היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח מבעל עגורן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

האמור בכתבה זו אינו אמור לבוא במקום קבלת ייעוץ לניהול סיכונים ותנאי ביטוח

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

דרישות ביטוח של מזמין עגורן ומנהל הרכוש

מאת קטיה שורצמן   

 

מדריך ביטוח צ.מ.ה.

 

דרישות ביטוח של מזמין עגורן ומנהל הרכושמי שמזמין עבודות באמצעות עגורן אורמת הרמה מקבל לפעמים אישור על קיום ביטוחים מאת הקבלן המבצע הכולל את פירוט הביטוחים וסכומי הביטוח וגבולות האחריות ולפעמים מקבל לביקורת העתקי פוליסות ומתרשם מהביטוח הטוב והרחב שנערך על ידי בעל העגורן והולך לישון בשקט...

 

אלא מה?

 

הביטוח הטוב של בעל העגורן אינו מבטיח  בהכרח את ההגנה הביטוחית הטובה ביותר למזמין העבודה.

 

לא רק זאת, אלא שיתכן מצב של יחס הפוך בין טובת המזמין לבין היקף הכיסוי הביטוחי של בעל העגורן. כלומר, ללא הבטחת האינטרס הביטוחי של המזמין, עשוי המזמין למצוא את עצמו חשוף יותר ויותר  לסיכונים שונים דווקא כאשר הביטוח של בעל העגורן הוא רחב יותר וכולל ביטוח מפני מקרים רבים יותר בסכומי ביטוח גבוהים.

 

הסיבה לכך היא, קיומם של סעיפי תחלוף וביטוח כפל, בחוק חוזה הביטוח ובמרבית הפוליסות לביטוח רכוש ולביטוח אחריות חוקית המאפשרים לחברת הביטוח לקבל את הסכום ששילמה למבוטח לאחר אירוע הנזק מגורם אחר שימצא אחראי לנזק (במקרה שלנו - למשל המזמין) וגם לדרוש השתתפות של מבטחים נוספים בתשלום הנזק כאשר קיים ביטוח לסיכון בחברת ביטוח נוספת, כמו למשל שיתוף ביטוח צד ג' של המזמין בתביעה של צד ג' המוגשת כנגד בעל העגורן.

 

על כן, להלן המלצות לתנאי ביטוח אותם רצוי לדרוש מבעל המנוף לפני הצבתו באתר:

 

 

 1. ויתור על תביעה כנגד המזמין ואם מדובר בעבודה הנעשית בבית משותף, גם כלפי הדיירים, נציגות הדיירים וחברת הניהול של הביטוח המשותף - בגין כל מקרה ביטוח אשר קיים לגביו כיסוי ביטוחי וכך גם בשל סכום ההשתתפות העצמית של בעל העגורן בביטוח. - סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן.
   

 2. ביטוח העגורן בביטוח מסוג "ציוד מכני הנדסי" כולל כל ההרחבות המקובלות וכן ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בגבולות אחריות נאותים וביטוח אחריות מעבידים. הביטוחים יכללו ויתור על זכות התחלוף של חברת הביטוח כלפי כל אחד מהמנויים בסעיף 1 לעיל - כאשר בד"כ נרשם, כי הויתור לא יחול לטובת אדם אשר גרם לנזק בכוונת זדון. - סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן ובאישור הביטוח אשר יומצא למזמין.
   

 3. הרחבת שיפוי בביטוח צד ג' לטובת המזמין וכל אחד המנויים בסעיף 1 לעיל בשל כל תביעה אשר תוגש כנגד מי מהם בקשר עם מעשה או מחדל של בעל המנוף או גם הקבלן וסעיף אחריות צולבת אשר יכלל בביטוח- סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן באישור הביטוח אשר יומצא למזמין.
   

 4. הרחבת שיפוי בביטוח אחריות מעבידים לטובת המזמין וכל אחד המנויים בסעיף 1 לעיל אם אחד מהם ייחשב כמעבידו של מי מעובדיו של בעל המנוף/הקבלן - סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן באישור הביטוח אשר יומצא למזמין.
   

 5. הבטחת כיסוי ביטוחי למקרה שבו סיבת הנזק היא הפרת חובה מקצועית של בעל המנוף או גם הקבלן. סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן באישור הביטוח אשר יומצא למזמין.
   

 6. הבטחת כיסוי ביטוחי למקרה של נזק גוף שיגרם כאשר העגורן יעסוק בעבודתו בגבולות אחריות נאותים לפי הסיכון המיוחד (גבולות אחריות גבוהים יותר ככל שהמזמין ושכניו הם אנשים מבוססים יותר מבחינה כלכלית). סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן באישור הביטוח אשר יומצא למזמין.
   

 7. הבטחת כיסוי ביטוח רכב חובה כאשר העגורן נמצא בתנועה. סעיף זה רצוי לרשום בהסכם העבודה עם בעל העגורן והקבלן באישור הביטוח אשר יומצא למזמין.

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright