היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

התקופה האבודה בביטוח אחריות חוקית

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

אין תקדים ל"תקופה אבודה" בביטוח אחריות
 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תוכן ומקימת אתרים

 

ההבדל בין ביטוח רכוש לביטוח אחריות

פיצוי בשל "התקופה האבודה"

 

פיצוי בשל תקופה אבודה בתביעות נזיקיןביטוח אחריות וביטוח רכוש מופיעים תחת אותו הפרק: פרק ד' ביטוח נזקים  בחוק חוזה הביטוח.

 

במספר תביעות בגין נזקי רכוש, שלא שולמו במועדן, חויבו המבטחים בתשלום פיצויים בשל הספדי המבוטחים בשל השיהוי שלא כדין בתשלום למבוטח. דבר דומה, טרם קרה, למיטב ידיעתי בתביעות ביטוח אחריות חוקית.

 

ההבדל בין שני הביטוחים

ביטוח רכוש וביטוח אחריות חוקית, נחשבים נכללים, כאמור, באותו פרק (ביטוח נזקים) בחוק חוזה הביטוח. על כן חלים על שני סוגי הביטוחים, הוראות דומות של החוק מאחר ועל שני הביטוחים חל עקרון השיפוי לפיו על המבטח לשלם את תגמולי הביטוח באופן שיביא את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אלמלא קרה מקרה הביטוח.

 

ההבדל העיקרי בין שני סוגי הביטוח הוא:

 

בביטוח רכוש - משלם המבטח את מלוא תגמולי הביטוח המגיעים לפי תנאי הפוליסה בשל הנזק לרכוש המהווה את נשוא הביטוח.

 

בביטוח אחריות חוקית - משלם המבטח תגמולי ביטוח רק לפי שיעור אחריותו של המבוטח לנזק. כלומר, אם המבוטח אינו אחראי לנזק שנגרם לא ישולמו תגמולי ביטוח בכלל.

 

כלומר אם המבוטח מתחייב לבטח רכוש הנמצא בשימושו לטובת משכיר הרכוש או גורם אחר, הרי שהפיתרון הוא ביטוח רכוש ולא ביטוח אחריות חוקית שלא ייתן פיתרון למקרים שבהם נגרם נזק שלא באחריותו של המבוטח, כמו למשל במקרה שמדובר בכוח עליון   (לדוגמא: נזקי טבע) או גורמים אחרים שאינם בשליטתו של המבוטח כמו נזק בזדון ע"י גורמים שאינם קשורים למבוטח, טיפול לקוי של בעל מקצוע באותו רכוש וכו'.

 

על הבדלים נוספים בין שני הביטוחים


הסיבה לפיצוי בשל "התקופה האבודה" בביטוח רכוש

הסיבה לפיצוי בשל "התקופה האבודה" מתוארת בת"א 270/00 סקאיי קלאב נגד פלתורס ואח':

 

"יש להבחין בין כיסוי לנזק תוצאתי במסגרת הפוליסה, לבין נזק תוצאתי כתוצאה מהפרה של הפוליסה. לדוגמה: בעל מפעל רוכש פוליסה המכסה את המפעל מפני נזקי שריפה וגם כיסוי מיוחד עבור אבדן הכנסות לתקופה של שנה. בעל המפעל יוצא מנקודת הנחה, כי חברת הביטוח תשלם במועד את תגמולי הביטוח, אך מאחר שרכישת מכונות חדשות והרכבתן ושיפוץ המפעל בעקבות השריפה עלול להתארך כשנה, יש צורך בכיסוי עבור אבדן הכנסות. אך יהא זה אבסורד אם נדרוש מבעל המפעל לרכוש כיסוי ביטוחי שיבטיח אותו מפני מצב בו המבטחת תפר את התחייבותה, ותשהה או לא תשלם כלל את תגמולי הביטוח. " (ההדגשים שלי ק.ש.).

 

כלומר, מדובר בציפיות המבוטח בביטוח רכוש שהן תשלום הנזק בתוך התקופה של 30 יום לאחר שהיו בידי המבטח כל המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו או תוך תקופה קצרה יותר, אם כך נקבע לפי הפוליסה.

 


 

בירור אחריות המבטח בשל נזק לרכוש

בכל הקשור לביטוח רכוש, הבדיקות הנעשות מטעם המבטח לצורך בירור חבותו הן נסיבות הנזק לרכוש (לבדוק אם הסיבה הקרובה למקרה הביטוח מבוטחת לפי הפוליסה) והיקף הנזק שנגרם לרכוש ביחס לסכום הביטוח וסכום ההשתתפות העצמית (על מנת לחשב את הסכומים המגיעים למוטב לאחר ניכוי ביטוח חסר, השתתפות עצמית וסכומים נוספים אותם נהוג לנכות מתביעות בגין נזק לרכוש).

 


 

בירור אחריות המבטח לפי ביטוח אחריות חוקית

בירור אחריותו של המבטח לפי ביטוח אחריות חוקית כולל להבדיל מהבירור הנדרש בשל הנזק לרכוש גם בירור מידת אחריותו של המבוטח לנזק ושיעורה.

 

כלומר, בביטוח אחריות חוקית,  על המבטח לבדוק אם המבוטח בכלל אחראי לנזק, הואיל וכאמור לעיל, אם סיבת הנזק אינה באחריות המבוטח (כמו למשל נזקי טבע, כוח עליון, נזק בזדון וכו') ביטוח אחריות חוקית אינו אמור לשלם.

 

בניגוד לביטוח רכוש, שם המבוטח אמור להוכיח את סיבת היקף הנזק ושיעורו, הרי שבביטוח אחריות חוקית, על התובע, הצד השלישי להוכיח את סיבת הנזק, שיעורו ובעיקר, כאמור את מידת אחריותו של המבוטח לנזק.

 

על אף העובדה שחברות הביטוח נוטות להתפשר בביטוחי אחריות חוקית (על מנת לחסוך את הוצאות התביעה ותשלום סכומים גבוהים יותר שיפסקו כנגדן בבית המשפט), הרי שהוכחה סופית של מקרה הביטוח תהיה לפי פסק דין חלוט של בית המשפט בנושא האחריות החוקית ועל כן, התקופה לתשלום תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב, אינה מתחילה במועד שבו חברת הביטוח קיבלה לידיה את דוח השמאי, כמקובל בביטוחי רכוש.

 

אולם מועד קבלתו של פסק דין חלוט אינו בהכרח המועד שבו יש להתחיל למנות את התקופה לתשלום תגמולי הביטוח בביטוח אחריות חוקית ובעניין זה טוב לראות ציטוט נוסף מת"א 270/00 סקאיי קלאב נגד פלתורס ואח':

 

"כאשר אין מחלוקת – על המבטח לשלם תוך 30 יום מקבלת הדרישה. כאשר יש מחלוקת והמבטח מבקש לברר את חבותו, מרוץ 30 הימים לתשלום תגמולי הביטוח, מתחיל במועד שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לשם בירור החבות. ודוק: לא ניתן להסיק מלשון הסעיף, כי לגבי תגמולי ביטוח השנויים במחלוקת בתום לב, מועד התשלום הוא בהכרח לאחר הכרעה שיפוטית. המועד לתשלום תגמולי הביטוח אף אינו תלוי במועד השלמת החקירה על ידי המבטחת – ולר עמ' 604, ואין להסיק מסעיף 27 כי במקרה של מחלוקת בתום לב, המבטח רשאי שלא לשלם כלל את תגמולי הביטוח ולהמתין עד לבירור המחלוקת בבית המשפט. אמת המידה היא אובייקטיבית וחיצונית – המועד בו היו בידי המבטח הנתונים הדרושים לבירור החבות. מטרת הסעיף היא לצמצם ככל שניתן את המצוקה הכלכלית של המבוטח בתקופת הביניים בין קרות מקרה הביטוח לבין תשלום תגמולי הביטוח – אליאס לעיל כרך א' עמ' 272.

 


 

נזקים למבוטח בשל אי תשלום תביעת אחריות חוקית

כאשר מדובר בביטוח רכוש, הרי שאומדן הנזקים למבוטח בשל שיהוי בתשלום תגמולי ביטוח הוא יחסית פשוט וקל יותר לזיהוי ולהוכחה מאשר שיהוי בתגמולים המגיעים לצד שלישי וחברת הביטוח עשויה גם לבוא ולטעון, כאילו למבוטח לא נגרם כל נזק כאשר היא אינה משלמת במועד את תגמולי הביטוח המגיעים לצד השלישי.

 

בעניין זה, יש לקחת בחשבון את הנזקים למבוטח עצמו שיכולים להיות:

  1. עיכוב במסירת העבודות והפסדים שיביא לגידול בהוצאות המימון של המבוטח בשל אי תשלום המבטח בגין נזק שנגרם לציוד השייך לצד שלישי המשמש את המבוטח לביצוע עבודות או יצור מוצרים. כלומר ההפסד במקרה זה דומה להפסד שנגרם למבוטח בשל נזק לרכוש בבעלותו.
     

  2. פגיעה במוניטין של המבוטח באופן העשוי לפגוע באפשרותו לשכור ציוד נוסף מאותו המשכיר או ממשכירים אחרים ופגיעה בהיקף ההזמנות של המוצרים מהמבוטח בשל אי עמידה במועדי ההספקה להם התחייב.
     

  3. ביטול זמן ומימון הוצאות לניהול תביעה משפטית כנגד המבטח.

על כן, הפיתרון המומלץ על ידי הוא כלילת זיקת המבוטח בביטוח רכוש הנערך לציוד המושכר לו על ידי הבעלים ובכלל זה ויתור על זכות התחלוף של המבטח לטובת המבוטח, התחייבות המבטח של הציוד שלא לחייב את הביטוחים הנוספים של השוכר במקרה של נזק וסעיף חוזי לפיו המשכיר מוותר לשוכר על כל נזק האמור להיות כלול במסגרת ביטוח הרכוש של הציוד.

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright