היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תשלום מקדמות בשל נזק לרכוש

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

תשלום מקדמות בשל נזק לרכוש

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח

 

ויתור על קבלת מקדמות במועד המגיע למבוטח בתביעות גדולות לפי תנאי החוק והפוליסות עשוי להתגלות כוויתור מיותר על סכומים גדולים של ריבית.

 

 

ויתור על מקדמות הוא ויתור על ריביתחוק חוזה הביטוח, תקנות חוק הפיקוח ותנאי הפוליסות מאפשרים למבוטחים לקבל מקדמות על חשבון תגמולי הביטוח המגיעים להם בשל נזק מבוטח ולמעשה ניתן, נהוג ומקובל להגיש יותר מבקשה אחת לתשלום תגמולי ביטוח בשל נזק אחד מבוטח.

 

הסיבה לכך פשוטה. בירור תביעה בשל נזק עשוי להיות ארוך וממושך והמבוטח עשוי להיזקק לכספים באופן מיידי לכיסוי הוצאותיו המבוטחות (כמו למשל בביטוח אובדן רווחים) ולשיקום או תיקון מיידי של פריטי רכוש אותם הוא מעוניין לשקם או לתקן.

 

כמו כן, במהלך הטיפול בתביעה ובירור אחריותו של המבטח לגבי כל הרכוש שניזוק, קיימת אפשרות, שלפחות לגבי חלק מהרכוש רו גם חלק מהסכם אין מחלוקת בין המבטח לבין המבוטח.

 

בניהול תביעות ביטוח בסכומים גבוהים, בעיקר כאשר מנהל התביעה מטעם המבוטח עוסק גם בניהול תביעות מטעם מבטחים, קיימת אפשרות סבירה שהמבוטחים לא יעשו שימוש בכל הזכויות המוקנות להם לפי תנאי הפוליסה כאשר הם מעוניינים לקבל בראש ובראשונה הכרה מחברת הביטוח בעצם קיומו של הכיסוי הביטוחי.

 

בתביעות ביטוח בהיקפים גדולים, דוגמת הנזק שנגרם באיקאה, עלות הריבית על הכסף המגיע למבוטחים לפי תנאי הפוליסה מהווה גורם משמעותי.

 

על כן, להלן, הזכויות המגיעות למבוטחים לקבל תשלומים על חשבון הנזק ומקדמות לפי תנאי החוק ופוליסות ביט, כאשר לפי תנאים מיוחדים של יועצי ביטוח, קיימת לפעמים אפשרות לקבלת מקדמות במועדים מוקדמים יותר מאלו המפורטים בתנאי ביט.

 

חוק חוזה הביטוח – קובע, לפי סעיף 27 "המועד לתשלום תגמולי הביטוח", כי:

"תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א), והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים." על סעיף זה בחוק חוזה הביטוח לא ניתן להתנות אלא לטובת המבוטח או המוטב.

 

בנוסף לכך, לפח תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם-1980 מיום 21 בינואר 1980 בחתימתו של יגאל הורביץ שר האוצר, דאז, כי חברות הביטוח מחויבות לכלול בפוליסות תנאי המחייב אותן לשלם למבוטחים מקדמות להוצאות רפואיות ולתיקון רכוש שניזוק. סעיף  6.  - מקדמות בהחזר הוצאות קובע, כי:

 

 "בפוליסה שלפיה זכאי המבוטח לקבל החזר של הוצאות רפואיות או הוצאות תיקון של רכוש שניזוק ייקבע כי המבוטח זכאי לקבל מהמבטח לפי דרישתו מקדמות או התחייבות כספית שיאפשרו לו לקבל את השירות הרפואי או שירות התיקון, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו על פי הפוליסה."

 

פוליסות לפי תנאי ביט קובעות אף הן חיוב מבטחים בתשלום מקדמות לפי פרקי הכיסוי הביטוחי השונים.

 

הפוליסה לביטוח אובדן תוצאתי (אובדן רווחים) קובעת, כי המבטח ישלם מקדמות כבר בתום החודש הראשון:

 

"סילוק נזק

מוסכם בזה כי בתום החודש הראשון לתקופת השיפוי ומידי חודש לאחר מכן,  מתחייב המבטח לשלם למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו בשיעור של 75% מסכום ההפסד החודשי המשוער,  כפי שיוערך על-ידי השמאי המטפל.  בכל מקרה של חילוקי-דעות בין המבוטח לבין המבטח בדבר גובה התשלום המגיע על-פי פרק זה,  מתחייב המבטח לשלם את הסכום שאינו שנוי במחלוקת,  מבלי לפגוע בזכויות המבוטח או בזכויות המבטח."

 

גם הפוליסה לביטוח אש, תנאי ביט כוללת תנאי לתשלום מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת:

 

"

 א.   בקרות נזק לרכוש המבוטח על-פי פוליסה זו, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים, יהא המבוטח זכאי לקבל מן המבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק,  וזאת על חשבון הכספים שיגיעו לו מן המבטח  לפי תנאי פוליסה זו. מקדמה כזו תנוכה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים שישולמו למבוטח,  כאשר חישוב ערך המקדמה מסכום תגמולי הביטוח הסופיים יעשה על בסיס ערכה הדולרי, או באם הפוליסה שקלית ערכה הצמוד ביום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.

 

ב. מינוי שמאי לטיפול בנזקים יעשה על-ידי ועל חשבון המבטח. לגבי ביטוחים המנוהלים על-ידי "תחום עסקיים וישירים" ,ימונה השמאי תוך תאום מלא עם המבוטח.  השמאי יתבקש למסור דו"ח ראשוני בהקדם האפשרי,  כשסכומי האבדן או הנזק,  מחולקים לפי הסעיפים בפוליסה.

 

ג.  בכפוף לאמור בסעיף א' לעיל, המבטח מקבל על עצמו, במקרה שהנזק מכוסה ללא ספק,  ותוך זיקה לעניין ביטוח חסר, לשלם למבוטח מקדמות בשיעורים כדלקמן:

  1.  בועיים לאחר קבלת הדו"ח הנ"ל - 30% מסכום אומדן הנזק המכוסה, כמפורט בדו"ח הנ"ל.
     

  2.  כעבור 21 יום מהתשלום הראשון ,תשלום משלים בשיעור 20% (דהיינו,  סך הכל עד 50% מסכום הנזק המכוסה,) כמפורט בדו"ח הנ"ל. במקרה שבדו"חות נוספים יתברר שישנם שינויים מהותיים לגבי הדוח הראשוני שלפיו שולמו המקדמות, יושלמו המקדמות בהתאם בהקדם.
     

  3. במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו למבוטח, יחזיר המבוטח את ההפרש, כולל ריבית והצמדה בהקדם."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright