ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

 

 

 

 

ליום 11/8/2009

 

חדשות ביטוח

 

 

 

 
   

  עתיד הסוכן | רישוי | עבודת סוכנים | יועצים ומשווקים פנסיה וחיים |  אחריות מקצועית |  הקרב האלמנטרי של הסוכנים


  

טיוטת חוזר- תעריפי הפול מיום 1/11/2009

 

טיוטת תעריף הפול מיום 1/11/2009באתר הפיקוח על הביטוח פורסמה טיוטת חוזר תעריפי הפול מיום 1/11/2009

 

בטיוטת החוזר:

 

הגדרות המושגים:  "ביטוח שיורי" , "בעלות פרטית"  - רכב שאינו רשום ע"ש גוף משפטי כמו  תאגיד, מלכ"ר וכו' ואינו משמש למטרת עסק,   "בעלות אחרת" - בעלות שאינה פרטית, "דמי ביטוח" – ברוטו למעט מימון קרנית, "דמי ביטוח נטו" - דמי ביטוח למעט דמים, "דמים" - סכום לכיסוי הוצאות המינהל של המבטח, עמלת סוכנים ורווח, "מנהל ההסדר"  ו"תנית השתתפות עצמית" - תניה בדבר השתתפות עצמית כאמור בסעיף 3א(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

 

דמי ביטוח נטו  - יהיו בהתאם לסכומים המפורטים בנספח א' לחוזר. לצורך קביעת דמי הביטוח נטו של אופנועים, שאינם מזוהים כרכב אספנות, לנהג נקוב בבעלות פרטית ובבעלות אחרת במסגרת ההסדר לביטוח שיורי, ייעשה שימוש במשתנים ובנוסחת התעריף הקבועים בנספח ב' לחוזר.

 

הצמדה למדד - דמי הביטוח נטו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו ב -1 בכל חודש לפי שיעור השינוי במדד שפורסם לחודש מאי 2008 ועד למדד שפורסם לחודש השלישי שלפני יום העדכון.

 

 תוספות לדמי הביטוח נטו - סכום ההשתתפות במימון הקרן לפי צו הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002 ודמים בסכום השווה ל- 8 אחוזים מדמי הביטוח נטו.

 

דמי ביטוח נטו אצל מבטחים - לא יעלו על 90 אחוזים מדמי הביטוח נטו עבור אותו מבוטח במסגרת ההסדר לביטוח שיורי.

 

פירוט המשתנים והמקדמים שבהם ייעשה שימוש בקביעת דמי הביטוח נטו לנהג נקוב בבעלות פרטית ובעלות אחרת:

 

גיל - תוספת פרמיה לנהגים צעירים עד גיל 25 בהדרגה לפי קבוצות גיל (הפרמיה לנהגים גבוה יותר מהפרמיה לנהגות) והנחה לנהגים מגיל 40 בהדרגה לפי קבוצות גיל ללא הבדל בין נהגים לנהגות.

 

ותק - תוספת פרמיה בגין ותק נהיגה פחות מ 4 שנים, בהדרגה לפי מספר שנים והנחה לוותק נהיגה מ 8 שנים, ללא הבדל בין נהגים לנהגות.

 

תוספת פרמיה בעבור תאונות - משתי תאונות 5% תוספת 3 ויותר 10% תוספת פרמיה ללא הבדל בין נהגים לנהגות.

 

מספר הרשעות חמורות - הרשעה אחת 5% תוספת פרמיה שתי הרשעות ויותר 10% תוספת פרמיה - ללא הבדל בין נהגים לנהגות.

 

 

הערות:

  1. לאופנוע לשימוש כל נהג, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-1.45.

  2. לאופנוע המשמש ללימוד נהיגה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב - 1.25.

  3.  לאופנוע שגילו 30 שנה או יותר, המזוהה כרכב אספנות ברישיון הרכב, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב-0.25.

  4. לאופנוע המושכר לתקופה של עד שנה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.56.

  5. לאופנוע המושכר לתקופה של שנה ומעלה, יש להכפיל את הסכום הנקוב ב- 1.44.

  6.  מבוטח המבטח שני אופנועים או יותר, שאינם מזוהים כרכב אספנות, בבעלות פרטית לתקופה של שנה בפוליסות שבהן הוא הנהג הנקוב היחידי, יקבל הנחה בדמי הביטוח בשיעור של 20% על כל אחד מהאופנועים, בגין תקופות הביטוח החופפות.

  7. מבוטח הרוכש ביטוח הכולל תנית השתתפות עצמית בסכום של 10,000 ₪ בגין נזק שאינו נזק ממון ו- 7 ימים בגין אבדן השתכרות יקבל הנחה בשיעור של 11%, לעומת ביטוח ללא תנית השתתפות עצמית.

 

 

 

נוסחת התעריף שבה ייעשה שימוש בקביעת דמי הביטוח נטו לאופנועים לנהג נקוב בבעלות פרטית ובבעלות אחרת:(מקדם הרשעות+מקדם תאונות+מקדם ותק נהיגה+מקדם מין וגיל+1) * (הסכומים על פי נספח א')                  

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright