עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח טרור בארה"ב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

חוק ביטוח נגד סיכוני טרור בארה"ב

מאת קטיה שורצמן, מרצה ויועצת לניהול סיכונים ותביעות ביטוח כללי

 

 

איור של נשר

החוק לביטוח כנגד סיכוני טרור בארצות הברית נחתם על ידי הנשיא ג'ורג 'בוש ב -26 בנובמבר, 2002. החוק נחקק למשך תקופה מוגבלת בעקבות פיגועי 11/9/2011 והוא אמור היה לפוג ביום 31 בדצמבר 2005.  מאז הוארך החוק למשך תקופות שונות והוא עדיין תקף לאחר העדכונים השונים שנערכו בחוק במרוצת השנים.

 

הנשיא אובמה חתם בשנת 2015 על עידכון החוק הכולל תוכנית לביטוח כנגד סיכוני טרור. התוכנית הוארכה עד יום 31 בדצמבר, 2020.

 

ההתאחדות הארצית של מפקחי הביטוח בארה"ב, NAIC, הודיעה, כי היא מחויבת לעבוד עם הקונגרס האמריקאי, המנהל ונציגי מדינה, במטרה לפתח תוכנית ביטוח לטווח ארוך כנגד סיכוני טרור שתהיה זמינה ומחירה יהיה סביר. 

 

בשנת 2015 השתנו מספר הוראות של החוק, חלק מהשינויים המשמעותיים יותר כוללים:

 

•  היקף ההשתתפות של המבטחים נקבע ל20% מפרמיה המורווחת הישירה של השנה הקלנדרית הקודמת וחלקו של הממשל הפדראלי בפיצוי נקבע ל 85% של הנזקים המבוטחים שחרגו מהשתתפות המבטחים וזאת עד ליום 1 בינואר 2016. לאחר מכן החלק של הממשל הפדראלי אמור לרדת ב1% מדי שנה עד שהוא יגיע לכדי 80%.

 

• הליך ההגדרה של אירוע טרור מחייב את שר האוצר להתייעץ עם השר לביטחון פנים במקום עם מזכירת המדינה.

 

• יעדי התוכנית שונו כך שהיא תחול על אירועים שהוגדרו כאירועי טרור שגרמו לנזקים מבוטחים העולים על סכום של 100 מיליון $ בשנה קלנדרית 2015, 120 מיליון $ בשנה הקלנדרית 2016, 140 מיליון $ בשנה הקלנדרית 2017, 160 מיליון $ בשנה הקלנדרית 2018, 180 מיליון $ בשנה הקלנדרית 2019, ו 200 מיליון $ בשנה הקלנדרית 2020, ובכל שנה קלנדרית שלאחריה.

 

•  שיעור פיצוי החובה המוטל על הממשל הפדראלי באמצעות חיוב המבוטחים עלה מ 133 אחוזים לכדי 140 אחוזים.

 

•  סכום השייר המוסכם בשוק הביטוח נקבע על סכום של 27.5 מיליארד $ לפחות. סכום זה יעלה מדי שנה ב -2 מיליארד $ עד הגיעו לכדי 37.5 מיליארד $, ואת הסכום המצטבר של הנזקים המבוטחים עבור השנה הקלנדרית לכל המבטחים.  בשנה הקלנדרית שאחרי השנה הקלנדרית שבה סכום השייר בשוק הביטוח שווה לסכום של 37.5 מיליארד $. החל משנת 2020 יעודכן הסכום כך שיהיה נמוך מהמוצע השנתי של סכום השתתפות כל המבטחים המשתתפים בתוכנית עבור שלוש שנים קלנדריות. כאשר סכום ההשתתפות של המבטחים לשנה קלנדרית נקבע על ידי שר האוצר בתקנות.

 

•  שר האוצר נדרש, לא יאוחר מתשעה חודשים לאחר מועד חקיקת החוק, לנהל ולהשלים מחקר על תהליך ההגדרה של אירוע כמקרה טרור, להגדיר לוח זמנים סביר לצורך קביעתו של המזכיר אם מעשה מסוים מוגדר כאירוע של טרור או אם לאו.

 

•  המבטחים המשתתפים בתכנית נדרשים להמציא לשר האוצר דו"ח של הקונגרס שיוגש ביום 30 ביוני 2016 ובכל 30 ביוני שלאחריו, מידע בדבר הכיסוי הביטוחי לנזקי טרור וזאת על מנת להעריך את האפקטיביות של התכנית.  המידע שיסופק לשר האוצר יכלול פרוט לגבי: ענפי ביטוח בעלי  חשיפה לנזקי טרור, פרמיות שהורווחו על כיסוי ביטוחי לסיכוני טרור, מיקום גיאוגרפי של חשיפות לסיכוני טרור, תמחור של כיסוי ביטוחי, שיעור המיצוי לכיסוי, אומדן ביטוח המשנה הפרטי שנרכש לכיסוי סיכוני טרור ונושאים נוספים אשר ככל שימצאו ראויים לדיווח על ידי שר האוצר.

 

 מידע זה עשוי להיווצר על ידי שימוש בתוכנה סטטיסטית ובתיאום עם הרשויות הרגולטוריות לפיקוח על הביטוח בכל מדינה בארה"ב.

 

•  המבקר הכללי של ארצות הברית נדרש להשלים מחקר על הכדאיות ועל ההשפעות של הממשלה הפדרלית בהערכה ולגבות דמי קדימה ויצירת קרן הון. ממשלתית

 

•  שר האוצר נדרש להשלים ביצוע מחקר לא יאוחר מיום 30 ביוני 2017 ומדי 30 בכל חודש יוני שלאחריו במטרה לזהות אתגרים תחרותיים העומדים בפני מבטחים קטנים הפונים לשוק ביטוח סיכוני טרור.

 

• שר האוצר נדרש למנות ועדה מייעצת לגבי מנגנוני שיתוף בסיכון לספק הדרכה, המלצות ועידוד לגבי יצירה וההתפתחות של מנגנוני שיתוף בסיכון שאינם ממשלתיים.  הוועדה המייעצת תורכב מתשעה חברים שנמצאים דירקטורים, נושאי משרה או עובדים אחרים של מבטחים, מבטחי משנה או של משתתפים אחרים בשוק ההון.

 

בהעדר חידושים ופתרונות בשוק הביטוח הפרטי, שמירה על שוק ביטוח פרטי ומעשי לסיכוני טרור תלויה בפעולות של הממשל הפדרלי.  חברי ועדת ביטוח NAIC והמדינה ממלא תפקיד חיוני בניהול תכנית הנפקת ביטוח סיכוני טרור הדרכה בזמן למבטחים והתייעצות עם משרד הביטוח הפדרלי ו- Office תכנית ביטוח סיכוני הטרור שלה.

 

ההתאחדות הארצית של מפקחי הביטוח בארה"ב, NAIC, מילאה תפקיד פעיל בטיפוח התוכנית באמצעות מתן סיוע להידברות בין המבטחים לבין הממשלה הפדרלית לצורך יישום התוכנית.  NAIC וחבריה העידו גם לפני שני בתי הקונגרס על הצורך להרחיב את התוכנית.

 

הוועדה לביטוח סיכוני רכוש ואחריות חוקית של ההתאחדות הארצית של מפקחי הביטוח בארה"ב, NAIC (C) וקבוצת העבודה מטעם הוועדה ליישום ביטוח סיכוני טרור (TIIWG) אמצו לאחרונה את תבנית פעולה, הכוללת טופס בקשה מזורזת שנועד להנחות את הפיקוח על הביטוח בכל מדינה בארה"ב  להפנות את תשומת לבם של המבטחים לדרישות הרגולטוריות הקשורות במתן כיסוי ביטוחי לסיכוני  טרור לפי תוכנית הביטוח שמוגשת על ידי המבטחים.  תבנית הפעולה מספקת הנחיות למבטחים לקביעת שיעורי תעריפים וניסוחי פוליסות אשר יהיו מקובלים על מפקחי הביטוח של המדינות בארה"ב במטרה להגן על עסקים מפני פעולות טרור.  עלון המידע של התוכנית מתאר שינויים חשובים הכלולים בחוק ומודיע למבטחים לגבי תעריפים ונוסחי פוליסה העשויים להידרש לצורך הפעלת התוכנית.

 

 

 

21/9/2016

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright