עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 8/12/2016

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

 

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

תבליט

ניהול תביעות ביטוח

 

כל התייעצות כרוכה בתשלום!

 

 


 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2016

 

כתבת השבוע: תחלוף השבה ושיבוב אינן מילים נרדפות

הבלוג השבועי - פוסט השבוע: בלעדי לאתרסוכן ביטוח לא בכל מחיר

 

 

 

תקנות לעניין מצב רפואי קודם

מאת: קטיה שורצמן, מנסחת פוליסות, יועצת לתביעות ביטוח

 ולניהול סיכונים

 

 

בנימין נתניהו החתום על התקנות כשר האוצר

לכל הטוען לצמצום או להיעדר קיומו של כיסוי ביטוחי לפי פוליסת תאונות אישיות לתלמידים וביטוח אדם בכלל בשל מצב רפואי קודם של מבוטח, אשר גרם לכאורה למקרה הביטוח, להלן תמצית תקנות הפיקוח משנת 2004 (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לענין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004) תקנות עליהן חתום בנימין נתניהו כשר האוצר של מדינת ישראל.

 

מדובר בתקנות המסדירות את אופן קביעתו של סייג בשל מצב רפואי קודם  בחוזה ביטוח.

 

ניתן ללמוד מכך, שאין לראות את קיומו של סייג בחוזה ביטוח לענין מצב רפואי קודם מבלי שנקבע בחוזה הביטוח באופן מפורש סייג העונה על הוראות התקנות האמורות.

 

ההגדרות בתקנה 1 כוללות:

 

 "מצב רפואי קודם" – מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לענין זה, "אובחנו במבוטח" – בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות לביטוח.

 

"סייג בשל מצב רפואי קודם" – סייג כללי בחוזה ביטוח הפוטר את המבטח מחבותו, או המפחית את חבות המבטח או את היקף הכיסוי, בשל מקרה ביטוח אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל של מצב רפואי קודם, ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל הסייג.

 

תקנה 2 - תוקף סייג בשל מצב רפואי קודם

 

סייג בשל מצב רפואי קודם, לענין מבוטח שגילו במועד תחילת תקופת הביטוח הוא:

(1)  פחות מ-65 שנים – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מתחילת תקופת הביטוח.

 

(2)  65 שנים או יותר – יהיה תקף לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מתחילת תקופת הביטוח.

 

תקנה 3 סייג בשל מצב רפואי מסוים למבוטח מסוים -  סייג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל מצב רפואי מסוים שפורט בדף פרטי הביטוח לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף לתקופה שצוינה בדף פרטי הביטוח לצד אותו מצב רפואי מסוים.

 

תקנה 4 אי תחולת סייג בשל מצב רפואי קודם -  סייג בשל מצב רפואי קודם לא יהיה תקף אם המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא סייג במפורש בדף פרטי הביטוח את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת המבוטח.

 

תקנה 6 מתייחסת לתוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם במקרה של החלפת חוזה ביטוח

 

 (א)  תוקפו של סייג בשל מצב רפואי קודם לא יוארך או יחודש בעת החלפת חוזה הביטוח בחוזה ביטוח דומה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אלא אם כן נקבע תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי מסוים כאמור בתקנה 3 לכל תקופת הכיסוי הביטוחי:

 

(1)   בחוזה ביטוח שנעשה ליחיד – בעת החלפת החוזה אצל אותו מבטח.

 

(2)   בחוזה ביטוח שנעשה לקבוצת מבוטחים – בעת החלפת החוזה אצל אותו מבטח או אצל מבטח אחר.

 

(ב)  האמור בתקנת משנה (א) לעניין תוקפו של הסייג בשל מצב רפואי קודם, לא יחול לגבי כיסוי ביטוחי שהוסף או לגבי הרחבה של כיסוי ביטוחי, שנעשו בעת החלפת חוזה הביטוח.

 

התקנות אינן חלות על ביטוח נסיעות לחו"ל  ועל חוזים לביטוח עובדים זרים.

 

בברכה,

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים


 

 

 

כל בדיקה או התייחסות נוספת כרוכה בתשלום וכל פניה שהיא הכוללת מחמאה לטיפים ולאתר, אזכור הכרות קלושה או השתתפות בהרצאה של הח.מ. אינה נחשבת לתשלום. בקיצור, מחמאה אינה המחאה...

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright