היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר השרברבים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מתי יבוא האינסטלאטור? תלוי בחברה

 

מי מקיים את הוראות חוזר השרברבים?

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת תביעות בביטוח כללי

 

תצלום של צנרת מים בדירה

חוזר   ביטוח אלמנטרי  1999/4, המוכר בשם "חוזר השרברבים", הוא חוזר המסדיר את נושא ביטוח נזקי צנרת לפי ביטוח הדירה באמצעות שרברב מטעם המבטח או מטעם המבוטח ופורסם בחודש מרץ 1999.

 

החוזר שנקרא, "דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים", מתייחס בתחילתו לחובת הגילוי של המבטח כלפי המבוטח בכל הקשור בפוליסת ביטוח הכוללת כיסוי נזקי צנרת כאשר תיקון הנזק נעשה באמצעות שרברב מטעם המבוטח.

 

על כן, קובע החוזר, כי

 

"בשלב הצעת הביטוח חייב המבטח לאפשר למבוטח לרכוש פוליסה המקנה לו את הזכות לבחור בכל שרברב בעת קרות מקרה הביטוח (להלן: פוליסה מורחבת).

 

זכות בחירה זו צריכה להיות מעוגנת במפורש בהצעת הביטוח ובפוליסה המוצעת.

 

...

 

לפיכך:

על אף האמור בסעיף א' רשאי המבטח לאפשר למבוטח לרכוש פוליסה המגבילה את זכות הבחירה בין שרברבים, בדרך של הפניית המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח לקבלת שרותיה של חברת שרברבים או הגבלת המבוטח לבחור מתוך רשימה סבירה של שרברבים בפריסה גיאוגרפית נאותה (להלן: פוליסה מוגבלת). "

 

כלומר, לפי האמור בחוזר, ציון בפוליסה שהתיקון ייעשה על ידי שרברב מטעם המבטח אינו מספיק אם הדבר לא הובא לידיעת המבוטח בשלב ההתקשרות בהסכם הביטוח:

 

"בחירת המבוטח בפוליסה המוגבלת מותנית בחתימתו הנפרדת בטופס הצעת הביטוח, בה הוא מאשר כי הוא יודע כי זכות בחירתו בשרברב הוגבלה וכי למרות זאת הוא מעונין בפוליסה זו, ובלבד שהמבטח הבליט את הגבלת זכות הבחירה בטופס הצעת הביטוח.

 

התקשרו הצדדים בעסקת ביטוח ללא חתימה נפרדת של המבוטח בטופס הצעת הביטוח, ... יראו את הצדדים כמי שהתקשרו בעסקת ביטוח לפי פוליסה מורחבת."

 

כאשר המבוטח לא חתם בחתימה נפרדת בטופס הצעת הביטוח, כי הוא בוחר בשרברב מטעם המבטח - הפוליסה תכסה תיקון ע"י שרברב מטעם המבוטח, גם אם לפי הפוליסה הכיסוי יהיה מוגבל לשרברב מטעם המבטח.

 

מה קורה בחידוש הביטוח?

החוזר מתייחס  גם לנושא של חידוש הביטוח והוא אינו מחייב את המבוטח בעת חידוש הביטוח לחתום בחתימה נפרדת בטופס הצעת הביטוח, לאישור ידיעתו, על הגבלת זכות בחירתו בשרברב מטעמו.

 

אולם, על אף הפטור מהחובה להחתים את המבוטח בעת חידוש הביטוח, החוזר מחייב את המבטחים להודיע למבוטחים בכתב לפני חידוש הביטוח בכל מקרה שבו הפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי לנזקי צנרת, בין אם מדובר בכיסוי המקנה למבוטח תיקון הצנרת ע"י שרברב מטעמו ובין אם הוא מקנה כיסוי לתיקון הצנרת מטעם המבטח .

 

"לקראת חידוש חוזה הביטוח, בין אם זו פוליסה מורחבת ובין אם זו פוליסה מוגבלת, יביא המבטח לידיעת המבוטח, בכתב, את משמעותה של הפוליסה שברשותו ויבהיר למבוטח את זכותו לבחור בפוליסה האחרת. האמור לעיל יבוצע לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד סיום החוזה, תוך פירוט ההבדלים בתנאי הפוליסות ודמי הביטוח."

 

לחוזר צורף נספח המפרט הנחיות למבטחים ביישום החוזר, המחייבות את המבטחים להגיש לאישור הפיקוח על הביטוח את:

 

 1. הנוסחים האמורים להופיע בפוליסות הביטוח המורחבות (שמאי מטעם המבוטח) והמוגבלות (שמאי מטעם המבטח).
   

 2.  הנוסח שיופיע בהצעת הביטוח לחתימת המבוטח על הסכמתו לביצוע התיקון ע"י שרברב מטעם המבטח.
   

 3.  התעריף לכיסוי נזקי צנרת לפי כל אחת משתי החלופות.
   

 4.  נוסח המכתב שיישלח אל המבוטח לקראת חידוש הפוליסה, כמתחייב על פי הוראות החוזר.
   

 5.  הנוסח שיופיע בפוליסות המקנות כיסוי לנזקי צנרת כאשר התיקון נעשה ע"י שרברב מטעם המבטח לפיו חברת הביטוח והיא לבדה אחראית מול המבוטח.

 

שתי שאלות לסיכום

 

נשאלת השאלה, מי מהמבטחים מקיים את כל ההוראות המפורטות בחוזר השרברבים?

 

ושאלה נוספת, חשובה לא פחות היא, כיצד נוהגת מחלקת פניות הציבור של הפיקוח על הביטוח כאשר מופנית אליה תלונה של מבוטחים בקשר לנושא של כיסוי נזקי צנרת?

 

האם הפיקוח מפנה את התלונה של המבוטח לחברת הביטוח בהתאם לנהוג ולמקובל אצלו או שהוא מבקש בנוסף לקבל דיווח מחברת הביטוח לגבי יישום הוראות החוזר בכל מקרה של תלונה של מבוטח המגיעה לשלוחנו?

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright