היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

פגיעה בהכנסות המבטחים בשל דמי ניהול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

ביטוח חיים

פנסיה

קופות גמל

ביטוח מנהלים

 

מגדל וכלל מדווחות על פגיעה עתידית בהכנסות בשל הקטנת דמי ניהול למקבלי קצבה

 

 

מטבע 10 ש"ח עם כיתוב "דמי ניהול"

 דיווח  מגדל לבורסה לניירת ערך מיום 11/1/2022:

"... ביום 11 בינואר 2022 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התיקון לתקנות, לפיו שיעור דמי הניהול המרביים שניתן יהיה לגבות ממקבלי קצבה יעמוד על 0.3% לשנה. שיעור זה יחול על מי שיחל לקבל קצבה בקרן הפנסיה החל מיום 1 בפברואר 2022 וכן על מי שיקבל קצבה בפוליסות ביטוח שיוצאו לאחר המועד האמור.

 

להערכת החברה, תיקון זה צפוי לפגוע בהכנסות וברווחיות של מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, חברות בשליטת החברה, בעיקר בגין פגיעה במוצרי החסכון ארוך הטווח

 

בשלב זה, ולאחר בחינה נוספת שנערכה במגדל ביטוח בעקבות אישור התיקון לתקנות כאמור, אין באפשרות החברה להעריך את מלוא ההשלכות של התיקון האמור על פעילותה ורווחיותה, אשר מושפעות, בין היתר, מהסביבה התחרותית, מהמוצרים העתידיים בתחום זה ומטעמי הציבור."

 

דיווח של כלל לבורסה מיון 12/1/2022

בהמשך לדיווחה המיידי של החברה מיום 11.1.2022 (אסמכתא 2022-01-005461) בדבר בחינת אפשרות לבצע הנפקה של מניות החברה ובהמשך למפורט בסעיפים 2.5.2.3 ו- 6.1.2.3(1) לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוחותיה התקופתיים של החברה לשנת 2020, בנוגע טיוטת תקנות שעיקרן הצעה להעמדת דמי הניהול למקבלי קצבאות על 0.3% (חלף התקרה כיום של 0.5% או 0.6%, בהתאם לסוג המוצר), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 11.1.2022 אישרה וועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשפ"ב – 2021, במסגרתן נקבע כי התקרה האמורה תחול ביחס למי שיחלו לקבל קצבאות זקנה ושארים מקרן פנסיה החל מיום 1.2.2022, וכן על מקבלי קצבאות זקנה וקצבאות שישולמו למוטבים מפוליסות ביטוח שישווקו ממועד זה.

 

להערכת החברה, יישום התיקון האמור צפוי להביא לפגיעה בהכנסות וברווחיות העתידיות של הגופים המוסדיים שבשליטת החברה. בשלב זה לא ניתן להעריך את מלוא השלכות יישום התיקון האמור, שתלויות, בין היתר, בהתנהגות הגופים המתחרים, וגורמי השיווק בשוק, במוצרי הביטוח שיאושרו לשיווק, ובהתנהגות הלקוחות.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright