הפיקוח על הביטוח מקיים הליך מיקור חוץ למדור פניות הציבור

 

הפיקוח על הביטוח מקיים הליך במסגרתו מוזמנים משרדי עורכי דין להציע הצעות למתן שירותים משפטיים ליחידה לפניות הציבור.

 

 

הפיקוח מקיים מיקור חוץ לפניות הציבורהשירותים יינתנו למשך שנה כאשר למזמין נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בחמש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

 

השירותים המשפטיים המתבקשים כוללים:

 מתן תשובות על פניות לבירור מידע, בדיקת תלונות שהגיעו לבירור ליחידה לפניות הציבור ואשר היחידה לא נדרשה להתערב בהן, הכנת חוות דעת משפטיות והכנת תיקים להכרעה ליחידה לפניות הציבור.

 

לצורך בחינת הזוכים, ייבחנו המציעים על ידי הפיקוח על פי אמות המידה והמשקולות המפורטות בהזמנה, אשר מהוות בחינה איכותית של המציעים והתאמתם אך לצרכי המזמין בהליך זה.

 

ניתן להגיש הצעות עד יום 11.08.2010 שעה 13:00.הצעות יש להגיש אך ורק במסירה אישית לנציג היחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון וכל הצעה מחייבת תשלום (בסכום שאינו חוזר) בסך של 250 ₪ להצעה לזכות משרד האוצר, לחשבון מס' 0021941 בסניפי בנק הדואר, באמצעות טופס שיש לקבלו בבנק הדואר.

 

הפיקוח רשאי, בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים להליך על פי שיקול דעתו המוחלט. על כן חובה על המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של משרד האוצר.

 

הפיקוח אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא והוא רשאי לבחור בחלק מהצעה, לפצל את הזכייה, לשלב בין מספר זוכים, לפנות לקבלת הבהרות מהמציעים ולייחס משקל לניסיון קודם שלו עם מי מהמציעים או אפילו לא לבחור באף הצעה שהיא ואף לבטל בכל עת את ההליך של הגשת ההצעות משיקוליו הוא.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright