרטים בדבר הסדרי ביטוח המשנה המוצעים;

(6)  העתק מאושר ממסמכי ההתאגדות שבתוקף;

 

שינוי תנאי ביטוח

40.     

 (א)  מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח לפי סעיף 16 או לשנות את תנאי הביטוח או את דמי הביטוח והתשלומים האחרים שפרטים עליהם הוגשו למפקח כאמור, יגיש למפקח הודעה על כך 10 ימים לפני שיחול השינוי.

 (ב)   בענפי ביטוח שקבע שר האוצר בצו לענין זה לא ינהיג מבטח תכנית או שינוי כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם התיר זאת המפקח.

(ג)   שר האוצר רשאי לקבוע בצו כאמור בסעיף קטן (ב) סוגי עסקים או שינויים שעליהם לא תחול חובת קבלת היתר, וכן סוגי עסקים או שינויים שבהם יהיה המבטח רשאי להנהיג תכנית או שינוי כאמור בסעיף קטן (א) אם המפקח לא הודיע על התנגדותו תוך 30 ימים מיום שקיבל הודעה עליהם."

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright