פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מכרז רכב עובדי המדינה 2014

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

פורסם מכרז רכב עובדי המדינה לשנת 2014

מאת קטיה שורצמן,
 יועצת לניהול סיכונים, תביעות ותנאי פוליסה למבטחים ולמבוטחים
 

 

צילום אילוסטרציה של רכב עם כיתוב רכב עובדי מדינה 2014החשב הכללי של משרד האוצר פרסם בסוף חודש יולי 2013 מכרז לביטוח רכב  עובדי מדינה לשנת 2014.

 

המציעים ידרשו לסל שירותים וכיסויים ביטוחיים מורחב ולרמת שירות גבוהה. במכרז ניתן דגש על שירות ולכן הוקם מוקד טלפוני לבירור וטיפול בתלונות עובדים מול חברות הביטוח הזוכות בזמן אמת.

 

המכרז נועד ליצור התקשרות בין  אגף החשב הכללי במשרד האוצר לבין אחת עד שלוש חברות ביטוח. הכיסוי הביטוחי יכלול ביטוח חובה וביטוח מקיף או ביטוח צד ג'.

 

יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 20/11/2013.

 

במסגרת המכרז הקודם, בשנת 2013, הופקו פוליסות ביטוח לכ- 55,000 כלי רכב, מתוכם כ- 26,000 רכבים בהשתתפות המדינה. סך ההיקף הכספי של ההתקשרות הסתכם ב- 235 מיליון ₪

 

חבילת ביטוח חיים ונכות כוללת כיסוי לביטוח חיים ולביטוח נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה. בעבורה ייגבה תעריף קבוע, שיעמוד על סכום כולל של 181 ₪ שלא יהווה חלק מהצעת התעריפים, הנדרשת לפי המכרז.

 

רכבי שירות ששנת ייצורם עד שנת 1998 , יבוטחו אך ורק בביטוח חובה וביטוח צד ג'. התעריף לביטוח צד ג'  וביטוח חובה יהיה אחיד לכל הדגמים ושנות היצור  

 

במכרז פירוט אמצעי המיגון אותם חברת הביטוח תהיה רשאית לדרוש לפי ערך כלי הרכב

 

לביטוח חובה ולביטוח צד ג' לעובד בעל רכב שירות תתווסף גם חבילת ביטוח החיים והנכות וגם שירותי גרירה ודרך אשר קיימים בביטוח צד ג ' וביטוח חובה בכל סוגי ההחזקה. בעלי רכב אישי או אחר רשאים לבטח את רכבם בביטוח חובה  וביטוח צד ג' ללא התניית שנת ייצור.

 

ההצעות המבטחים תוגשנה בסכום אחד עבור דגם רכב מסוים בכל שנת ייצור הכולל את הפרמיה לביטוח חובה ולביטוח מקיף עבור כל נהג מעל גיל 24.

 

לתעריף הבסיסי כאמור יתווספו  10% עבור פוליסה שתכסה נהג מגיל 21 ומעלה ,או 18%  עבור פוליסה שתכסה כל נהג.

 

הליך הבחירה בזוכה לפי המכרז יהיה לפי חישוב של שילוב התעריפים הנמוך ביותר למדינה.

 

בהנחיית החשב הכללי יירשם כי תשלום החזר ההוצאות לבעל רכב שירות,  אשר ביטח את הרכב שבבעלותו בחברת ביטוח שלא זכתה במכרז, יהיה בסכום של 92% מהתעריף הבסיסי שנקבע לאותו דגם רכב, אך לא יותר מעלות הביטוח בפועל ולא יותר מתקרת התשלום המקסימאלי כהגדרתה במכרז.

 

תשלום החזר הוצאות לבעל רכב שירות,  אשר ביטח את הרכב שבבעלותו בחברת ביטוח אשר זכתה במכרז,  אך לא ביחס לדגם הרכב שברשותו,  יהיה בסכום של 96% מתעריף הפוליסה אותה,  אך לא יותר מעלות הביטוח בפועל ולא יותר מתקרת התשלום המקסימאלי כהגדרתה במכרז.

 

ההפחתה זו לא תחול על בעל רכב שירות המחליף רכבו. כלומר, בעל רכב שירות אשר במהלך שנת הביטוח החליף רכבו לדגם רכב שחברת הביטוח שביטחה את רכבו הקודם,  לא זכתה בו,  ובחר להישאר מבוטח בחברה זו,  לא תחול עליו ההפחתה.

 

תנאי הביטוח המיוחדים:

 

"נזק מוחלט" - נזק לרכב ששמאי מוסמך קבע כי שיעורו הוא לפחות 50% מערך הרכב.

 

המבוטח לא יחויב בפרמיה נוספת בגין השבת סכום הביטוח לקדמותו לאחר נזק.

 

ערך כינון לרכב - המבטח יציע לכל מבוטח שיהיה מעוניין בכך, כיסוי לרכב חדש לפי ערך קימום  (ערך כחדש)  במקרה שהרכב נגנב או שנגרם לרכב אובדן גמור או אובדן גמור להלכה. תוספת הפרמיה שתידרש מהמבוטח במקרה זה, היא 4.5% מפרמיית הביטוח המקיף ותהא על חשבונו של המבוטח. הסכום שישלם מבטח מכוח תוספת לכל מבוטח כאמור לא יעלה על 15% משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח. לענין סעיף זה יראו כ"רכב חדש" כל רכב אשר לא חלפו 24 חודשים מיום עלייתו לכביש.

 

השתתפות עצמית:

 

ירידת ערך = 0

 

כיסוי ביטוחי לכל נהג - עד 1,300 ₪  במוסך שלא בהסדר ועד 1,000₪ במוסך שבהסדר.

 

כיסוי ביטוחי לנהגים מגיל 21 ומעלה – עד  1,150 ₪  במוסך שלא בהסדר ועד 700 ₪  במוסך שבהסדר.

 

כיסוי ביטוחי לנהגים מגיל 24 ומעלה – עד  1,000 ₪  במוסך שלא בהסדר, ועד 550 ₪  במוסך שבהסדר. ההשתתפות העצמית תהא במקרה בו נגרם נזק לרכב והוערך על ידי שמאי כי הוא מעל 650 ₪. תעריפי ההשתתפות העצמית לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

 

כיסויים נוספים: שירותי גרירה ודרך, רכב חלופי, רדיו לרכב על בסיס החלפה עד  1,500 ₪, שבר שמשות על בסיס החלפה,  כיסוי מלא ל נזק לצמיגי הרכב  למעט תקר ובלאי(  גם אם לא נגרם נזק לחלק אחר של כלי הרכב,  חפצים אישיים: עד 450 ש"ח  לפריט ועד 1,000 ₪  השתתפות עצמית בסך  100 ₪. חברת הביטוח רשאית לא לכלול בכיסוי הביטוחי אך ורק: כספים,  המחאות ושטרות, הגנה משפטית עד 20,000 ₪, כיסוי ביטוחי למזגנים הנכללים בביטוח.

 

הכיסוי יכלול ביטוח מלא לחלפים חדשים ומקוריים בגין נזקים לרכב שגילם אינו עולה על שנתיים ללא תוספת פרמיה.

 

הביטוח יכלול כיסוי נוסף להפרש שבין הפיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, -התשכ"א 1961 , התקנות וההוראות שנקבעו מכוחו לבין הנזק הממשי שנגרם לרכב -המבוטח.

 

גבולות האחריות כלפי צד שלישי רכוש יהיו בסך של 600,000 ש"ח למקרה.

 

הביטוח יכלול כיסוי לרעידת אדמה, לנזקי טבע, לשביתות ולפרעות.

 

תשלום מקדמות במקרים בהם המבוטח מתבקש לשלם מקדמות למוסכים, חברת –הביטוח תשלם באופן מיידי את המקדמות, מתוך הכספים המגיעים למבוטח על פי הפוליסה,  עד לסילוק סופי של התביעה.

 

ביטוח צד ג' יכלול כיסוי לאחריותה השילוחית של המדינה.

 

חבילת ביטוח חיים ונכות

הפרמיה לכיסוי הביטוחי עבור חבילת ביטוח החיים והנכות תעמוד על סכום כולל של 180 ₪

כל עוד ביטוח הרכב (רכוש) בתוקף, יחולו הכיסויים המפורטים להלן על כל המבוטחים כולל בני/בנות זוגם ללא תוספת פרמיה.

בעלי רכב שגילם עד 65 שנה, יקבלו  פיצוי בגין מוות למבוטח ולבן/בת זוגו שגילם עד 65  - סכום ביטוח של 120,000 ₪ . ביטוח נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה למבוטח ולבן/בת זוגו שגילם -עד 65  בסכום ביטוח של עד 120,000 ₪, המכסה נכות תמידית ומוחלטת מתאונה. מבוטח ו/או בן בת זוגו אשר הגיע לגיל 65 במהלך תקופת הביטוח, ימשיך להיות מבוטח. בסכומים לעיל עד 31/12/14  

 

בעלי רכב שגילם מעל 65 שנה עד גיל 75 שנה, יקבלו פיצוי בגין מוות למבוטח בלבד , בסכום ביטוח של 9,000  ₪.  מוות מתאונה בלבד או נכות תמידית ומוחלטת עקב תאונה למבוטח -בלבד בסכום ביטוח של 60,000 ₪,  המכסה נכות תמידית ומוחלטת מתאונה.

 

  

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright