היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר טוטל לוס וירידת ערך

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 
 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


טיפים   |  ניהול סיכונים לעסק  | ביטוח עסק רכוש | ביטוח אחריות של עסק  | ביטוח אינטרנט ומחשביםעל ביטוח  | ספרות ולימוד  |  ביטוח עסקים |  ביטוחי פרט  |  סיכונים  | סוכנים ומבטחים


 

להחיל חוזר טוטל לוס על כיסוי ירידת ערך הרכב

מאת: קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

חוזר הפיקוח הוא לעניין טוטל לוס בלבד

 

חוזר המפקח על הביטוח לעניין חישוב תגמולי ביטוח במקרה של אובדן מוחלט (טוטל לוס) לרכב מחייב את חברת הביטוח להודיע למבוטחים כבר במועד עריכת הביטוח את פרטי מחירון הרכב שבו  משתמשת החברה לצורך קביעת ערכו של הרכב, ליתן דוגמא למשתנים המפחיתים מערכו של הרכב ומידע למבוטח לגבי מידת ההשפעה, אם בכלל שיש למשתנים המפחיתים על גובה הפרמיה.

 

לפי האמור בחוזר, ציון הנושא בפוליסת הביטוח אינו מספיק ויש להביא את הדברים לידיעת המבוטח כבר בשלב הצעת הביטוח.

 

תלונה בנושא הפחתה כאשר המבוטח לא קיבל מידע כנדרש לפי חוזר הביטוח פורסמה בתוצאות בירור תלונות הציבור בדוח הפיקוח לשנת 2008 ונקבע, כי חברת הביטוח חייבת לשלם למבוטח את מלוא ערך הרכב הופיע במחירון.

 

העניין הוא שחברות הביטוח מורידות את המשתנים המפחיתים מערך הרכב לא רק במקרים של אובדן מוחלט אלא כמעט בכל מקרה של תשלום תגמולי ביטוח בשל תיקון הרכב בעקבות מקרה ביטוח לצורך חישוב ירידת ערך הרכב בשל מקרה הביטוח כאשר הבסיס לחישוב הוא ערך הרכב לפני קרות מקרה הביטוח, דהיינו, בניכוי המשתנים המפחיתים.

 

ההיגיון אומר, כי גם כאן כמו במקרה של טוטל לוס, ניתן להוריד את ערך הרכב רק אם הדבר נמסר למבוטח במועד הצעת הביטוח וכי רישום בפוליסה כשלעצמו אינו מספיק.

 

 


מה אומר החוזר?

 

חוזר   ביטוח  2000/12 מיום 13 בנובמבר 2000 מחייב את חברות הביטוח, בעקבות תלונות של מבוטחים שהגיעו לפיקוח על הביטוח, להודיע למבוטחים, על אופן חישוב ערך הרכב במקרה של טוטל לוס המועד ההתקשרות בהסכם הביטוח.

 

החוזר מחייב את חברות הביטוח:

 1. להודיע למבוטחים, בשלב הצעת הביטוח, מהו המחירון ביום כריתת החוזה המשמש אותן לקביעת ערך הרכב לחישוב תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח (להלן - המחירון).

  המחירון יצוין גם בדף
  פרטי הביטוח.

  הגדרות  בחוזר:
  "מחירון"
  - קובץ מחירים וכללים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב מכל הדגמים בין קונה מרצון ומוכר מרצון ואשר מתפרסם ומתעדכן באופן סדיר, ושניתן לעיין בו בכל עת.

  "ערך רכב בסיסי"
  - ערך הרכב המבוטח על פי המחירון ללא התחשבות במשתנים מיוחדים המשפיעים על ערך הרכב האמור, כגון: בעלויות קודמות, עבר תאונתי, קילומטראז', בלאי חריג ומיוחד (להלן - משתנים מיוחדים.
   

 2. לפרט בכתב בפני המבוטח בשלב הצעת הביטוח, פירוט מלא של המשתנים המיוחדים שבמחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח במקרים של אובדן גמור, או לחילופין יפנה את המבוטח למשתנים כאמור במחירון.
   

 3. לכלול בשלב הצעת הביטוח ובהבלטה מיוחדת הסבר מפורט בכתב למשמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על חישוב תגמולי הביטוח במקרה ביטוח, תוך פירוט 2 דוגמאות שכיחות לפחות. הסבר כאמור יכלל גם בדף פרטי הביטוח.
   

 4. לציין בכתב בשלב הצעת הביטוח ובדף פרטי הביטוח את השפעתם של המשתנים המיוחדים לעניין קביעת דמי הביטוח או לחילופין להצהיר, כי דמי הביטוח של הרכב המבוטח לא הושפעו בשל משתנים מיוחדים של הרכב המבוטח אשר יש בהם כדי להשפיע על ערכו במקרה של אובדן גמור כמפורט לעיל.

 

הסנקציה כלפי מבטח שאינו פועל לפי הוראות החוזר

במקרה ביטוח של אובדן גמור יחושב  ערך הרכב הבסיסי המקובל אצל המבטח או לפי מחירון אחר מקובל בשוק, ללא התחשבות במשתנים מפחיתים בלבד שלא צוינו. המבוטח יהיה רשאי להוכיח ערך שוק גבוה מערך הרכב הבסיסי בשל משתנים "חיוביים" דוגמת קילומטראז' נמוך או מספר מועט של בעלים קודמים או כל משתנה אחר המשפיע על הגדלת ערך הרכב.

 

 

החובה בתביעות

כאשר קורה מקרה הביטוח, על המבטח להעביר למבוטח, פירוט מלא של אופן חישוב תגמולי הביטוח בהתאם למחירון ולנמק כל הפחתה מעבר לשיעור ההפחתה המינימלי הקבוע במחירון וכל הוספה שלא על פי שיעור ההוספה המקסימלי הקבוע במחירון, המיוחסים לכל משתנה שצוין על ידו.

       

 

 

 

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright