היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיפ השבוע 4/6/2006

הטיפים של היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 
תבליט

היועצת קטיה שורצמן

תבליט

יועץ  ניהול סיכונים בביטוח כללי

תבליט

הקמה וניהול  אתרי ביטוח

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

כל הטיפים לשנת 2006

 

האם יש לנכות השתתפות עצמית מהוצאות משפט בביטוח צד ג'?

 

סוגיה: האם על המבוטח לשלם לחברת הביטוח דמי השתתפות עצמית בפוליסת צד ג' כאשר התביעה שהוגשה נגדו על ידי צד שלישי, נדחתה בהסכמה, בלא חיוב בהוצאות?

 

(מניסיוני האישי כיועצת ביטוח, מבוטחים אינם ששים (וזאת בלשון המעטה) לשלם השתתפות עצמית כאשר התביעה כנגדם אינה משולמת ע"י חברת הביטוח.

 

אחד המקרים הגיע להכרעה משפטית אך יש לקחת בחשבון את האפשרות הסבירה לפיה התוצאה לפי פוליסה המבוססת על תנאי ביט עשויה להיות שונה.)

 

 

התשובה: שלילית וזאת לפי פס"ד שניתן ביום 17/5/2006 ע"י השופטת עידית ברקוביץ בתא (ת"א) 726835/05-  הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' ב.ש ברוש הקמת פרויקטים בע"מ.

 

פסק הדין מתייחס לנוסח הפוליסה הנדונה:

"השתתפות עצמית: הסכום בו יישא המבוטח מתוך סכום הפיצוי וההוצאות  שישולמו ע"י המבטח עקב מקרה הביטוח, לגבי כל מקרה  ביטוח בנפרד..."

 

הנימוקים:

 1. פוליסת ביטוח כפופה לכללי הפרשנות הרגילים של חוזים. נקודת המוצא להליך הפרשני היא לשון החוזה, כלומר, התחקות אחר אומד דעתם של הצדדים מתוך הלשון הברורה של החוזה.
   

 2. נוסח הפוליסה לפיו נקבע, כי ההשתתפות העצמית תהיה "מתוך סכום השיפוי וההוצאות שישולמו על ידי מבטח עקב מקרה ביטוח ".
   

 3. הגדרת "מקרה הביטוח" כאירוע המזיק או הנזק עצמו שארע במהלך תקופת הביטוח, כלומר  "פוליסה על בסיס אירוע להבדיל מפוליסה על בסיס תביעה".
   

 4. במקרה הנדון, כאשר הפוליסה היא "על בסיס אירוע", אזי דחיית תביעת צד ג' משמעותה אי קיום אירוע, -"מקרה הביטוח", כך שאין מקום לחיוב הנתבעות בדמי השתתפות עצמית.
   

 5. פרשנות כנגד המנסח ותום לב של חברת הביטוח: אילו סברה חברת הביטוח, כי על המבוטח לשאת בהוצאות דין וטורח גם במקרה של דחיית התביעה נגדו, אזי מכוח החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב, היה עליה להבהיר זאת באופן ברור.

 

במקרה הנדון הוסיפה השופטת נימוקים נוספים:

 1. "צמצום החיוב לשאת בדמי השתתפות עצמית רק למקרה שבו גרם הוא עצמו לנזק, יש בו משום קידום האינטרס של הציבור בכלל, ושל המבטחת, בפרט. כאשר ידיעה כי גרימת נזק, גוררת בעקבותיה תשלום השתתפות עצמית, מביאה באופן טבעי את המבוטח לנהוג במשנה זהירות.....אם המבוטח יהיה חשוף לתשלום הסכום המקסימלי של ההשתתפות העצמית, בין אם התביעה נגדו נדחית ובין אם לאו, לא יהיה לו עניין לסייע למבטחת ולפעול להדיפת תביעת צד ג."
   

 2. "במקרה הנדון , קיים שיקול נוסף המצדיק שלא לחייב את הנתבע בהוצאות דין וטורח בגין התביעה שנדחתה: חברת הביטוח לא פנתה לקבלת עמדתו בטרם נתנה הסכמתה לדחיית התביעה תוך ויתור על הוצאות."
   

 3. "אין מקום לחייב את המבוטח בתשלום הוצאות דין וטורח, כאשר לא היה מעורב בהליכים המשפטיים ולא ניתנה לו האפשרות להביע את עמדתו. העובדה שחברת הביטוח ויתרה על החזר הוצאות מהצד שתביעתו נדחתה, בלא לפנות לנתבע קודם לכן, מלמדת כי ראתה בכך ענין שלה ולא ענינו של המבוטח....התנהלות זו אינה ראויה ואין ליתן לה יד."
   

 4. "בסיום פרק זה ראוי לשוב ולהבהיר, כי ההיזקקות לשיקולים כללים ולנסיבות חיצוניות לפוליסה, נדרשת מקום שלשון הפוליסה אינה בהירה דיה. מקום שהפוליסה מנוסחת באופן ברור, ואינה משתמעת לשתי פנים, יש ליישמה כלשונה."

לסיכום:

לאור האמור בסעיף 4 לעיל, יש לראות את האמור בתנאי פוליסת ביטוח צד ג' "ביט 2006" (שכפי הנראה לא היתה הפוליסה בתיק הנדון) הכוללים תוספת הבהרה אשר אינה משתמעת לשתי פנים:

"כמו כן יחול סכום ההשתתפות העצמית לגבי הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח במהלך טיפול בתביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או הודעה של כל אירוע העלול לגרום לתביעה וזאת אף אם לא שולמו פיצויים בגינם"

 

 

 

 

שלכם

 

קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים ומנהלת אתרים

 

הגולשים ומקבלי הטיפ מוזמנים לכתוב תגובות וחוויות

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright