היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הרעת תנאי ביטוח

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2010

 

הרעת תנאי ביטוח בחידוש - מחייבת בהודעה  30 יום מראש והסכמת מבוטחים

 

מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

לפי חוזר פיקוח 1997/5 נדרשים המבטחים  להודיע למבוטחים על כל שינוי מהותי בפוליסה החדשה שלושים ימים לפני תום תקופת הביטוח הקודמת באמצעות מכתב נפרד.

 

סוכן הביטוח מחויב לשלוח הודעה בנפרד על השינוי המהותי ולוודא כי ההודעה התקבלה על ידי המבוטח וכי הוא מסכים לה.

 

השלכת המשבר הכלכלי על תנאי הביטוח

נראה, כי מלאכת יומם של המבטחים ושל הסוכנים מעולם לא היתה קשה, מפרכת ומסובכת כפי שהיא כיום. לאור המשבר הכלכלי העולמי שהביא בין השאר להפסדים כבדים לחברות הביטוח הישירות ולמבטחי משנה בארץ ובעולם, מציגות מרבית חברות הביטוח הפועלות בישראל, תנאי פתיחה קשים יותר כלפי המבוטחים בניהול משא ומתן לקראת חידוש הביטוחים לשנה נוספת. הקשחת התנאים מתחילה בדרישה להגדלת פרמיות, תעריפי ביטוח וסכומי השתתפות עצמית ונמשכת בהרעת תנאים לעומת השנה הקודמת הכוללת הקפדה רבה יותר על תנאי מיגון וצמצום תנאים מיוחדים והטבות שהוענקו למבוטחים במהלך תקופת הביטוח המסתיימת. כך גם  צומצמו בשל המצב תנאי פוליסות "ביט" של חברת כלל המשמשים גם מבטחים אחרים וידועים כתנאים המשופרים ביותר של ענף הביטוח כפי שכתב, דניאל ידין, החתם הראשי של כלל ביטוח במכתבו מחודש דצמבר 2008: "השנה חלו בפוליסות הביט שינויים המתחייבים ממצב השוק ודרישות מבטחי המשנה. שינויים אלו – מטבע הדברים הם מצמצמים.." ראו  מכתבו של דניאל ידין,

  

עליית מחירים מפנה את המבוטחים לבדוק אצל המתחרים

כל סוכן ביטוח מתחיל יודע, כי כאשר הוא מציג בפני המבוטח דרישה לתשלום גבוה יותר מזה ששילם בעבורו במהלך השנה המסתיימת וזאת בשעה שמקורותיו הכספיים של המבוטח, מושפעים אף הם מהמצב הכלכלי, הדבר מהווה תמריץ לפנות למתחרה ללא כל קשר למידת שביעות הרצון שיש למבוטח מתפקוד הסוכן. דאגה נוספת שנוספה לסוכנים היא המחשבה אם כל המבוטחים שהצליחו לחדש להם את הביטוח וכן מבוטחים חדשים אותם רכשו בעמל רב, יצליחו לשרוד את המשבר הכלכלי ולעמוד בתשלום עלויות הביטוח.

  

חוסר תשומת לב להרעה בתנאי ביטוח

במצב זה, נראה, כי  הרעת תנאי הביטוח בחידוש היא הדאגה האחרונה של הסוכנים הואיל ומרבית המבוטחים אינם יודעים להתמודד מול תנאי הפוליסה והבדיקה הראשונה והמיידית ולפעמים גם הבלעדית מתמקדת במחיר הביטוח ובמקרים נדירים יותר נבדקים גם סכומי ההשתתפות העצמית. כאשר נושא תנאי הביטוח אינו זוכה בדרך כלל לכל התייחסות עד שקורה מקרה הביטוח.

 

על כן נשאלת השאלה, מהי, אם בכלל מידת אחריותם של המבטחים והסוכנים להציג בפני המבוטחים את השינויים לרעה שחלו בתנאי הביטוח בחידוש והאם קיומו ופעילותו של יועץ ביטוח, אם וכאשר, מעלה או מורידה ממידת אחריותם? האם ניתן לראות בהרעת תנאי ביטוח בנסיבות המיוחדות של המשבר הכלכלי גזירת גורל וכוח עליון שיש בהם בכדי לפתור את המבטחים ואת סוכני הביטוח מכל אחריות להפניית תשומת לבם של המבוטח להרעת תנאי הביטוח בחידוש?

 

מי שטוען, כי מדובר בכוח עליון ובגזירת גורל, יתקשה להסביר את העובדות בשטח המורות על כך שמבוטחים ויועצים שעמלו וטרחו הצליחו לחדש ביטוחים ללא עליה במחירים ואפילו השיגו הוזלה של פרמיות ואפילו השיגו שיפור בתנאי הביטוח לעומת השנה הקודמת.

 

חובות המבטחים והסוכנים לפי חוזר הפיקוח 97/5

באשר לאחריותם של סוכני הביטוח והמבטחים בעניין הרעת תנאי ביטוח בחידוש, יש לראות את הוראות חוזר הביטוח הנשכח משנת 1997 -  חוזר ביטוח כללי 97/5 של המפקח על הביטוח מיום 9/12/97. הנושא את הכותרת: "אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למבוטחים". לפי אמור בחוזר, נדרשו המבטחות להודיע על כל שינוי מהותי בפוליסה החדשה שלושים ימים לפני תום תקופת הביטוח הקודמת באמצעות מכתב נפרד.  וזאת על מנת להותיר בידי המבוטח זמן לבצע את השינוי או לבחור במבטח אחר.

יש לשים לב, כי קיומם של יועצי ביטוח אינו נזכר בחוזר והאחריות המפורטת בו מוטלת כולה על שכמם של המבטחים והסוכנים המחויבים במקרה של החמרת תנאים בחידוש לשלוח הודעה בנפרד על השינוי המהותי ולוודא כי ההודעה התקבלה על ידי המבוטח וכי הוא מסכים לה.

 

בחוזר נאמר, כי מבטח שלא יעמיד מפורשות את המבוטחים אודות השינוי המהותי ולא יתריע עליו בנפרד ובגלוי, ייחשב בעיני הפיקוח על הביטוח כמי שלא נהג בתום לב ובדרך מקובלת, והפיקוח לא יראה בכך שינוי החוזה המקורי שנעשה על דעת שני הצדדים.

לפי פסק דין שנזכר בחוזר: ת.א (ירושלים) 7304/95, שחר נ' ציון חברה לביטוח בע"מ. נקבע, כי אפילו הדגשה באותיות גדולות ובצבע אדום על גבי כריכת הפוליסה וכן הודעתו של הסוכן אודות השינוי למבוטח - אין בהם כדי לקיים את דרישות החוק. כך, למשל, יש לראות בדרישה להתקנת אמצעי מיגון  שינוי מהותי לעומת הפוליסה הקודמת. המבטח יוודא המבוטח קיבל הודעה על כך וכי הוא מסכים לה.

 

לגבי תפקיד הסוכנים בעניין זה הובהר באותו חוזר שחובה עליהם להודיע ישירות למבוטחים על השינויים המהותיים ולהבהיר שמדובר בתנאי הקשור לתקופות הפוליסה או לכיסוי מקרה הביטוח, ולוודא שהמבוטח מסכים לשינוי. בעניין זה מוזכר פסק דין שניתן בת.א. (ירושלים) 7304/95, שם נקבע  כי מבוטח רגיל סומך בדרך כלל על סוכן הביטוח בכל הקשור לעסקת הביטוח.

 

הסכנה למבטחים

על כן, נדרשים עתה המבטחים וסוכני הביטוח למשנה זהירות גם בנושא צמצום התנאים בחידוש הביטוח. על המבטחים ליתן את הדעת לאחריותם בנושא ובעיקר לעניין אי תחולה של הגזרות באותם המקרים בהם לא הובאו הדברים לידיעת המבוטחים מראש כנדרש בחוזר ולאפשרות שהם עשויים למצוא את עצמם מפירים התחייבויות  כלפי מבטחי המשנה אם יחויבו לשלם בסופו של דבר לפי הפוליסות הקודמות כאשר הסכמי ביטוח המשנה נעשו לפי התנאים החדשים והפער בתשלום תגמולי הביטוח עשוי ליפול על חשבון המבטחים נטו ללא גיבוי של ביטוח משנה.

 


ראו גם :

 

קביעת מועד אחד לחידוש הביטוח

אישור כיסוי באמצעות המייל

חידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח

חידוש ביטוח כשמתנהלת תביעה

קביעת מועד שפוי לחידוש הביטוח


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright