היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטול ע"י מבטח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

ביטול ביטוח ע"י המבטח

מאת קטיה שורצמן

 

 

עמדת הפיקוח על הביטוח בנושא ביטול פוליסותבתחילת חודש אוגוסט 2011, פרסם הפיקוח על הביטוח נייר עמדה בנושא ביטול פוליסה לביטוח תאונות אישיות ע"י המבטח.

 

לפי עמדת הפיקוח על הביטוח -  אין לכלול בפוליסות לביטוח ביטוח תאונות אישיות תנאי שלפיו מבטח רשאי לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא, למעט העילות הקבועות בחוק (כמו למשל העילות הקבועות בחוק חוזה הביטוח: הפרת חובת הגילוי במועד ההתקשרות בביטוח, הפיכת מקרה הביטוח לבלתי אפשרי והפרה של חובת הגילוי).

 

לפי הפיקוח על הביטוח:

סיבה א' - "הקניית וודאות למבוטח למשך תקופת הביטוח שנקבעה בחוזה הוא עקרון יסודי בחוזה ביטוח, שלו חשיבות יתרה בענייננו.  תנאי בחוזה ביטוח המאפשר למבטח לבטל את החוזה מכל עילה שהיא אינו עולה בקנה אחד עם עקרון חשוב זה.  טובתו של מבוטח נפגעת במיוחד בנסיבות בהן ביטול חוזה ביטוח במהלך תקופת הביטוח עלול להסב לו נזקים,  בשל הצורך למצוא מבטח חלופי לתקופה שנותרה עד למועד תום תקופת הביטוח או בנסיבות בהן ביטול חוזה באמצע התקופה מהווה שיקול חיתומי אצל מבטחים אחרים."

 

סיבה ב' - בנוסף נסמך הפיקוח על הביטוח על הוראות סעיפים 17-19 בחוק חוזה הביטוח (המחייבות את המבוטח להודיע למבטח על החמרה בסיכון ומאפשרות למטח, בין היתר, לבטל את הביטוח בשל החמרה בסיכון) שלפי עמדת הפיקוח על הביטוח אינן חלות על ביטוח תאונות אישיות ומכאן המסקנה שאם המבטח אינו רשאי עפ"י הוראות חוק חוזה הביטוח לבטל את הפוליסה לביטוח תאונה מחלה או נכות בשל החמרה בסיכון, קל וחומר שאינו רשאי לבטל את הפוליסה מכל סיבה שהיא לפי הוראות סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח, אשר לגביו לא נקבע כל סייג להתניה

 

התייחסות לעמדת הפיקוח:

סיבה א – אינה מיוחדת ביטוח תאונות אישיות בלבד והאמור במכתב העמדה של הפיקוח נכון לגבי כל ביטוח באשר הוא המבוטל על ידי חברת הביטוח כאשר רכישת ביטוח חלופי לאחר ביטול ביטוח קיים על ידי מבטח הופכת למלאכה קשה ביותר ולפעמים גם בלתי אפשרית לאותו מבוטח שהפוליסה שלו בוטלה במהלך תקופת הביטוח.

סיבה ב' – ההסתמכות על אי תחולתן הוראות  סעיפים 17-19 בחוק חוזה הביטוח, היא בעייתית. החוק אינו קובע במפורש, כי הוראות סעיפים אלו אינן חלות על ביטוח תאונה מחלה ונכות. קביעה זו מבוססת על כך שפרק ג' העוסק בביטוח תאונה מחלה ונכות, קובע, כי במקרה של ביטוח תאונה מחלה ונכות שלא לפי שיעור הנזק שנגרם, יחולו הוראות פרק ב' (ביטוח חיים) בשינויים המחויבים. סעיף 49 בפרק ב' העוסק בביטוח חיים הוא הסעיף הקובע את אי התחולה של סעיפים 17-19 לחוק ויש גורמים הרואים באי תחולתו של סעיף 49, כשינוי מתחייב בכל הקשור לביטוח תאונות אישיות, ואסביר:

הסיכון בביטוח תאונות מבוסס, כידוע על עיסוקו של המבוטח, המשמש בסיס לקביעת התעריף לביטוח, חברות הביטוח מחייבות את המבוטחים להודיע על שינוי בסיכון הקשור בשינוי העיסוק ורואות בשינוי מסוג זה עניין מהותי לגביו קיימת תחולה של סעיפים 17-19 לחוק ורואות בכך שינוי מתחייב לעומת ביטוח חיים. כלומר,  יש מי שחושב, כי הוראות סעיפי 17-19 אכן חלות בביטוח תאונות אישיות

 

ביטול ביטוח ע"י המבטח עפ"י חוק

ביטול פוליסת ביטוח ע"י המבטח לפני תום תקופת הביטוח ללא ציון סיבת הביטול מבוסס על הוראות סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח:

" 10. ביטול החוזה

ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני."

סעיף זה (עליו ניתן להתנות ללא סייג), מהווה למעשה את הבסיס לסעיפי ביטול בפוליסות שונות המאפשרות לחברות הביטוח לבטל את הפוליסות במהלך תקופת הביטוח ללא ציון סיבת הביטול.

 

חברות הביטוח נסמכות על האפשרות לביטול ביטוח ללא פירוט סיבה, גם על תקנה מס' 3 בקובץ תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) התשמ"ב-1981:

 

" 3. ביטול ביטוח

בכל חוזה ביטוח ייקבע כי אם המבטח ביטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת."

 

תקנה זו, כפי שניתן לראות אינה קובעת כל חריג או סייג לעניין פוליסה או ענף ביטוח שהוא והיא חלה, על כל ענפי הביטוח השונים וכל הפוליסות הקיימות

 

התייחסות בספר "דיני ביטוח" מאת עו"ד ירון אליאס

 

הספר "דיני ביטוח" מאת עו"ד ירון אליאס (מהדורה שניה 2009, הוצאת דין והביטוח) מקדיש לנושא ביטול הביטוח פרק מיוחד, הוא פרק 17 בספר  וכך כותב המחבר במבוא לפרק:

"חוזה ביטוח ניתן לביטול על סמך שלוש עילות עיקריות. הראשונה, עילה שמקורה בתניה חוזית המקנה לצדדים זכות בלתי מותנית לבטל את החוזה בכל עת (תניית ביטוח מוסכמת)...."

בהמשך כותב המחבר עם המגמה של בתי המשפט בערכאות הנמוכות ביחס לתניית הביטול:

"פסיקה זו, הנסמכת על עקרון תום הלב, מציבה שני סייגים עיקריים לכוחו של המבטח להביא חוזה לידי סיום הסייג הראשון נוגע לסיבת הביטול לפי סייג זה, הסיבה לביטוח חוזה הביטוח צריכה להיות סבירה. בהקשר זה נקבע כי ביטול הנובע מהערכה של המבטח שלפיה המשך ההתקשרות בחוזה ביטוח אינו כדאי מבחינה כלכלית הוא ביטול שלא כדין. הוא הדין לגבי ביטול הנובע מהידרדרות שחלה במצב בריאותו של המבוטח. הסייג השני נובע מהנמקת הביטול לפי סייג זה, על המבטח למסור למבוטח מבעוד מועד הודעה המפרטת את הסיבות לביטוח החוזה. נראה עם זאת, כי בעוד שהסייג הראשון עשוי לשלול את תוקף הביטול, הרי שהיעדר הנמקה אינו שולל מיניה וביה את הביטול אלא מהווה שיקול נוסף לצורך בחינת תוקפו."

אליאס מזכיר בספרו את פס,ד שניתן ע"י בית משפט השלום חיפה בתיק 11031/03 מקור הוד יצור ושיווק (1988) בע:מ נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ.

 

הסיבות האפשריות לביטול פוליסות ע"י המבטח

בבחינת הפרקטיקה המקובלת בענף הביטוח, ברור לכל, כי חברת ביטוח אינה מעוניינת, בדרך טבע, לפעול לביטול פוליסת קיימות אלא לשווק כמה שיותר פוליסות חדשות ועל כן השימוש בזכות הביטול ללא נימוק המוקנית לחברת הביטוח על פי תנאי הפוליסה אינה נעשית לעיתים תכופות הסיבה לביטול ללא פירוט סיבה יכולה להיות מקרה שבו נודעו לחברת הביטוח, פרטים הנוגעים לסכנה שבאישיות המבוטח (כמו למשל התנהגות עבריינית, ניסיון להונות בתביעת ביטוח וכו' ) וחברת הביטוח אינה מסוגלת או גם אינה מעוניינת להוכיח את טענתה והיא מעדיפה להחזיר אפילו פרמיה גבוהה יותר מזו ששולמה ע"י המבוטח (לפי הבסיס המחויב עפ"י חוק: הפרמיה שחברת הביטוח היתה גובה ממבוטח דומה, יחסית לתקופת הביטוח שנותרה) ולהשתחרר מהביטוח.

 

סיבה נוספת, נדירה אף היא ופחות מחמיאה לחברת ביטוח, היא הפסקת עבודה עם סוכן מסוים שלא נעשית בדרכי נועם. כאשר שימוש בסעיף הביטול נעשה בדרך של נקמה בסוכן הביטוח. ברור, כי במקרה האחרון, יוכלו המבוטחים לטעון כנגד חברת הביטוח, כי הביטול נעשה בחוסר תום לב.

 

מה עושים סוכני ביטוח?

היתרון של המבוטחים באמצעות סוכני ביטוח הוא שבמקרים רבים, בהם חברות הביטוח מבקשות להשתחרר מהביטוח לפני תום התקופה מהסיבות המפורטות לעיל, נחלץ סוכן הביטוח לעזרת המבוטח ופועל בדרך שבה המבוטח הוא זה שמבטל את הביטוח ולא חברת הביטוח, כאשר מוסכם מראש בין הצדדים, כי החזר הפרמיה במקרה הנדן ייעשה לפי חישוב פרו-רטה יחסי לתקופה ולא לפי החישוב העונשי המקובל שנקרא "תקופה קצרה".

 

ההתניות המיוחדות בתנאי פוליסות VIP

בפוליסות מיוחדות הנערכות לפי המלצות של יועצי ביטוח ובכלל זה הח"מ, ניתן למצוא הרחבות מיוחדות לעניין הביטול החל בהרחבה לפיה על חברת הביטוח להודיע למבוטח 60 יום לפני הביטול של הביטוח במקום 21 יום כמקובל וכלה בסעיף מיוחד המופיע בפוליסות של לקוחותי, לפיו חברת הביטוח מתחייבת שלא לבטל את הפוליסות עד תום תקופת הביטוח למעט במקרים שבהם המבוטח לא שילם את הפרמיה (דמי הביטוח) או ניסה לרמות את חברת הביטוח בעת יישוב תביעה.

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright