עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

פשרה בייצוגית נגד כלל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

אישור פשרה בייצוגית נגד כלל

 

כלל ביטוח - פרסומת ישנה משנת 1980

השופט פרופ' עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר הסדר פשרה בתובענות נגד חברת הביטוח כלל  בטענה שחברת הביטוח אינה משלמת ללקוחותיה המבוטחים בפוליסת ביטוח הכוללת זכאות לתמלוגים בגין נכות עקב תאונה את מלוא הסכומים להם הם זכאים, במקרים בהם מתרחש מקרה ביטוח של נכות חלקית. לטענת המבקשים,. נטען, כי התנהלות כלל נוגדת את הוראות הפוליסה, כמו גם את הכרעת המפקח על הביטוח ופסיקת בתי המשפט בכל הנוגע לסוגיה.

 

בתצ (מרכז) 5921-06-12  ינון ברדה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ותביעות נוספות מדובר בנספח נכות מתאונה בפוליסת כלל, המעניק למבוטח ביטוח נוסף בגובה של סכום שנקבע בפוליסה, במקרים בהם יהפוך המבוטח לבעל נכות מלאה ותמידית עקב תאונה או במקרה שבו יהפוך המבוטח לבעל נכות חלקית ותמידית עקב תאונה, זאת בהתאם לתנאים שנקבעו בנספח.

 

נטען כי חברת כלל  אינה רשאית לבצע הפחתה באחוזי הנכות, שכן מדובר בדרך חישוב שאינה מוזכרת מפורשות בפוליסה, והיא אף נוגדת את עמדת המפקח על הביטוח ופסיקת בתי המשפט בסוגיה.

 

עיקרי הסדר הפשרה

הגדרת הקבוצה – בהסדר הפשרה המתוקן הוגדרו שתי קבוצות של מבוטחים אשר ביחס אליהן יחול ההסדר. "הקבוצה הראשונה" היא אותם מבוטחים המחזיקים בנוסח החדש של הפוליסה. קבוצה זו הוגדרה בסעיף ב' להסדר הפשרה כ"קבוצת המבוטחים אשר מחזיקים בנוסח החדש, לרבות מבוטחים שעניינם הסתיים בחתימה על כתב סילוק ו/או ויתור, ולמעט מבוטחים שבמועד הגשת בקשת האישור חלפו למעלה משלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח שאירע להם". "הקבוצה השנייה" היא אותם מבוטחים המחזיקים בנוסח הישן של הפוליסה, בדומה לנוסח שנידון בהליך בעניין עמוסי. קבוצה זו הוגדרה בסעיף ב' להסדר הפשרה כ"\קבוצת המבוטחים אשר מחזיקים בנוסח הישן ואשר שולמו להם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח של נכות תאונתית שאירע החל מחודש יוני 2009 (שלוש שנים בטרם הגשת בקשת האישור של המבקשים) ועד למועד אישורו של הסדר הפשרה.

 

הערה: הגדרת הקבוצה הראשונה בהסדר הפשרה המתוקן אינה כוללת את הסייג "ואשר שולמו להם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח של נכות תאונתית", המופיעה בהגדרת הקבוצה השנייה, ואולם לאור הוראות אחרות בהסדר הפשרה המתוקן (ראו במיוחד סעיף 7) ברור כי המדובר בהשמטה מקרית, וכי הכוונה הן בהגדרת הקבוצה הראשונה והן בהגדרת הקבוצה השנייה היא לכלול בהסדר הפשרה המתוקן רק מבוטחים ששולמו להם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח של נכות תאונתית.

 

עילת התביעה – בסעיף ב' להסדר הפשרה המתוקן הוגדרו "ענייני התביעה ובקשת האישור" באופן הבא: "כל הנושאים, הטענות, העילות והעניינים עליהם נסובו התביעה ו/או בקשת האישור ו/או כל כתבי בי-הדין שהוחלפו במסגרת התביעה ובקשת האישור – וכן כל הטענות ביחס לאופן בו חושבו תגמולי הביטוח כנטען בהתנגדות עובדיה לרבות כל ענין ו/או עילת תביעה ו/או עובדה, בין אם ידועים במועד חתימת הסדר פשרה זה ובין אם יתבררו בעתיד, עליהם מתבססות ו/או נשענות התביעה, בקשת האישור והטענות ביחס לחישוב תגמולי הביטוח כנטען במסגרת התנגדות [המשיב 3] (בגין כל אלה יהיה ויתור וסילוק, כהגדתו לעיל)". בהתאם להסכמות בין הצדדים בדיון האחרון, הרי שהסדר הפשרה יחול גם על בקשת האישור השנייה ובקשת האישור השלישית. בבקשת האישור השנייה (ת"צ 13085-11-14, שהוגשה על ידי המבקש 3), פורטו עילות התביעה בסעיפים 92 – 116 לבקשה.

 

בבקשת האישור השלישית (ת"צ 12136-01-15, שהוגשה על ידי המבקשת 4), פורטו עילות התביעה בסעיף 1 לפרק העשירי לבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הסדר הפשרה יחול אפוא גם על העילות עליהן התבססו בקשות האישור הללו, כמפורט שם. מודגש עם זאת כי הסדר הפשרה מתייחס לעילות התביעה האמורות רק ככל שהן נוגעות למנגנון ההתאמה שבנספח לפוליסות הביטוח של המשיבה (הסוגיה שנדונה בהליך בעניין עמוסי).

 

התחייבויות כלל – התחייבות המשיבה נוסחה כך שביחס לחברי הקבוצה הראשונה תחזיר המשיבה לכל אחד מהחברים "40% (במילים: ארבעים אחוזים) מהפרש תגמולי הביטוח להם היה זכאי כל תובע בקבוצת התובעים המאושרת אלמלא בוצעה ההתאמה לפי הוראות הנוסח החדש של הפוליסה". כן צוינה דוגמא מספרית המסבירה כיצד יעשה חישוב סכום ההחזר לו זכאי המבוטח. כאמור, לאור ההסכמות בין הצדדים יעמוד סכום ההחזר על 50% (חמישים אחוזים) מהפרש תגמולי הביטוח להם היו זכאים המבוטחים אלמלא בוצעה ההתאמה. ביחס לקבוצה השנייה, נוסחה ההתחייבות כך שהמשיבה תשיב לכל אחד מהחברים "100% (המילים: מאה אחוזים) מהפרש תגמולי הביטוח להם היה זכאי כל תובע בקבוצת התובעים המאושרת אלמלא בוצעה ההתאמה לפי הוראות הנוסח הישן של הפוליסה". גם כאן הוספה דוגמא מספרית להמחשת האופן שבו יחושב סכום ההחזר.

 

עוד צוינה התחייבות לגבי העתיד, לפיה ההסדר יחול גם על תביעות בגין מקרה ביטוח שאירע לאחר הגשת בקשת האישור כאשר: "א. לגבי מבוטח המחזיק בנוסח הישן של הפוליסה – החברה לא תבצע יותר התאמה של תגמולי ביטוח. ב. לגבי מבוטח המחזיק בנוסח החדש של הפוליסה – החברה תשלם לו תגמולי ביטוח בהתאם למנגנון המפורט ..." (קרי תשלום בסך של 50% מהפרש תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח ללא ביצוע ההתאמה).

 

ההחזרים יבוצעו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981.

 

הצדדים הסכימו כי לצורך בדיקת זכאות חברי הקבוצה להחזרים, ימונה ממונה בהתאם למנגנון שנקבע בפסק הדין בעניין עמוסי. לממונה תהיה סמכות לבדוק את אופן חישוב ההחזרים והאם אלה תואמים את העקרונות המנויים בהסדר הפשרה, כאשר בתוך 120 יום מיום אישור הסדר הפשרה תועבר אליו רשימה של חברי הקבוצה. כן הובהר כי הממונה יהיה רשאי לפנות למשיבה בכל עת על מנת לקבל את המידע הנדרש לביצוע תפקידו, והוא יגיש לבית המשפט דו"ח מסכם ביחס לבדיקות שערך וביצוע ההחזרים על פי הסדר הפשרה. עוד נקבע בדיון שהתקיים ביום 16.7.2015 כי " הממונה יבדוק בעת בחינת ביצוע הסדר הפשרה האם המבוטחים מזוכים בהתאם לקבוצה אליה הם משתייכים וזאת להנחת דעתו".

 

כמו כן הוסכם כי בתוך 90 ימים ממועד סיום ביצוע ההחזרים תוגש עי ידי המשיבה הודעה לבית המשפט ובה אישור על השלמת ביצוע ההחזרים, וכן התייחסות באשר לסכומי ההחזרים שלא ניתן היה להשיב עקב בעיות באיתור המבוטחים. עוד צוין כי בהודעה זו תציע המשיבה "כיצד לדעתה יש לנהוג באותו חלק מההחזרים שלא ניתן היה להשיב למבוטחים (חלוקה נוספת למבוטחים ו/או תרומה)".

 

ויתור – בסעיף 21 להסדר הפשרה המתוקן צוין כי עם מתן אישור בית המשפט להסדר הפשרה יהווה הדבר ויתור וסילוק כלפי החברה, כאשר בסעיף ב' הוגדרו ויתור וסילוק "ויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת כלפי החברה, לפי העניין, בקשר עם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות, מכל מין ו/או סוג כלשהוא, הנוגעים במישרין או בעקיפין לענייני התביעה, בקשת האישור וביחס לכל הטענות בהתנגדות [המשיב 3] המתייחסות לאופן בו חושבו תגמולי הביטוח על פי הנוסח הישן של הפוליסה, בין שידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד, וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי (ובכלל זה הליך בוררות) ו/או תביעה שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה ו/או בבקשת האישור ו/או הטענות ביחס לאופן בו חושבו תגמולי הביטוח כנטען בהתנגדות [המשיב 3], בין אם הם ידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד". הואיל ונוסח זה רחב יתר על מידה, אבהיר בזאת כי הוויתור יחול ביחס לעילות התביעה .

 

המלצה לעניין גמול ושכר טרחה – הצדדים להסדר הפשרה המתוקן המליצו כי המשיבה תישא בתשלום גמול למבקש 1 שיעמוד על סך של 50,000 ₪  וכן בתשלום גמול למבקש 2 שיעמוד על סך של 25,000 ₪. כן הומלץ כי המשיבה תישא בתשלום שכר טרחת בא כוחם של המבקשים 1 ו-2, שיעמוד על סך של 10% מסכום ההחזר לחברי הקבוצה הראשונה,

 

כאשר חלקו הראשון של התשלום בסך של 250,000 ₪ (בתוספת מע"מ) ישולם בתוך 30 ימים מהיום בו יהפוך פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לחלוט, והיתרה תשולם בתוך 45 ימים ממועד סיום ביצוע ההחזר לקבוצה הראשונה. כן צוין כי בא כוח המבקשים 1 ו-2 סבור שיש לפסוק לו שכר טרחה בגובה של 10% גם מתוך 40% מההחזר שינתן לחברי קבוצה השנייה. הצדדים לא העבירו לבית המשפט המלצה לעניין שכר הטרחה ושיעור הגמול בהתייחס למבקשים ובאי הכוח בבקשה השנייה והשלישית וביחס למתנגדים להסדר הפשרה.

 

ראו גם: ייצוגית בעניין חישוב אחוזי נכות

 

 

.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright