היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ניוד סכומים בביטוח רכוש

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מדריך ביטוח רכוש של עסק

סעיף ביטוח עודף בפוליסות רכוש
מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותנאי פוליסה

 

ניוד סכומים בביטוח רכוש

סעיף ביטוח עודף, שנקרא גם "סעיף ניוד סכומים", הוא למעשה הרחבה המופיעה בחלק מהפוליסות לביטוח רכוש המאפשרת למבוטח לנייד עודף של סכום ביטוח באחד מסעיפי הפוליסה המבוטח בביטוח יתר לסעיף אחר שנמצא בביטוח חסר.
 

יישום הסעיף נעשה בדרך כלל, אך לא תמיד, לאחר קרות מקרה הביטוח אם וכאשר מתברר, כי הסעיף אשר בגינו המבוטח מגיש תביעה לתשלום תגמולי הביטוח נמצא במצב של ביטוח חסר כאשר בסעיף אחר לפי אותה הפוליסה נמצא סעיף אחר במצב של ביטוח יתר.

 

הרציונל שעומד מאחורי הרחבה זו אומר שהמבוטח שילם בסך הכל את הפרמיה הנכונה בעבור סכום הביטוח המלא והוא אינו אמור להיענש בשל חלוקה שאינה נכונה של סכום ביטוח בין סעיפי הרכוש השונים.

 

תנאי הפוליסה של תוכניות הביטוח השונות אינם זהים וניתן למצוא הבדלים בין הפוליסות השונות כאשר הסעיף הנדון, כאמור, אינו מופיע בכולן.

 

הרחבה זו עשויה לעורר מספר שאלות כמו למשל:

 1. מה קורה כאשר המיון (התעריף) בעבור הסעיף שנמצא בביטוח חסר עולה על זה שנקבע לסעיף שנמצא בביטוח יתר?
   

 2. מה קורה במצב שבו המיון לסעיף שנמצא בבטוח יתר עולה על המיון לסעיף הנמצא בביטוח חסר?
   

 3. האם ניתן לעשות שימוש בהרחבה זו לפי פוליסה שקיימים בה מספר סעיפים כאשר סעיף אחד נמצא אומנם בביטוח יתר אבל ניתן למצוא מצב של ביטוח חסר במספר סעיפים?
   

 4. האם ניתן ליישם את הוראות הסעיף כאשר סך כל סכומי הביטוח לפי הפוליסה נמוכים מערכו הכולל של הרכוש המבוטח?
   

 5. האם קיימת מגבלה לסכום אותו ניתן להעביר מסעיף לסעיף?
   

 6. האם ניתן לעשות את ההעברה בכל עת במהלך תקופת הביטוח?

 

את התשובות לשאלות הנ"ל ניתן למצוא בנוסח הסעיף כפי שהוא מנוסח בפוליסה ועל פי הנוהג הקיים, כאשר נוסח הסעיף אינו ברור ובהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח.

 

 1. כאשר המיון (התעריף) בעבור הסעיף שנמצא בביטוח חסר עולה על זה שנקבע לסעיף שנמצא בביטוח יתר – לפי נוסח הסעיף בתנאי ביט 2011 ובתנאי אש-כול של חברת מגדל 2011 – ניתן להעביר סכום בטוח מסעיף אחד לסעיף שני גם כאשר המיון לביטוח לפי הסעיף אליו מועבר סכום הביטוח הוא גובה יותר מזה שנקבע לסעיף אשר ממנו מועבר סכום הביטוח אלא שבמקרה כזה, נדרש המבוטח לשלם למבטח את הפרש הפרמיה בעבור הסכום המועבר. הסעיפים אינם מציינים ממתי יש לחשב את הפרש הפרמיה אולם ההיגיון אומר, כי  חישוב הפרש הפרמיה ייעשה פרור-רטה, כלומר יחסית לתקופת הביטוח שנותרה מיום ביצוע ההעברה ועד תום תקופת הביטוח.
   

 2. כאשר המיון לסעיף שנמצא בבטוח יתר עולה על המיון לסעיף הנמצא בביטוח חסר -  לפי נוסח הסעיף בתנאי ביט 2011 והסעיף הנדון בתנאי אש-כול של חברת מגדל 2011 – לא נקבע מה ייעשה במקרה הנדון וניתן להבין, כאילו המבוטח ששילם למעשה פרמיה עודפת אינו זכאי להחזר פרמיה. הצדק וההיגיון גורסים אחרת ולמעשה, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח, יכול המבוטח לבקש את תיקון הפוליסה באמצעות הקטנה של סכום ביטוח לסעיף שנמצא בביטוח יתר והגדלה של סכום ביטוח הנמצא בביטוח חסר ובמקרה זה, יהא על חברת הביטוח לזכות את המבוטח בעבור הפרש הפרמיה העומד לזכותו אם וכאשר הפרמיה בעבור הרכוש שנמצא בביטוח יתר נקבעה לפי מיון גבוה יותר מהפרמיה שנקבעה לסעיף שנמצא בביטוח חסר. חישוב הפרמיה, במקרה זה, ייעשה לפי חישוב פרו-רטה יחסי לתקופת הביטוח שנותרה מיום הדרישה עד לסיום הביטוח. ניתן לחשוב, כי גם במקרה של העברת סכום ביטוח לאחר שכבר קרה מקרה הביטוח המבוטח זכאי להפרש הפרמיה העומד לזכותו. אולם כאן מדובר בהרחבה של ממש המאפשרת למבוטח להגדיל את סכום הביטוח לגבי סעיף הנמצא בביטוח חסר באופן רטרואקטיבי לאחר שכבר קרה מקרה הביטוח. מסיבה זו נראה, כי אין מקום להחזיר למבוטח גם הפרשי פרמיה ובכל מקרה, לדעתי, מרבית המבוטחים אם לא כולם, שמחים להימלט מעונשו של ביטוח חסר תמורת ויתור על הפרש פרמיה שאולי עומד לזכותם שנראה בויתור הגיוני וזניח לאור הנסיבות.
   

 3. כאשר קיימים מספר סעיפים בפוליסה ולא כולם נמצאים במצב של ביטוח יתר - כלומר, סעיף אחד נמצא אומנם בביטוח יתר אבל ניתן למצוא מצב של ביטוח חסר במספר סעיפים אחרים. שאלה זו נובעת גם מניסוחו של הסעיף לפי תנאי ביט 2011 הקובע, בין היתר, כי

  " ...סכום
  הביטוח של כל אחד מהסעיפים המבוטחים מסעיפי הרכוש המבוטח לפי הפוליסה נמצא בביטוח יתר..."  כלומר ניתן להבין, כי על מנת ליישם את הוראות הסעיף, המבוטח אמור להימצא במצב של ביטוח יתר בכל סעיפי הפוליסה האחרים למעט סעיף אחד הנמצא בביטוח חסר. פרשנות זו אינה נראית לי סבירה לאור הכוונה של הסעיף והעובדה שחוק חוזה הביטוח מאפשר למבוטח החפץ בכך להימצא במצב של ביטוח חסר לפי בחירתו. יותר מכך, על כוונת המבטח ניתן ללמוד לפי הנוסח האנגלי של תנאי ביט שפורסמו בשנת 2008, כאשר הנוסח של הסעיף בעברית היה כפי שהוא היום:

 

"… If it is ascertained that the sum of insurance of any of the sections of the property insured…"

הווה אומר, לפי התרגום לאנגלית הכוונה היא לאחד מהסעיפים ולא לכל הסעיפים. שאם זו היתה הכוונה של המחבר, הרי שאז היה כתוב באנגלית:

"each one of the items.."

 

 לעניין זה, הנוסח של תנאי אש-כול של חברת מגדל הוא הרבה יותר ברור:
" במידה
ויתברר שסכום הביטוח של סעיף אחד או יותר מסעיפי הרכוש המבוטח לפי הפוליסה נמצא בביטוח יתר..."

 

בהנחה שתנאי הביטוח ביט 2011 אינם אמורים להיות נוחים וטובים פחות מתנאי אש-כול ולאור המשמעות הברורה העולה מתרגום הסעיף לאנגלית, עולה כי ניתן להעביר סכום ביטוח מסעיף הנמצא בביטוח יתר לסעיף הנמצא בביטוח חסר גם כאשר קיימים סעיפים אחרים הנמצאים בביטוח חסר או כאשר רק סעיף אחד מסעיפי הרכוש נמצא במצב של ביטוח יתר.

 

 1. ישום הוראות הסעיף כאשר סך כל סכומי הביטוח לפי הפוליסה נמוכים מערכו הכולל של הרכוש המבוטח - לאור האמור בסעיף 3 הנ"ל, משתמע, כי ניתן להעביר סכומי ביטוח מסעיף לסעיף גם במצב שבו סך כל סכומי הביטוח לפי הפוליסה נמוכים מערך הרכוש המבוטח כאשר סעיף אחד או יותר נמצאים במצב של ביטוח יתר.
   

 2. קיומה של מגבלה לסכום אותו ניתן להעביר מסעיף לסעיף -  המגבלה נקבעת ע"י המבטח בתנאי הסעיף כאשר תנאי ביט 2011 ותנאי אש-כול 2011 מגבילים את סכום ההעברה לכדי 20% מסכום הביטוח של הסעיף שנמצא בביטוח חסר. הואיל ומדובר בתנאים מוסכמים בין מבטח לבין מבוטח, ניתן לסכם עם המבטח על שיעור שונה של מגבלה או אפילו לבטל אותה בכלל, בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מבוטח והגישה החיתומית של חברת הביטוח בכל מקרה ומקרה.
   

 3. האפשרות לעשות את ההעברה בכל עת במהלך תקופת הביטוח -  שאלה זו מתבקשת לפי נוסח ההרחבה של תנאי אשכול המאפשרת למבוטח להעביר סכומים לאחר שקרה מקרה הביטוח בעוד שההרחבה לפי תנאי ביט מאפשרת להעביר סכומים במשך כל תקופת הביטוח. למעשה, מדובר לדעתי בהבדל שהוא אופטי בלבד, הואיל וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, המבוטח רשאי לבקש תיקון של סכומי הביטוח בפוליסה ללא כל מגבלה ואינו זקוק לשם כך לכל הרחבה מיוחדת.

 

להלן סעיפי ההרחבות לפי הפוליסות הנזכרות:

 

כ.ג. ביטוח עודף ביט 2011

"במידה ויתברר שסכום הביטוח של כל אחד מהסעיפים המבוטחים מסעיפי הרכוש המבוטח לפי הפוליסה נמצא בביטוח יתר, יוכל המבוטח (משך כל תקופת הביטוח) להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם ימצא בביטוח חסר,  ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על 20%מהסעיף שנתון בביטוח-חסר ובמידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף,  ישלם המבוטח פרמיה נוספת בהתאם."

 

19. ביטוח עודף – אש-כול – אש מורחב מגדל 2011

"במידה ויתברר שסכום הביטוח של סעיף אחד או יותר מסעיפי הרכוש המבוטח לפי הפוליסה נמצא בביטוח יתר, יוכל המבוטח בקרות מקרה הביטוח להעביר את עודף סכום הביטוח לסעיף אחר באם ימצא בביטוח חסר, ובלבד שסכום ההעברה לא יעלה על 20%  מסכום הביטוח של הסעיף שנתון בביטוח חסר. במידה והמיון לסעיף שבביטוח חסר יהיה גבוה מהמיון לסעיף שבביטוח עודף, ישלם המבוטח דמי ביטוח נוספים בהתאם."

 

ביט 2008 באנגלית

"23.Over-Insurance

If it is ascertained that the sum of insurance of any of the sections of the property insured hereunder is over-insured, the Insured may (during the whole period of insurance) transfer the excess of the amount insured to another section, if it is under-insured, provided that the amount transferred shall not exceed 20% of the under-insured section and if the rate of premium of the under-insured section is higher than that of the over-insured section, the insured shall pay an additional premium accordingly."


תודה מיוחדת לשחר בועז מחברת איילון אשר הפנה את תשומת ליבי לסוגיה מעניינת זו.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright