היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תכשיטים בביטוח דירה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

כיתוב "בלעדי לאתר"
 

 

פיצוי בגין נזק לתכשיטים לפי ביטוח הדירה

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

צילום אילוסטרציה של תכשיטים

לקראת

לאחרונה הגיע לשולחן המערכת מקרה שבו הוצע למבוטח לפי פוליסה לביטוח דירה פיצוי בגין גניבת תכשיטים לפי שיטת הפיצוי הבאה:

 

  1. הפיצוי ייעשה באמצעות מתן שוברים של רשת תכשיטים מסוימת.
     

  2. סכום הפיצוי לפי השוברים יהיה נמוך בשיעור מסוים (במקרה הנדון 10%) מהסכום לביטוח של התכשיטים המבוטחים הנקוב בהערכת סכום הביטוח של תכולת הדירה שנערכה על ידי מעריך מטעם המבטח.

הואיל ומדובר בסוגיה שיש בה עניין לכלל ציבור המבוטחים בביטוח דירה, להלן התייחסות לפי הוראות תקנות הפיקוח לעניין ביטוח הדירות ותכולתן, החלטות של בתי המשפט בישראל וספרות משפטית ביטוחית.

 

תנאי המינימום (הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה) לביטוח דירות בישראל עודכנו בחודש ינואר 2015 והעדכון יכנס לתוקפו מיום 27/7/2015.  לפי העדכון החדש נאמר במפורש כי חברת הביטוח רשאית להחליף תכשיטים שנגנבו בתכשיטים אחרים תיעשה רק בהסכמת המבוטח ובכפוף לכך שניתן לזהות או להחליפם בתכשיטים זהים.

 

עדכון תנאי המינימום נעשה בחלקו הגדול בעקבות פסיקה של בתי המשפט שניתנה לאורך השנים בהתדיינות משפטית בין מבוטחים לבין חברות ביטוח בעניין פוליסות לביטוח דירה.

 

בחודש מרץ 2014 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"י השופטת  מיכל נד"ב המאשר הסכם פשרה שהושג בין חברת ביטוח לבין מבוטחים בתביעה ייצוגית בנושא פיצוי מבוטחים בגין גניבת תכשיטים ע"י שוברים.

 

מדובר בת"צ 33221-08-12 הורוביץ נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ, שמתייחס כאמור לתנאי ביטוח דירה לפני כניסת התקנות המעודכנות לתוקפן. לפי תמצית הסדר הפשרה שקיבל, כאמור, תוקף של פסק דין:

 

"הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה –"כל המבוטחים המחזיקים בפוליסת ביטוח דירה ותכולתה המונפקת על ידי שומרה חברה לביטוח, שנגרם להם נזק בדמות אובדן או גניבה של תכשיט, ב-3 השנים האחרונות, ואשר פוצו על ידי שומרה בדרך של מתן שובר לקניית תכשיט באחת מחנויות ההסדר של המשיבה".

 

החל מהמועד בו פסק דין זה ייהפך חלוט תפעל המשיבה כדלקמן:

בכל מקרה בו לא ניתן לספק למבוטח פריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו – תפצה המשיבה את מבוטחיה באמצעות פיצוי כספי בלבד ולא באמצעות שובר תשלום, אלא אם המבוטח הביע הסכמתו במפורש לקבלת פיצוי בדרך של שובר תשלום, הכל בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

המשיבה מתחייבת כי ככל שתוגש נגדה תביעה אישית של מבוטח שיטען לנזק עקב פיצוי בדרך של שובר תשלום (להלן: "תביעה אישית"), יהיה המבוטח פטור מהוכחת עילת תביעתו ויהיה עליו להוכיח רק את הנזק שנגרם לו. למשיבה תישמר הזכות להעלות כל טענה אישית כנגד המבוטח, לרבות טענת קיזוז, העדר כיסוי ביטוחי, קבלת תכשיט זהה לזה שאבד, וכיוב'."

 

מבלי להיכנס לדיון משפטי הסכימה חברת הביטוח לפיצוי על דרך הפשרה קבוצת התובעים לפי התנאים שמופיעים בתקנות החדשות.

 

כלומר, אין לחייב מבוטחים לקבל פיצוי בדרך של שובר של חנות תכשיטים, אלא אם כן ניתן לפצות את המבוטח באמצעות תכשיט זהה לתכשיט שנגנב ובפוף לקבלת הסכמתו של המבוטח לפיצוי באמצעות שובר.

 

בנושא ניסיון המבטחת לפעול להקטנת סכום הפיצוי בעבור התכשיט לעומת הסכום המופיע בהערכה שנערכה מטעמה ועל חשבונה של חברת הביטוח, יש לקרוא את האמור בספרו של עו"ד ירון אליאס "דיני ביטוח" הוצאת דין וביטוח 2009 בפרק "עקרון השיפוי":

 

"6.23 סכום הביטוח כחזקה לעניין שווי הנכס המבוטח

יש שסכום הביטוח הקבוע בפוליסה נגזר מהערכת שווי עדכנית של מושא הביטוח ויש שהוא משקף אך תקרה כללית לאחריות המבטח. התשתית העובדתית המונחת ביסוד קביעת סכום הביטוח עשויה להשפיע על שיעורם של תגמולי הביטוח. ההלכה, כפי שהיא מתבטאת בפסיקת בית המשפט העליון ,מבחינה בין שני סוגי פוליסות: "פוליסה שבעת הביטוח נעשתה בה הערכה של שווי הנכס המבוטח" במקרה כזה, אם נגרם אובדן מוחלט של הנכס המבוטח, רשאי המבוטח לקבל את הסכום המלא של הביטוח כפי שהוא נקוב בפוליסה. הסוג השני הוא פוליסה שבה לא נעשתה הערכה כזאת, במקרה כזה זכאי המבוטח לקבל שיפוי רק לפי שיעור הנזק שנגרם לו בגבולות  סכום ביטוח המושתת על הערכת שווי עדכנית של הנכס המבוטח דומה, אפוא  מבחינת אופיו, לסכום שיפוי מוסכם. לפי גישת בית המשפט, לאחר קרות מקרה הביטוח אין המבטח רשאי לפתוח דיון שתכליתו להראות כי סכום הביטוח אינו משקף את שווי הנכס ביום כריתת החוזה. הרשות בידו להתחשב רק בגורמי הפחתה שנתגבשו במהלך תקופת הביטוח, כגון בלאי, פחת ותאונות. ודוק, לפי פסיקת בית המשפט, בכל מקרה שבו סכום הביטוח לא נקבע באופן שרירותי, אלא הוא נסמך, במידה זו או אחרת, על ראיות בדבר שוויו של הנכס המבוטח, קמה חזקה שלפיה סכום הביטוח משקף את שווי הנכס המבוטח בעת כריתת חוזה הביטוח. במילים אחרות, חזקת השווי עשויה לקום אף אם אין בנמצא הערכת שווי עדכנית של מושא הביטוח עובר להתקשרות. לצורך גיבוש החזקה, די בהצגת נתון עובדתי ממשי המצביע על קיומה של זיקה בין סכום הביטוח שנקבע בחוזה לבין ערך הנכס המבוטח".

 

לסיכום: עוד לפני כניסת העדכון של התקנות לתוקפו, בכל הקשור בפיצוי בשל נזק לתכשיטים חברת הביטוח אמורה לפצות את המבוטח לפי סכום הביטוח הנקוב ברשימת הפוליסה ולא לאלץ אותו לקבל פיצוי באמצעות שוברים לחנות תכשיטים.

.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright