תשובות הפיקוח לשאלות הבהרה למכרז מיקור שירותים משפטיים

 

הפיקוח מקיים מיקור חוץ לפניות הציבורבתאריך  26/7/2010 עודכן: מכרז הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים – עלה קובץ תשובות המזמין לשאלות והבהרות.

 

המכרז הוא למתן שירותים משפטיים  למשך שנה כאשר למזמין נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

 

השירותים המשפטיים המתבקשים כוללים:  מתן תשובות על פניות לבירור מידע, בדיקת תלונות שהגיעו לבירור ליחידה לפניות הציבור ואשר היחידה לא נדרשה להתערב בהן, הכנת חוות דעת משפטיות והכנת תיקים להכרעה ליחידה לפניות הציבור.

לפי התשובות ניתן ללמוד, כי:

 1. גם מי שמייצג,  מייעץ או נותן שירותים לגופים מפוקחים או כנגד גופים מפוקחים יכול להגיש הצעה וכל מקרה יבחן לגופו ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
   

 2. ייצוג, ייעוץ או מתן שירותים משפטיים מכל סוג שהוא  במישרין או בעקיפין,  לגוף מפוקח או כנגד גוף מפוקח ע"י הזוכה במכרז טעון אישור מראש ובכתב של המזמין.
   

 3. הזוכה לא יהיה רשאי לייצג,  לייעץ או לתת שירותים משפטיים מכל סוג שהוא  במישרין או בעקיפין  הן בקשר לתלונות ספציפיות שהועברו לטיפולו והן בקשר לנושאים שבהם טיפל במסגרת מתן השירותים נושא ההזמנה  מגבלה זו תחול במשך חמש ( 5) שנים מתום ההתקשרות.
   

 4. הזוכה יטפל בפניות שבהן עולות שאלות כלליות ושאלות בעניין זכויות מבוטחים ועמיתים,  כגון על קיומם של הוראות דין וחוזרים.  פניות אלו אינן מועברות לקבלת תגובת המפוקחים.
   

 5.  במסגרת הליך מיצוי ההליכים (מצ"ה ,(חלק מתלונות הציבור המגיעות לבירור אצל המזמין נשלחות לגוף הנילון וניתנת לו ההזדמנות להסדיר את נושא התלונה ישירות מול המתלונן.  הגוף המפוקח נדרש לברר את התלונה, להשיב ישירות למתלונן ולשלוח העתק מהתשובה אל המזמין.
   

 6. מתלונן שתשובת הגוף המפוקח לא סיפקה אותו, מתבקש לפנות אל המזמין והמזמין ממשיך בבירור התלונה ומכריע בה.
   

 7. התמורה לנותני השירותים נקבעת בהתאם לסוג השירות שניתן ולא בהתאם למשך הטיפול. זוכה לא יהיה רשאי להעלות דרישה כלפי המזמין לשינוי התעריף,  אף אם הוכיח כי פרק הזמן אשר נדרש לביצוע העבודה בפועל עלה על פרק הזמן שהקציב לכך מראש המזמין.
   

 8. השירותים נושא ההזמנה יינתנו על ידי מציע שהינו משרד עורכי דין. כלומר, משרד רואי חשבון המעסיק עורכ/י דין יכול להציע הצעה גם כאשר השירותים יינתנו בפועל על ידי עורכ/י דין בלבד.

 

 

 

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright