היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נדחה בג"צ סוכני הנסיעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

חיתום בביטוח חובה לרכב

למדריך תביעות ביטוח רכב

ביטוח חובה

 

 

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

 

בג"צ דחה עתירת התאחדות סוכני הנסיעות

 

 

 

 

אילוסטרציה של חופשהבג"ץ  2969/19 התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל נ' הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ואח'

הרכב של שלושת שופטי בית המשפט העליון בראשותו של השופט ד' מינץ ובהסכמתם של השופטים י' עמית ו ע' ברון, דחה ביום 16/7/2019 את העתירה של התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל כנגד הפיקוח על הביטוח בעניין מועד כניסתו לתוקף של חוזר סוכנים ויועצים 2014-10-2 שכותרתו "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי" בקשר לשיווק ביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות סוכני נסיעות, ליום 1.5.2019.

 

מתוך ההחלטה:

 

"נקודת המוצא לדיון מתחילה בסעיף 24 לחוק האוסר על כל אדם בישראל לעסוק ב"תיווך לענין ביטוח", אלא אם יש בידו רישיון מתאים. אכן, כפי שגם הבהירו המשיבים, עיסוק של גוף שאינו מפוקח בתיווך בביטוח עלול להביא לפגיעה קשה בזכויותיהם של ציבור המבוטחים. בהקשר זה, יש לחדד כי "תכלית העל" המנחה את פעולותיו של המפקח על הביטוח היא הגנה על ציבור המבוטחים. ...

 

הנחת היסוד היא כי פעולתם של סוכני הנסיעות – הכוללות בדרך כלל, בין היתר, הצגת הצעה לרכישת פוליסת ביטוח, סיוע במילוי הטפסים הרלוונטיים וגביית דמי ביטוח והעברתם לחברות הביטוח או לסוכני ביטוח – היא בגדר "תיווך" אסור לפי סעיף 24 לחוק. לכל היותר הוראות החוזר מפרשות את הוראות האיסור שבחוק, ומבהירות מהן הפעולות שהמפקח על הביטוח לא יראה כתיווך לעניין ביטוח שהוא אסור לפי החוק, על מנת להבטיח ודאות, שקיפות ובהירות בכל הנוגע לפעולות האכיפה שמוסמך המפקח על הביטוח לבצע מכוח החוק. בכך לא ניתן למצוא כל פגם. יתר על כן, הוראות החוזר אף מפרשות את הוראת סעיף 24 לחוק באופן צר, ומאפשרות לגופים שאינם מפוקחים טווח פעולה רחב בשוק הביטוח. כך למשל, מפרט חוזר שיווק ומכירה כיצד ניתן לפרסם או למסור חומר שיווקי כתוב בקשר למוצר ביטוח (סעיף 3(א)(3)) וכיצד ניתן להפנות לקוחות פוטנציאליים לגוף מפוקח (סעיף 3(א)(4)) מבלי שהדבר יהווה הפרה של הוראות החוק. אין אפוא כל יסוד לטענות כלפי חוזר שיווק ומכירה.

...

קביעת מועד כניסתו לתוקף של החוזר, הוא עניין מובהק שבגדר שיקול דעתו של המפקח על הביטוח כאשר אין זה ראוי שבית משפט ישים את שיקול דעתו במקום שיקול דעת המפקח. מטבע הדברים, נוכח דחיית הליכי החקיקה, אך מתבקש לאחר שנים רבות של חוסר מעש עד למועד הוצאת חוזר שיווק ומכירה בשנת 2014, הבהרת גדריו של הוראות סעיף 24 בקשר לפעילות גופים שאינם מפוקחים. זאת על אחת כמה וכמה שעה שמועד תחילתו של חוזר שיווק ומכירה לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל נדחה שוב ושוב בעבר, אל הרבה מעבר לדחייה שנקבעה בהסכמה במסגרת בג"ץ 8973/14.

 

אעיר לסיום כי לא נעלם מעיניי כי מדובר בהתייחסות למצב בלתי תקין שהתקיים במשך עשרות שנים וכי סוף-סוף המשיבים אינם מתעלמים ממנו אלא מעוניינים בהסדרתו. בנסיבות אלו, נוכח שיתוף הפעולה שהיה בין הצדדים עד כה, עליו גם הצביעה העותרת, שומה על המשיבים כי ימשיכו לפעול בשיתוף העותרת למתן מענה לקשיים שהוצפו בקשר לפעילות סוכני הנסיעות והשלכותיה על ציבור המבוטחים, במגבלות הדין הקיימות."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright