היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח קבלני וביטוח רכוש

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

שקיעת קרקע ביטוח קבלני וביטוח רכוש

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה: הקמת מבנה חדש בסמוך למבנה קייםבעת ביצוע עבודות קבלניות הכרוכות בעבודות חפירה בסמוך למבנה קיים, קיימת סכנה של גלישת קרקע  העשויה לפגוע ביציבות של המבנה הסמוך, לגרום לתזוזה של אלמנטים במבנה הקיים, לסדקים ואפילו לסכן את יציבותו.

 

הכיסוי הביטוחי לנזקי רכוש, ניתן לפי הפוליסה לביטוח סיכוני אש תנאי ביט 2013 בכיסוי שקיעת קרקע:

 

"שקיעת קרקע

שקיעה ו/או ירידה ו/או גלישה ו/או התמוטטות ו/או סחף של קרקע, פתאומיים, מקריים ובלתי צפויים מראש, מאירוע אשר אינו מוחרג במפורש עפ"י סייגי הפוליסה."

 

כלומר, במקרה שבו יסודות המבנה לא היו מחוזקים כראוי מלכתחילה, אפשר שלא יתקיים בכלל כיסוי ביטוחי! 

 

הכיסוי לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות תנאי ביט 2013 הוא לפי הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וניתן למעשה באמצעות ביטולו של חריג קיים המוציא מכלל כיסוי ביטוחי:

 

"חבות בגין אבדן או נזק לרכוש צד ג' (כולל קרקע) עקב רעידות או עקב הסרה או החלשה של תמך או משען."

 

הכיסוי הביטוחי לפי הרחבות לפרק ב', לפי הנוסח הסטנדרטי של תנאי ביט הוא כדלקמן:

 

" כיסוי רעידות והחלשת משען

כיסוי זה הוא בתמורה לפרמיה נוספת. אם נרשם בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף ובכפוף לכל תנאי וסייגי הפוליסה, עד כמה שלא שונו בזה מורחבת הפוליסה לשפות את המבוטח בגין חבותו עקב אבדן או נזק לרכוש כלשהו השייך לצד ג', מבלי לפגוע בכלליות האמור כולל נזק לקרקע כתוצאה מרעידות, הסרה או החלשה של משען או תמך תוך כדי ביצוע העבודות המבוטחות. אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על 20% מגבול האחריות של הפוליסה או 4,000,000 ₪ הנמוך מהשניים."

 

יש לשים לב שמדובר בביטוח אחריות חוקית, כלומר במקרה שבו יסודות המבנה לא היו מחוזקים כראוי מלכתחילה, יכולה המבטחת לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות לדחות את התביעה בשל היעדר רשלנות או לטעון לרשלנות תורמת של בעל המבנה הסמוך שמגיעה לכדי אחוזים גבוהים או אפילו לכדי מלוא הנזק!

 

הכיסוי לפי ביטוח הרכוש והכיסוי לפי ביטוח העבודות אינם עומדים בסתירה אחד כלפי השני אלא משלימים אחד את השני, כאשר הכיסוי לפי פרק הרכוש מגן על בעלי הנכס השכן לאתר העבודות והכיסוי לפי פרק צד ג' של ביטוח העבודות הקבלניות מכסה את אחריותם של היזם והקבלן כלפי בעלי הנכס השכן וכלפי מי שביטח את בעלי הנכס השכן בביטוח רכוש במקרה של הגשת תביעת תחלוף כלפי היזם והקבלן.

 

הואיל וביטוחי העבודות הקבלניות בדרך כלל כוללים כיסוי לאחריות חוקית כלפי צד שלישי הכולל את ההרחבה לכיסוי אחריות בגין נזקי רעידות, הסרה או החלשה של משען או תמך וביטוח הרכוש כולל כיסוי לנזק הנגרם לרכוש המבוטח בשל שקיעת קרקע על מלוא סכום הביטוח לרכוש, נראה במבט ראשון, כאילו היזם, הקבלן ובעלי הרכוש מוגנים לפי הביטוחים הקיימים.

 

אולם בפועל לא כך הם פני הדברים. בכל הקשור בנזק הנגרם בשל שקיעת קרקע, מדובר באירוע מתמשך העשוי להתפרש למשך תקופה של שנים אחדות ככל שהבניין המוקם בשכנות למבנה הקיים כולל יותר קומות תת קרקעיות וגם או מרתפים. הפוליסה לביטוח רכוש, היא פוליסה שנתית ומבטח הרכוש לאחר קבלת ההודעה על הנזק שנגרם עשוי לסרב לחדש את הביטוח לשנה נוספת או לדרוש פרמיה גבוהה יותר ותנאים מחמירים יותר בחידוש הביטוח בעיקר לאחר תשלום מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח לאחר הנזק שכבר התרחש. במצב מסוג זה עשוי בעל הנכס השכן למצוא את עצמו במצב מורכב, בהתלבטות בין מבטחים שונים (הקיים והחדש) אשר כל אחד מהם עשוי לטעון כי הנזק נגרם או החומר בתקופת הביטוח  אצל המבטח השני. המבטח החדש גם יכול לטעון מדובר באירוע שכבר היה ידוע למבוטח ועל כן מדובר שאירוע שאינו תאונתי כמתחייב על פי תנאי הפוליסה ולשלול בכלל את הכיסוי הביטוחי.

 

הכלים העומדים לרשות בעלי הנכס שנמצא בשכנות לאתר ביצוע העבודות הם:

 

לפני תחילת העבודות לדרוש ולקבל מהיזם והקבלן:

 

  • סקר הנדסי לצורך ביטוח העבודות שיכלול המלצה לגבול אחריות ראוי לכיסוי נזקי אחריות בגין ויברציה לפי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ותנאי המיגון הנדרשים ע"י המבטחים לצורך הכיסוי המדובר.
     

  • אישור על קיום ביטוחים של הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות למשך כל תקופת הביטוח של העבודות הכולל ציון של גבול אחריות לכיסוי המדובר לפי הסכום שנקבע בדוח הסוקר וכן אישור מטעם חברת הביטוח, כי לאחר בדיקתה, נמצא, כי המבוטח עומד בכל דרישות המיגון לכיסוי זה, ככל שנדרשו ע"י המבטח.

 

לאחר אירוע נזק:

לשכור מיידית שירותים של מנהל/ת תביעות מטעם בעלי הרכוש ולא להסתפק בטיפים ובייעוץ של שמאי ביטוח או שמאי מקרקעין או יועץ ביטוח שאינו מנהל את התביעה בפועל. אם וכאשר חברת הביטוח תבקש לשנות לרעה את תנאי הביטוח בחידוש, לשכור שירותיו של עורך דין המומחה לדיני ביטוח שיכתוב לחברת הביטוח בעניין חוסר תום לב מצידה בהתנהלותה כלפי המבוטח, דבר המקנה למבוטח כלפי המבטח זכויות נוספות מעבר לזכויות המוקנות לו לפי הפוליסה.

 

חברת הביטוח מצידה יכולה לטעון כאמור לחיזוק לקוי של יסודות המבנה בעת הקמתו ובטענה זו לדחות את שתי התביעות לפי שתי הפוליסות כאחת!

 

 

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright