היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

שריפות ענק

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 


 

שריפות ענק בראי הביטוח

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

צילום אילוסטרציה של שריפההשריפה הגדולה שפרצה בצהריי יום שבת ה 21/6/2014 במפעל "מוצרי שלם" בפארק התעשייה בקיסריה מעוררת מחשבה לגבי בחינת הכיסוי הביטוחי הנדרש הן לסיכוני רכוש והן לסיכוני אחריות חוקית במקרים של אירוע נזק רחב ממדים העשוי להשפיע על מפעלים ובעלי רכוש הנמצאים בשנות למפעל וגם על תנועת כלי רכב ואנשים  באזורים הסמוכים וגם או הנמצאים בסביבתו של המפעל.

 

לפי פרסום בכלי התקשרות טרם הובהר מקור השריפה במפעל לייצור אריזות פלסטיק ורשויות הכיבוי בודקים אם האש פרצה בשטח האחסון החיצוני של המפעל אשר פעל, לפי הפרסומים, ללא אישור של רשויות הכיבוי.

 

אם יתברר, כי ההשערה לגבי מקור האש נכונה, אזי יתכן שחברת הביטוח שביטחה את המפעל תוכל בנסיבות מסוימות להיות פטורה כליל מתשלום הנזק לרכוש ואולי גם מתשלום תגמולי הביטוח לפי הפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים.

למשל: במצב שבו המבוטח לא הביא לידיעתה של חברת הביטוח את נושא אי השלמת אמצעי הכיבוי לפי דרישות מכבי אש ולא קיבל את הסכמתה למתן כיסוי ביטוחי במצב שבו המפעל פועל ללא אישורי הכיבוי הנדרשים וזאת בעיקר אם לפי הפוליסות הספציפיות של המבוטח הוגדו דרישות הכיבוי של מכבי האש כעניין מהותי, עשויה חברת הביטוח לטעון, אם יתברר, כי אכן האש פרצה מהמקום שבו לא הותקן המיגון הנדרש ע"ח רשויות הכיבוי, כי אילו ידעה את הנתונים האמורים לא היתה מקבלת את העסק לביטוח ומביאה הוכחות לבית המשפט, כי מבטחים נוספים היו נמנעים מלבטח את העסק בנתונים האמורים.

 


 

חברת הביטוח תוכל להסתמך על האמור בסעיפים 18 19 ו 21 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981:

"תוצאות של החמרת הסיכון

18.   (א)  תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע לו עליו בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

           (ב)  ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך קיומו על אף השינוי.

           (ג)   קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

(1)   לא ניתנה הודעה לפי סעיף 17, והדבר נעשה בכוונת מרמה;

(2)   מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.

 

שלילת תרופות

19.   המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 18 בכל אחת מאלה:

 

(1)   השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותו או על חבות המבטח או היקפה;

(2)   השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח;

(3)   השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו.

...

אמצעים להקלת הסיכון

21.   הותנה שעל המבוטח או על המוטב לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך, יחולו הוראות סעיפים 18 ו-19, בשינויים המחוייבים."

 


 

מצד שני, אם חברת הביטוח ידעה את המצב או לא ציינה בכל הפוליסות הרלוונטיות את נושא הרישוי מטעם רשויות כיבוי האש כעניין מהותי. או במצב שבו חברת הביטוח שלחה סוקר סיכונים מטעמה שטרח לקבוע תנאי מיגון לפי מיטב הבנתו מבלי להתייחס לדרישות של רשויות הכיבוי, סביר להניח שחברת הביטוח לא תוכל להתנער מאחריותה לתשלום הנזק לפי תנאי הפוליסה לביטוח הרכוש.

 

אחד הדברים שחברות הביטוח אינן לוקחות בחשבון לפעמים הוא נושא הגדרת דרישות הכיבוי כעניין מהותי גם בפוליסות לביטוח אחריות חוקית ומסתפקות בהגדרת הנושא בעניין מהותי בפוליסות הרכוש בלבד. במצב מסוג זה, קיימת אפשרות לדחיית תביעה לפי ביטוח הרכוש כאשר לפי ביטוחי האחריות החוקית תתקשה חברת הביטוח לדחות את התביעה בשל אי קיומו של מצב שלא הוגדר על ידה כעניין מהותי מלכתחילה.

 

בעניין ביטוח אחריות חוקית, בעיקר ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, גם כאשר חברת הביטוח תכיר בכיסוי הביטוחי, עדיין עומדת על הפרק סוגיית גבולות האחריות שנקבעו בפוליסה הספציפית. אם המבוטח ביקש לחסוך בדמי הביטוח וקבע מראש גבולות אחריות נמוכים מדי, הרי שהוא עשוי למצוא את עצמו בחסרון כיס של עשרות מיליוני שקלים אשר יכללו בתביעות אשר יוגשו כנגדו בשל הנזקים לעסקים שבשכנות ובסביבת העסק המבוטח.

 

אחד הכלים הטובים לחסכון בעלות ביטוח צד ג' הוא הסכם ויתור הדדי על תחלוף בין עסקים שכנים, כך כל עסק מבוטח אינו נדרש לרכוש גבולות אחריות גבוהים לכיבוי אחריות כלפי העסקים בשכנות בכין הנזק הצפוי להיגרם להם בשל אירוע אש שפרצה מהמתחם שבו הוא פועל.

 

אם חברת הביטוח תכיר בכיסוי הביטוחי, אזי לפי הוראות חוק חוזה הביטוח (סעיף 61 (א) החל על ביטוחי אחריות חוקית ורכוש), אחראית חברת הביטוח, מעל ומעבר לסכומי הביטוח ולגבולות האחריות לפי הפוליסות לשלם למבוטח גם בעבור הוצאות סבירות להקטנת הנזק שנגרם (גם אם האמצעים שננקטו לא הצליחו למנוע או להקטין את הנזק בסופו של דבר) במקרה הנדון מדובר לפי הפרסומים בפעילות של 69 צוותי כיבוי הכוללים יותר מ-120 כבאים שפעלו בסיוע מטוסי הטייסת לכיבוי שריפות.

 

חברות הביטוח נוהגות לפרש את המשפט "הוצאות סבירות למניעת ולצמצום נזק" כהוצאות סבירות ביחס לסכומי הביטוח ולגבולות האחריות שנקבעו בפוליסה, כך שגם במקרה שבו חברת הביטוח תכיר בכיסוי הביטוחי, עשוי המבוטח למצוא את עצמו בחסרון כיס רציני במקרה של ביטוח חבר לפי ביטוחי הרכוש (ואולי גם המקרה של קביעת תקופת שיפוי קצרה מדי לפי הפוליסה לביטוח אובדן רווחים) וקביעת גבולות אחריות בלתי ראויים בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי.

 

לסיכום, באירוע של שריפה גדולה עומד למעשה למבחן שיקול הדעת של המבוטח בקביעת סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ביצוע המיגון והיענות לקבל הייעוץ הביטוחי הראוי לגבי הגדרת תנאי הפוליסות.

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright