היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

גבול אחריות וסכום ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

ביטוח תאונות אישיות

 

ההבדל שבין גבול אחריות לסכום ביטוח בביטוחי אדם

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

ההודעה לבורסה לניירות ערך של חברת הביטוח כלללאור השאלות המקצועיות שהגיעו לשולחנה של הח.מ. בעקבות הסדר פשרה שהושג במחצית חודש ספטמבר 2014 בתביעה ייצוגית נגד חברת הביטוח כלל  בשל תשלום מופחת של תגמולי ביטוח בגין נכות, להלן הסבר קצר לגבי ההבדל שבין גבול אחריות לסכום ביטוח נפרד בביטוחי אדם.

 

ניקח לדוגמא את הסוגיה של חישוב תגמולי ביטוח בפוליסות נכות באופן הסותר את ההכרעה העקרונית של הפיקוח על הביטוח לעניין חישוב תגמולי ביטוח לנכות.

 

למשל בסכום ביטוח כולל למקרה נכות של 1,000,000 ₪, כאשר נקבע גבול אחריות לכל עין בשיעור של 50%, משמעות הדבר הוא שבכל מקרה, חברת הביטוח לא תשלם פיצוי לפי הפוליסה בסכום העולה על 500,000 ₪. אולם במקרה של נכות בשיעור של 20% , שתקבע למבוטח בשל פגיעה באחת העיניים, הסכום שישולם לפי הפוליסה יהיה 200,000 ₪ ולא 100,000 ₪ (שהוא הסכום המתקבל בהכפלת שיעור הנכות בגבול האחריות לפגיעה בעין אחת לפי הפוליסה).

 

וכך נאמר ע"י בית המשפט המחוזי בתביעה ייצוגית בתא 5625-08-07 יעקב אביעד נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ:

 

"קבענו, כי חברת הביטוח אינה רשאית לעשות שימוש בנוסחה כפי שעשתה, הן כיוון שלא נעשה כל גילוי נאות שייעשה שימוש בנוסחה זו, והן מפני שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הפוליסה ומהות הכיסוי הביטוחי לפיה. כשם שאחוזי הנכות הם תמיד מתוך הגוף השלם ולא מתוך האיבר עצמו, כך את תגמולי הביטוח יש לחשב מסכום הביטוח המלא, ולא מתוך תקרת הפיצוי לאיבר."

 

במקרה הנדון, נמסר, כי חברת הביטוח כלל הגיעה להסכם פשרה עם התובעים בתביעה ייצוגית הטעון אישור של בית המשפט המחוזי שבו מתנהלת התביעה. על פי הסכם הפשרה, ככל שיאושר ע"י בית המשפט, תשלם כלל לכל מבוטח סכום השווה ל 40% מהפרש הסכום המתקבל מהפחתת תגמולי הביטוח ששולמו למבוטח בפועל לבים הסכום אשר היה זכאי לקבל מחברת הביטוח לפי תנאי הפוליסה.

 

וזו לשון הודעתה של חברת הביטוח כלל מיום 14/9/2014 לבורסה לניירות ערך בתל-אביב:

 

" בהמשך לאמור בביאור 7א2(9) לדוחותיה הכספיים של כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח") ליום 30 ביוני 2014 (אסמכתא 2014-01-140064), המחזיקה במלוא הונה המונפק של החברה, ולדיווחים מיידים קודמים של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל החזקות"), בעלת השליטה בכלל ביטוח, ניתנת בזאת הודעה כי ביום 8 בספטמבר 2104 דיווחה כלל החזקות, בקשר עם תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית (להלן בהתאמה: "הבקשה" ו- "התובענה הייצוגית"), אשר הוגשה כנגד כלל ביטוח שעניינה באופן חישוב תגמולי הביטוח בביטוחי נכות מתאונה, כדלקמן:

 

ביום 7 בספטמבר 2014, הוגשה לבית המשפט בקשה לאשר הסדר פשרה והסדר פשרה בין מבקשי הבקשה לבין כלל ביטוח בתובענה ייצוגית וליתן לו תוקף של פסק דין. הסדר הפשרה קובע, בין היתר, כי כלל ביטוח תעניק לכל אחד מציבור הזכאים בביטוחי נכות מתאונה, כהגדרתם בהסדר הפשרה (להלן: "ציבור הזכאים"), החזר בשיעור 40% (במילים: ארבעים אחוז) מהפרש תגמולי הביטוח להם היה זכאי כל אחד מציבור הזכאים אלמלא בוצעה על ידי כלל ביטוח התאמה לתגמולי הביטוח בביטוחי נכות מתאונה לפי הוראות הפוליסה הרלבנטית. בנוסף, תישא בגמול ושכר טרחה המומלצים למבקשים ולבא-כוחם (בהתאמה). הסדר הפשרה כפוף לאישור בית המשפט.

 

כלל החזקות דיווחה כי עלות יישום הסדר הפשרה, ככל שיאושר כאמור, מופרשת בדוחותיה הכספיים.

 

תוקפו של הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית משפט אשר אין ודאות כי ינתן."

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright