היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הערות למבקר

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני


 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

הערות ראש הממשלה לדוח המבקר בנושא ביטוח

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים בביטוח כללי

 

 

 

שר המשפטים יעקב נאמןשר המשפטים, יעקב נאמן, פרסם את במסמך "הערות ראש הממשלה" לדוח מבקר המדינה ובכלל זה לליקויים בנושא הביטוח המופיעים בדוח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2012.

להלן תמצית להתייחסות לחלק מההערות ובסוף הכתבה, קישור למסמך המלא (151 עמודים) המציג את כל ההערות לגבי הביקורת בנושאים כלכליים בדוח המבקר לרבות נושא הביטוח המוצג בפרק הראשון של המסמך.

במסמך "הערות ראש הממשלה" מפורטות תגובות של מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי הגופים המבוקרים, אליהם פנה המפקח הכללי באגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה שבמשרד ראש הממשלה עוד לפני פרסום דוחות מבקר המדינה, וביקש תגובותיהם לממצאי הביקורת ודיווח על הפעולות שננקטו או המתוכננות להינקט לתיקון הליקויים.

 

בדברי המבוא, מציין, נאמן, כי המעקב בליקויים, אשר לא דווח על תיקונם, יימשך, והם יפורסמו בספר ה"מעקבים" הקרוב. כוונת דוח המעקב לגרום תחושה ברורה אצל המבוקרים כי ממשלת ישראל תעמוד על תיקון הליקויים.

 

במשרד ראש הממשלה נקבעו מספר מבחנים שעל פיהם ייבחרו הנושאים לדיון בוועדת השרים לביקורת המדינה, וביניהם: משמעותו הציבורית של הנושא, פגיעה בביטחון, בבטיחות ובבריאות הציבור, פגיעה בטוהר המידות, היבטים הנוגעים לתיאום הבין משרדי ועבודת המטה של הממשלה, ייעול, חסכון ושיפור השירות לציבור. יש להתייחס לא רק למשרד המבוקר ולתיקון מעשי של הליקוי, אלא יש ללמוד ממצאי הביקורת ולהפיק לקחים לכלל המערכת הממשלתית.

 

הנושא הראשון בתגובות הוא היערכות הממשלה לביטוח רכוש ותשתיות מפני אסונות. הגופים המבוקרים: משרד האוצר, רשות המיסים, רשות החברות הממשלתיות, משרד החינוך, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות שדות תעופה, חברת רכבת ישראל, חברת החשמל לישראל, חברת נמלי ישראל, חברת נמלי חיפה, חברת מקורות, חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, ענבל -חברה לביטוח בע"מ, חברת תשתיות נפט ואנרגיה.

 

הליקויים שנמצאו בדוח מבקר המדינה מתייחסים לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה לגביה לא נקבעו ע"י ועדת הקרן הפנימית באגף החשב הכללי במשרד האוצר: יעדים למבנה ההון המיטבי, לא הוגדרו מטרות לצבירה בקרן ואף לא הוגדרו היתרות הנדרשות לצבירה, לא על בסיס ענפי ולא על בסיס מצטבר. לא נקבעה מידת התחלופה הרצויה בין צבירת היתרות בקרן הפנימית לבין ביטוח משנה.

 

ליקוי נוסף מדיניות ניהול הנזילות של החשכ"ל אינה מתייחסת לרמת הנזילות הנדרשת בגין הקרן הפנימית וקרן הפיצויים, וטרם נקבע שיעור היתרות שעל החשכ"ל להחזיק בגין קרנות אלו.

 

מתגובת החשב הכללי במשרד האוצר ניתן ללמוד כי ההתמודדות במקרה אסון תמומן, בין היתר, באמצעות:

  • הפעלת פוליסות ביטוח של גופים ציבוריים בחברות ביטוח חיצוניות.

  • גיוס חוב בחו"ל בערבות ממשלת ארצות הברית.

  • שימוש בכספי קרן תקבולי המדינה מגז.

  • קופת החשב

כלים נוספים העומדים לרשות הממשלה לשימוש לאחר התממשות אירוע קטסטרופה (POST EVENT):
 

א. הגדלת מיסים.

ב. קיצוץ רוחבי בתקציב.

ג. הגדלת היקף הגיוסים.

 

פנייה לסיוע חיצוני - למשל, הלוואה מ- IMF במסגרת קווי אשראי קצרים. יש לציין כי נוהל הפנייה וטווחי הזמן לקבלת הסיוע נבדקים בימים אלו.

 

לגבי ליקויים בפיקוח ובבקרה של הממשלה באמצעות רשות החברות הממשלתיות על מדיניות הביטוח של החברות הממשלתיות בכלל ושל חברות תשתית חיוניות למשק בתחום הביטוח של חברות תשתית ממשלתיות חיוניות למשק: היעדר הערכות של ערך כינון של הרכוש הקבוע שבבעלותן ובאחריותן לצורך ביטוחו, ליקויים בתדירות עדכונן והיעדר הערכות מקצועיות בדבר הנזק האפשרי המרבי (MPL) לצורך ביטוח מפני נזקי רעידות אדמה. ליקויים אלה, בשילוב מדיניות ביטוח סלקטיבית של הרכוש הקבוע בחלק מן החברות, מעלים את החשש לקיומם של ביטוחי חסר בחברות בהתממשות רעידת אדמה.

 

מתגובת החשב הכללי במשרד האוצר ניתן ללמוד כי במסגרת ההמלצות של הצוות הבין משרדי נקבע סטנדרט ביטוחי אשר יהווה את ברירת המחדל לביטוח לגופים האמורים ובנוסף, במסגרת "הצעת המחליטים" אשר תוגש צפוי להיכלל סעיף אשר מנחה את הרגולטורים הממונים על הגופים הציבוריים להנחות את הגופים הכפופים להם לבטח את נכסיהם בהתאם לסטנדרט לעיל, כאשר סטייה מן הסטנדרט תוכל להתבצע רק לאחר דיון מקצועי בנושא ובכפוף לאישור הרגולטור. "הצעת המחליטים" תועבר במסגרת וועדת שרים לבחינת היערכות הפיננסית של הממשלה לאירוע רעידת אדמה.

 

במסמך המלא ניתן למצוא גם תגובות לליקויים שנמצאו בנושא הביטוח במשרדי החינוך והתחבורה, קרן הפיצויים הינה קרן לפיצוי בגין נזקים הנובעים מאירועי מלחמה וטרור, סקר סיכונים לביטוח רכוש של חברת המים הלאומית, מקורות, ביטוח נזקי רעידת אדמה ובכלל זה גלי צונאמי של חברת נמלי ישראל, חברת נתיבי גז, חברת החשמל שאינה מבטחת עצמה מפני נזקי טרור ומלחמה, ונמצא שהיא נסמכת רק על קרן הפיצויים, רשות שדות התעופה, רכבת ישראל, מע"ץ, ניהול הפיצויים מנזקי בצורת ועוד.

 

למסמך המלא

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright