היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

תיקון חוזר סיעודי קופות החולים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

תיקון לחוזר הביטוח הסיעודי באמצעות קופות החולים

 

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 30/9/2020 תיקון לחוזר הביטוח הסיעודי שעוסק בביטוח סיעודי קבוצתי באמצעות קופות החולים.

 

תיקון החוזר נעשה בשל התמורות בתוחלת חיי מבוטחים שהתקיים בהם מקרה הביטוח וכן נוכח רצונם של חלק מהמבוטחים להגדיל את גובה סכום תגמולי הביטוח, במסגרתן נקבע, בין היתר, רובד מורחב ותוספת סכום ביטוח.

 

החוזר החדש קובע הוראות משלימות לאלה שנקבעו בהוראות הפיקוח באשר לאופן ניהולן של קרנות המבוטחים הנצברות בגין אותם רבדים והוא יחול על חוזים לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שייכרתו או יחודשו מיום פרסומו וכן על חוזים קיימים לביטוח סיעודי לחברי קופת חולים שבעל פוליסה וחברת ביטוח הסכימו להחיל הוראות אלה עליהם.

 

דברי ההסבר לחוזר:

בשנים האחרונות שוק ביטוחי הפרט בביטוח הסיעודי בישראל נקלע לאתגרים הנובעים ממספר סיבות המשותפות גם לביטוחי סיעוד מקבילים בעולם - עלייה בשכיחות מקרי הסיעוד ובעלות הכוללת של הטיפול באדם סיעודי, התארכות תקופת הזכאות ועוד. גורמים אלה פוגעים בנכונות חברות הביטוח בארץ ובעולם להמשיך ולפעול בתחום הביטוח הסיעודי.

 

נוכח מצב שוק הביטוח הסיעודי כיום, עולה הצורך בהרחבת הפתרון הניתן במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי הנערך לחברי קופות החולים.

 

לאור האמור, נקבע בהוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו-2015, כי קופות החולים יוכלו להציע למבוטחים שרכשו רובד בסיסי, לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות החולים הכוללת רובד מורחב או תוספת תשלום ביטוח, זאת בכפוף להליך חיתום רפואי ובתוספת תשלום, כמפורט בתיקון. שינויים אלו יאפשרו לציבור המבוטחים לשפר את סכומי הכיסוי הביטוחי שקיים כיום ברובד הבסיסי ולזכות בכיסוי נוסף לפרק זמן ממושך מהרובד הבסיסי.

 

החוזר נועד להגדיר את אופן ניהול הקרנות של הרבדים שהוספו בהוראות לרובד הקיים.

 

נקבע, בין היתר, כי ברובד הבסיסי חברת ביטוח תישא בסיכון הביטוחי הגלום בתכנית בשיעור שלא יפחת מ- 20%. עם זאת, ביחס לרובד המורחב, נקבע, בשלב זה, שלא להגביל את חברת הביטוח לשיעור סיכון מסוים ולאפשר גמישות בסיכון הביטוחי שלוקחים הצדדים.

 

נקבע כי דמי הביטוח הנגבים במסגרת הרובד המורחב ינוהלו בקרן נפרדת. מטרתה של ההפרדה האמורה היא למנוע השפעה של מבוטחים ברובד אחד על מבוטחים ברובד אחר.

בנוסף, נקבע כי דמי הביטוח הנגבים עבור תוספת סכום ביטוח לרובד הבסיס ודמי הביטוח הנגבים עבור תוספת סכום ביטוח לרובד ההרחבה ינוהלו בקרן הרובד המורחב, זאת לאור העובדה שהוספת תוספת סכום הביטוח לרובד המורחב אינה צפויה ליצר השפעה משמעותית על קרן הרובד המורחב.

 

עוד נקבע כי נוכח חשיבות הביטוח הסיעודי והמורכבות האקטוארית הקיימת בתחום זה, יפעל הממונה לפרסם פרמטרים אשר ישמשו לצורך קביעת גובה הפרמיות לכלל הרבדים. על אף האמור, רשאית חברה מסויימת לפנות לממונה בבקשה לאישור פרמיה אחרת, זאת תוך הצגת תמחור הנשען על הנחות שונות מאלו שפירסם הממונה.

 

נקבעה אפשרות בתנאים מסוימים ובכפוף לאישור הממונה לאחד בין קרן הרובד הבסיס וקרן רובד ההרחבה. ככל שימצא הממונה כי קיימת הצדקה לכך תפעל החברה לאחד את הקרנות תחת העקרונות הבאים:

 

(א) קיום רישום עבור כלל הפעולות שנעשו בגין הרובד המורחב, זאת, בין היתר, על מנת שפעולת הגופים בכל קרן תתנהל בנפרד וכדי לאפשר בעתיד להפריד בין הרבדים השונים.

 

(ב) תמחור הרובד המורחב ותוספת סכום ביטוח, יתבצע כאילו מדובר בקרנות נפרדות, וזאת כדי להבטיח תמחור המשקף את הסיכון של הרובד המורחב ותוספת סכום ביטוח בנפרד מהסיכון הקיים לרובד הבסיסי.

 

(ג)  מידי רבעון החברה תערוך בדיקה אקטוארית בכדי להבטיח את יציבות המודל. ככל וקיימת תחזית גרעונית, תפעל החברה להציג לממונה תכנית שתביא לתחזית קרן שאינה גרעונית.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright