עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר דמי ניהול

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

הוזלת דמי ניהול הודעת האוצר ותגובת כלל

 

שר האוצר משה כחלון

שר האוצר, משה כחלון, הודיע, כי: "כפי שהבטחנו, אנו מוציאים לפועל את הרפורמה שתוזיל את דמי הניהול ותגביר את התחרות בשוק הפנסיוני. אי אפשר לקבל מצב שבו העובדים החלשים שמרוויחים פחות ישלמו הרבה יותר דמי ניהול מהעובדים החזקים והמאוגדים. המצב הזה רק ממשיך ומרחיב את הפערים החברתיים וצריך לשים לו סוף. בעזרת הרפורמה נגדיל משמעותית את החיסכון הפנסיוני של העובדים מהשכבות החלשות ומעמד הביניים ונאפשר להם להזדקן בכבוד."

 

בהתאם לחוזר הפיקוח על הביטוח, ייקבעו שתי קרנות פנסיה שיציעו את ההצעות הזולות ביותר. הממונה צפויה להכריז על הקרנות הזוכות במהלך שנת 2016.

 

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, הפיצה בשבוע שחלף חוזר סופי. על פי החוזר, המדינה תבחר לפחות שתי קרנות פנסיה שיציעו את ההצעות הזולות ביותר. בנוסף מעסיקים ייבחרו קרן פנסיה בכפוף לביצוע הליך תחרותי. הממונה צפויה להכריז על הקרנות הזוכות במהלך שנת 2016.

 

הרפורמה כוללת הליך תחרותי שבמסגרתו ייבחרו לפחות שני גופים אשר יציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר. גופים אלו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים. עובדים המצטרפים לקרנות יהיו זכאים להטבה בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. במטרה לאפשר כניסת שחקנים חדשים לשוק, הנשלט כיום על ידי חמש קרנות בלבד, יינתן בהליך יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה אשר נתח השוק שלהן קטן מ-5%.

 

במידה והמעסיק יבחר שלא לצרף את עובדיו, יהיה עליו לבצע הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו. ההליך התחרותי מבטיח לכל הגופים בשוק החיסכון הפנסיוני הזדמנות שווה לזכות, בהתאם לקריטריונים הכוללים דמי ניהול נמוכים, תשואה גבוהה ושירות איכותי. ההליך התחרותי יאפשר לכל קרן להתחרות על הניהול הפנסיוני של המעסיק, יגביר את השקיפות ויצמצם ניגודי עניינים אפשריים.

 

לפי האוצר, מאות אלפי עובדים במשק משלמים כיום דמי ניהול מקסימאליים - 0.5% מהצבירה ו-6% מהתגמולים. רוב העובדים האלו אינם מאוגדים ולכן יכולת המיקוח שלהם נמוכה. גביית דמי ניהול בשיעור מקסימאלי פוגעת בהכנסה של העמית בפרישה.

 

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, אמרה, כי : "הרפורמה מיועדת לעובדים אשר לא עומד לרשותם כוח המיקוח הדרוש לצורך הוזלת דמי הניהול. ההליך מעניק יתרון לקרנות פנסיה קטנות, ומסייע בהסרת חסמי כניסה לשוק הנשלט כיום על ידי חמישה גופים בלבד".

 

וכך כתבה חברת הביטוח כלל על אודות החוזר בהודעתה לבורסה לניירות ערך בתל אביב:

 

"בחוזר נקבע שהסכם ברירת מחדל שהינו בתוקף למועד פרסומו של החוזר יוותר בתוקף עד לתום תקופת ההסכם או עד ליום 31 במרס 2019, לפי המוקדם. החוזר נכנס לתוקף במועד פרסומו, למעט ההוראות ביחס לבחירת קופת מחדל בידי מעסיק, שיכנסו לתוקף בחודש יולי 2016.

 

להערכת החברה, להוראות החוזר, לרבות ההוראות בדבר הענקת יתרון לניהול קרן ברירת מחדל נבחרת לשחקנים קטנים בשוק והיתרונות התחרותיים שמוקנים לקרן ברירת מחדל נבחרת, יכול ותהיה השפעה רוחבית מהותית על שוק קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות ויתכן שאף ביחס למוצרים נוספים בתחום חיסכון ארוך טווח. הוראות החוזר, לרבות בקשר עם קביעת דמי הניהול כקריטריון מרכזי, יכול ויביאו לירידה בדמי הניהול הממוצעים הנגבים בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות, לשינוי במודל העסקי של חברות מנהלות, לפגיעה ברווחיותן, ובהתאמה יכול ויביאו לשינוי בנתחי השוק של המתחרים הקיימים, ובהתאמה ישפיעו גם על כלל פנסיה וגמל בע"מ (חברה נכדה של החברה) ("כלל פנסיה וגמל").

 

הוראות החוזר יכול וישפיעו גם על פעילות סוכני הביטוח ועל מעורבותם בשוק הרלבנטי באופן שעלול להקשות על עקרון הייעוץ הפנסיוני לעמית ומתן השירות לו ולהשפיע בהתאמה על החברות המנהלות. מגבלת צד קשור הקבועה בחוזר, יכול ותשפיע על תנאי התחרות של כלל פנסיה וגמל במסגרת מכרזי מעסיקים.

 

החברה לומדת את הוראות החוזר ואת השלכותיו, לרבות לעניין דרכי ההתמודדות עמו.

 

המידע בכל הקשור להשלכות אפשריות של הוראות החוזר הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכות והנחות של הקבוצה, נכון למועד פרסום דיווח זה ולאור העובדה שההסדר נשוא החוזר מצוי בראשית דרכו, היישום בפועל עשוי להיות שונה באופן מהותי מזה שנחזה וזאת לאור אי הודאות הקיימת באשר להשלכות החוזר הנובעת, בין היתר, מחוסר הודאות באשר לתנאים ולקריטריונים שיקבעו על ידי הממונה בקשר עם קרן ברירת מחדל הנבחרת, בצעדים שינקטו בקשר עם פרסומו, בדרכי ההתמודדות עם הוראותיו, בהתנהגות הגורמים המתחרים, המעסיקים, הגורמים המפיצים והעמיתים וכן בהשלכות הגומלין שבין הוראות החוזר לרפורמות אחרות בתחום."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright